Διόρθωση λαθών

43Β.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου, ο Προϊστάμενος μπορεί να διορθώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη στους καταλόγους ή τα σχέδια που ετοιμάζει η Επιτροπή και να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση που δόθηκε ή απόφαση που λήφθηκε με βάση τα λάθη ή τις παραλείψεις αυτές.

(2) Εάν κριθεί ότι οποιαδήποτε πράξη διόρθωσης ή ακύρωσης που προβλέπεται στο εδάφιο (1), δυνατό να επηρεάζει τα συμφέροντα οποιουδήποτε προσώπου, τότε ο Προϊστάμενος φροντίζει ώστε να δοθεί προηγουμένως γραπτή ειδοποίηση στο εν λόγω πρόσωπο. Εάν η διεύθυνση του επηρεαζομένου δεν είναι γνωστή, τότε η εν λόγω ειδοποίηση δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες που κυκλοφορούν καθημερινά. Μετά την ειδοποίηση αυτή, ο επηρεαζόμενος μπορεί, μέσα σε περίοδο τριάντα ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης ή της δημοσίευσης της ειδοποίησης, να υποβάλει γραπτώς σχετική ένσταση στον Προϊστάμενο, αναφέροντας τους λόγους στους οποίους αυτή βασίζεται. Ο Προϊστάμενος εξετάζει την ένσταση και αποφασίζει κατά πόσο θα προχωρήσει στην εν λόγω διόρθωση ή ακύρωση. Η απόφαση του Προϊσταμένου κοινοποιείται γραπτώς στο πρόσωπο που υπέβαλε την ένσταση.