Πρώτη συνεδρίασις των ιδιοκτητών

8.-(1) Μετά πάροδον δεκαπέντε ημερών από της δημοσιεύσεως του καταλόγου ως ετροποποιήθη υπό του Διευθυντού, ο Έπαρχος συγκαλεί την πρώτην συνεδρίασιν των δικαιούχων ιδιοκτητών των οποίων τα ονόματα εμφαίνονται εις τον κατάλογον.

(2) Κατά την πρώτην συνεδρίασιν οι δικαιούχοι ιδιοκτήται καλούνται όπως αποφασίσωσιν υπέρ ή κατά της εφαρμογής οιουδήποτε μέτρου ενοποιήσεως και αναδιανομής επί της ιδιοκτησίας αυτών. Εάν φανή εις τον Έπαρχον ότι η πλειοψηφία των δικαιούχων ιδιοκτητών της επηρεαζομένης περιοχής ευνοεί το μέτρον τούτο, ούτος συντάσσει έκθεσιν επί τούτω υπογραφομένην υφ’ όλων των δικαιούχων ιδιοκτητών οίτινες ευνοούσι την τοιαύτην ενέργειαν.