Επιβαρύνσεις, κ.λ.π.

23.-(1) Η Επιτροπή προβαίνει εις εξακρίβωσιν και εξέτασιν των επιβαρύνσεων επί ιδιοκτησίας εντός της επηρεαζομένης περιοχής και συμβουλεύει τους ιδιοκτήτας επί των μέσων απαλλαγής αυτών από των επιβαρύνσεων τούτων. Κατά την προπαρασκευήν του σχεδίου ενοποιήσεως και αναδιανομής η Επιτροπή κέκτηται εξουσίαν όπως προβλέπη εν αυτώ την μεταβίβασιν επιβαρύνσεων επί των κτημάτων ή τροποποίησιν τούτων ή και εν ανάγκη απόσβεσιν τούτων υπό τον όρον ότι εν τοιαύτη περιπτώσει θα καταβάλληται αποζημίωσις.

(2) Πάσα πρόβλεψις μεταβιβάσεως, τροποποιήσεως ή αποσβέσεως υφισταμένης επιβαρύνσεως και πάσα τυχόν προβλεπομένη αποζημίωσις δημοσιεύεται κατά τον καθοριζόμενον τρόπον ομού μετά του σχεδίου ενοποιήσεως και αναδιανομής.

(3) Οσάκις εκδοθή απόφασις επί όλων των εκκρεμουσών προσφυγών ή εάν δεν έγιναν προσφυγαί μετά πάροδον είκοσι και μιας ημερών από της δημοσιεύσεως της προνοουμένης εις το εδάφιον (2) η Επιτροπή γνωστοποιεί εις τον Διευθυντήν τας μεταβιβάσεις, τροποποιήσεις και αποσβέσεις επιβαρύνσεων επί ιδιοκτησίας εν τη επηρεαζομένη περιοχή και η γνωστοποίησις παρέχει εξουσίαν εις τον Διευθυντήν όπως προβή εις τας σχετικάς τροποποιήσεις των αρχείων αυτού:

Νοείται ότι ο Διευθυντής εν τη τροποποιήσει των αρχείων αυτού δύναται να εκδώση αντί μιας πλείονας εγγραφάς εν σχέσει προς τας θιγομένας ιδιοκτησίας εφ’ όσον εκάστη τούτων θα επιβαρυνθή με σχετικάς επιβαρύνσεις:

Νοείται περαιτέρω ότι επί τη εκδόσει πλειόνων εγγραφών αντί μιας, συμφώνως προς την προηγουμένην επιφύλαξιν, το υπέρ ου αύται εξεδόθησαν πρόσωπον δεν δικαιούται όπως προβή εις εκουσίαν συναλλαγήν εν σχέσει προς μίαν των εγγραφών τούτων και επί τη αποσβέσει των τοιούτων επιβαρύνσεων ο Διευθυντής κέκτηται εξουσίαν όπως προβή εις ενοποίησιν των τοιούτων εγγραφών ακυρών τας υφισταμένας χωριστάς τοιαύτας και εκδίδων ενιαίαν εγγραφήν άνευ τούτων.

(4) Παν δικαίωμα διόδου, προνόμιον, εξουσία, δουλεία ή οιονδήποτε άλλο δικαίωμα ή όφελος εν σχέσει προς οδούς, αύλακας και υδραγωγούς όπερ αποσβέννυται, θα αποσβέννυται ομού μετά των οδών, αυλάκων και υδραγωγών.