Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

(α) "Συνθήκη ΕΥΡΑΤΟΜ - άρθρα 30 μέχρι 39 τα οποία αφορούν την προστασία της υγεία του πληθυσμού και των εργαζομένων, κατά κινδύνων που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες"· και

(β) "Οδηγία 96/29 ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 1996, για τον καθορισμό των βασικών κανόνων ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες (EEL 159 της 29.6.1996, σελ. 0001 -0114)".

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ) με τίτλο -

«Οδηγία 2014/87/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2014 για τροποποίηση της οδηγίας 2009/71/Ευρατόμ περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας Νόμος του 2002.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο-

"άδεια" σημαίνει έγγραφη άδεια η οποία χορηγείται από την αρμόδια αρχή, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, για τη διεξαγωγή πρακτικής ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τη μεταβίβαση της ευθύνης για την επιλογή τοποθεσίας, το σχεδιασμό, την κατασκευή, την θέση σε λειτουργία, τη λειτουργία και τον παροπλισμό μιας πυρηνικής εγκατάστασης·

"αδειούχο πρόσωπο" σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια η οποία απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή πρακτικής ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου περιλαμβανομένης της ευθύνης για μια πυρηνική εγκατάσταση,όπως καθορίζεται σε μια άδεια·

"ακτινοβολία" σημαίνει ιονίζουσα ακτινοβολία·

"απόβλητο" σημαίνει κάθε αποβλητή ύλη για την οποία δεν προβλέπεται καμιά χρήση·

"απόρριψη" σημαίνει την τοποθέτηση αποβλήτων σε χώρο εναπόθεσης ή σε συγκεκριμένο τόπο, χωρίς πρόθεση ανάκτησης. Η απόρριψη καλύπτει και την εγκεκριμένη άμεση απόρριψη αποβλήτων στο περιβάλλον, με συνακόλουθη διασπορά·

"απορροφούμενη δόση ιστού ή οργάνου (Dr)" σημαίνει το πηλίκο της συνολικής ενέργειας που προσδίδεται σε ένα ιστό ή όργανο προς τη μάζα αυτού του ιστού ή οργάνου·

"Αρμόδια Αρχή" σημαίνει τον Υπουργό·

"Αρχιεπιθεωρητής και Επιθεωρητής" σημαίνει τον Αρχιεπιθεωρητή και τον Επιθεωρητή που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος Νόμου·

"ατύχημα" σημαίνει κάθε ακούσιο γεγονός, του οποίου οι συνέπειες ή οι πιθανές συνέπειες είναι σημαντικές από απόψεως ακτινοπροστασίας ή ασφάλειας, περιλαμβανόμενης της πυρηνικής ασφάλειας·

"αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο" σημαίνει πρόσωπο το οποίο εργάζεται για κέρδος η αμοιβή αλλά δεν είναι εργοδοτούμενο πρόσωπο ασχέτως αν εργοδοτεί άλλους ή όχι·

"βλάβη της υγείας" σημαίνει κλινικά παρατηρήσιμες βλαπτικές επιδράσεις σε πρόσωπα ή στους απογόνους τους. Συνίσταται στον υπολογισμό του κινδύνου (risk) μείωσης της διάρκειας και της ποιότητας της ζωής, ο οποίος εμφανίζεται σε έναν πληθυσμό ύστερα από έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία, και περιλαμβάνει τις απώλειες που οφείλονται τόσο σε σωματικές επιπτώσεις και καρκίνο όσο και σε σοβαρές γενετικές διαταραχές·

"Becquerel (Bq)" σημαίνει την ειδική ονομασία της μονάδας ραδιενέργειας. Ένα Becquerel είναι ισοδύναμο με μία μετάπτωση ανά δευτερόλεπτο·

"δεσμευθείσα ενεργός δόση (Ε(τ))" σημαίνει το άθροισμα των δεσμευθεισών ισοδύναμων δόσεων σε όργανο ή ιστό (ΗΤ(τ)), που προκύπτουν από πρόσληψη, αφού καθεμία πολλαπλασιαστεί με τον κατάλληλο παράγοντα στάθμισης ιστού WΤ. Δίνεται από τον τύπο:

Για τον καθορισμό της Ε(τ), το τ δίνεται για τον αριθμό των ετών στη διάρκεια των οποίων γίνεται ολοκλήρωση. Η μονάδα για τη δεσμευθείσα ενεργό δόση είναι το Sievert (Sv)·

"δεσμευθείσα ισοδύναμη δόση (Ητ(τ))" σημαίνει το ολοκλήρωμα στο χρόνο (t) του ρυθμού ισοδύναμης δόσης στον ιστό ή το όργανο Τ που δέχεται ένα άτομο μετά από πρόσληψη ραδιενέργειας. Ορίζεται από τον τύπο:

για πρόσληψη ραδιενέργειας στο χρόνο to, όπου-

— ΗΤ(t) είναι ο αντίστοιχος ρυθμός ισοδύναμης δόσης στο όργανο ή τον ιστό Τ στο χρόνο t·

— τ είναι το χρονικό διάστημα της ολοκλήρωσης.

