Κατανομή δαπανών

34.-(1) Η Επιτροπή, ευθύς ως τούτο καταστή δυνατόν, προβαίνει εις την εξακρίβωσιν των δαπανών αίτινες αναλογούσιν εις τους ιδιοκτήτας δυνάμει των άρθρων 18 και 35 διά την εφαρμογήν του σχεδίου, και συντάσσει κατάλογον δεικνύοντα το όνομα εκάστου ιδιοκτήτου, το ποσόν με το οποίον έκαστος θα επιβαρυνθή, ως και τον τρόπον και την ημερομηνίαν επιβολής και καταβολής του ποσού:

Νοείται ότι κατά τον καθορισμόν των υφ’ ενός εκάστου ιδιοκτήτου καταβληθησομένων δαπανών δέον όπως λαμβάνηται υπ’ όψιν το όφελος όπερ έκαστος απολαύει ή δυνατόν να απολαύη εκ μέτρου ενοποιήσεως και αναδιανομής, συμπεριλαμβανομένων των τόκων που επιβαρύνουν ποσά που προκαταβάλλονται μέσω δανεισμού ή και από τον προϋπολογισμό του Τμήματος Αναδασμού για λογαριασμό των ιδιοκτητών, κατά την εκτέλεση έργων εφαρμογής σχεδίων αναδασμού.

(2) Ο κατάλογος δημοσιεύεται, οιοσδήποτε δε επηρεαζόμενος ιδιοκτήτης δύναται, εντός είκοσι μίας (21) ημερών από της ημερομηνίας δημοσιεύσεως, όπως υποβάλη ένστασιν προς την Επιτροπήν σχετικώς προς το ύψος του ποσού διά του οποίου ούτος επεβαρύνθη.

(3) Μετά την λήξιν της προθεσμίας η Επιτροπή εξετάζει όλας τας ενστάσεις και εάν ο κατάλογος τροποποιηθή ως αποτέλεσμα της τοιαύτης εξετάσεως επαναδημοσιεύει αυτόν.

(4) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι παραβλάπτεται από την απόφαση της Επιτροπής, δύναται, μέσα σε εικοσιμία ημέρες από τη γνωστοποίηση σ΄ αυτόν της απόφασης, να υποβάλει στον Υπουργό ιεραρχική προσφυγή για αναθεώρησή της.

(5) Ο Υπουργός εξετάζει οιανδήποτε ιεραρχική προσφυγή και αποφασίζει επ’ αυτής η δε Επιτροπή επαναδημοσιεύει τον κατάλογον εάν ούτος τροποποιηθή ως αποτέλεσμα της αποφάσεως του Υπουργού.

(6) Εν περιπτώσει καθ’ ην ουδεμία ένστασις υποβληθή, ή μετά την εξέτασιν των ενστάσεων υπό της Επιτροπής ουδεμία ιεραρχική προσφυγή υποβληθή, ή μετά την εξέτασιν των ιεραρχικών προσφυγών υπό του Υπουργού η απόφασις αυτού δεν προσβληθή, ο κατάλογος όστις δημοσιεύεται δυνάμει των εδαφίων (2), (3) ή (5), ως θα ήτο η περίπτωσις, καθίσταται οριστικός:

Νοείται ότι το ποσόν της επιβαρύνσεως δύναται μεταγενεστέρως να τροποποιηθή εάν προκύψωσι δαπάναι αίτινες δεν ήτο δυνατόν να προβλεφθώσιν ή υπολογισθώσιν κατά την δημοσίευσιν του αρχικού καταλόγου, εν τοιαύτη δε περιπτώσει ακολουθείται η διαδικασία ήτις προβλέπεται διά την έγκρισιν του αρχικού καταλόγου.

(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, καμιά μεταβίβαση τεμαχίου γης προερχομένου από αναδιανομή με βάση τον παρόντα Νόμο σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή εγγραφή του υπέρ οποιουδήποτε κληρονόμου αποθανόντος ιδιοκτήτη θα επιτρέπεται, εκτός κι’ αν εξοφληθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό που αφορά το εν λόγω τεμάχιο:

Νοείται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας μπορεί να επιτρέψει τη μεταβίβαση τεμαχίου γης ή την εγγραφή του υπέρ οποιουδήποτε κληρονόμου αποθανόντος ιδιοκτήτη, νοουμένου ότι το κτήμα θα συνεχίσει να είναι επιβαρυμένο και ο δικαιοδόχος ή ο κληρονόμος, ανάλογα με την περίπτωση, αναλαμβάνει γραπτώς την υποχρέωση να καταβάλει οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό με τους ίδιους όρους εξόφλησης που είχαν επιβληθεί στον προηγούμενο ιδιοκτήτη.

(8) [Διαγράφηκε].

(9) Η Επιτροπή διορίζει Ταμίαν διά την είσπραξιν των δαπανών ως και οιασδήποτε άλλης οφειλής συμφώνως προς τον Δεύτερον Πίνακα του παρόντος Νόμου. Ο διορισμός του Ταμίου θα εγκρίνεται υπό του Διευθυντή η δε αμοιβή αυτού θα εγκρίνεται υπό του Υπουργού.

(10) Για τα οφειλόμενα ποσά θα γίνεται επιβάρυνση μέρους ή όλης της ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη από την Επιτροπή με τέτοιους όρους τους οποίους αυτή ήθελε εγκρίνει, και η οποία θα έχει εξουσία όπως καθορίσει με την έγκριση του Διευθυντή, τον τρόπο και τη χρονική προθεσμία αποπληρωμής των επιβαρύνσεων αυτών.