Για τον καθορισμό του ΗΤ(τ), το τ δίνεται σε έτη. Όταν δε δίνεται, λαμβάνεται υπόψη περίοδος 50 ετών για τους ενηλίκους και ως την ηλικία των 70 για τα παιδιά. Η μονάδα για τη δεσμευθείσα ισοδύναμη δόση είναι το Sievert (Sv)·

"δήλωση" σημαίνει την υποβολή εγγράφου ή αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Νόμου στον Υπουργό με το οποίο ανακοινώνεται η διεξαγωγή ή η πρόθεση διεξαγωγής πρακτικής ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου·

"δόση" σημαίνει ένα δείκτη της ακτινοβολίας, που δέχεται ή απορροφά, ένας στόχος ο οποίος εκτίθεται σε ακτινοβολία·

"εγκατάσταση" περιλαμβάνει υποστατικό·

"ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες" σημαίνει πρόσωπα που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εκπαίδευση για να διενεργούν φυσικές, τεχνικές ή ραδιοχημικές δοκιμές για τον υπολογισμό των δόσεων και να παρέχουν συμβουλές για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των ατόμων και της ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού προστασίας, και των οποίων η ικανότητα να ενεργούν ως ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες αναγνωρίζεται από την Υπηρεσία Ελέγχου. Σ' έναν ειδικευμένο εμπειρογνώμονα μπορεί να ανατίθεται η τεχνική ευθύνη για τα καθήκοντα ακτινοπροστασίας των εργαζομένων και του κοινού·

"ειδική ραδιενέργεια" σημαίνει τη ραδιενέργεια ανά μονάδα μάζας του ραδιονουκλιδίου·

"ειδοποίηση βελτίωσης" σημαίνει ειδοποίηση που εκδίδεται με βάση το άρθρο 31 του παρόντος Νόμου·

"ειδοποίηση απαγόρευσης" σημαίνει ειδοποίηση που εκδίδεται με βάση το άρθρο 32 του παρόντος Νόμου·

"εισαγωγή" μετά των γραμματικών αυτού του όρου παραλλαγών σημαίνει την από την θάλασσα ή τον αέρα μεταφορά οποιασδήποτε πηγής στη Δημοκρατία από την αλλοδαπή·

"έκθεση" σημαίνει τη διαδικασία κατά την οποία κάποιος εκτίθεται σε ιονίζουσες ακτινοβολίες·

"έκθεση έκτακτης ανάγκης" σημαίνει έκθεση ατόμων που εφαρμόζουν την απαραίτητη ταχεία δράση προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο, να προληφθεί η έκθεση μεγάλου αριθμού ατόμων ή να διασωθεί πολύτιμη εγκατάσταση ή αγαθά, κατά την οποία μπορεί να υπάρξει υπέρβαση ενός των ατομικών ορίων δόσης που ισούνται προς εκείνα που έχουν καθοριστεί για τους εκτιθέμενους εργαζόμενους. Μόνον εθελοντές επιτρέπεται να υποβάλλονται στις εκθέσεις κατά την αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτων περιστατικών από ακτινοβολίες·

"έκθεση για ιατρικούς σκοπούς" σημαίνει την έκθεση σε ακτινοβολία προσώπων που βρίσκονται κάτω από ιατρική εξέταση, παρακολούθηση ή θεραπεία ή τρίτων μη εργαζομένων προσώπων που βοηθούν στην περιποίηση και άνεσή τους καθώς και την έκθεση σε ακτινοβολίες εθελοντών σε προγράμματα για σκοπούς βιοϊατρικής έρευνας, αλλά δεν περιλαμβάνει την έκθεση των εργαζομένων ή οποιωνδήποτε άλλων προσώπων·

"εκτιθέμενοι εργαζόμενοι" σημαίνει τα άτομα που εργάζονται είτε για λογαριασμό τους, είτε για κάποιο εργοδότη, είτε ως εξωτερικοί εργαζόμενοι, τα οποία υπόκεινται σε έκθεση που προκύπτει κατά την εργασία τους, από πρακτικές που καλύπτονται από το Νόμο, και ενδέχεται να συνεπάγεται δόσεις που υπερβαίνουν κάποιο από τα καθορισμένα όρια δόσης για το κοινό·

"ενεργός δόση, (Ε)" σημαίνει το άθροισμα των σταθμισμένων ισοδύναμων δόσεων σε όλους τους ιστούς και όργανα του σώματος από εσωτερική και εξωτερική ακτινοβόληση. Δίνεται από τον τύπο:

όπου-

— Dt,r είναι η απορροφούμενη μέση δόση σε ιστό ή όργανο Τ, λόγω της ακτινοβολίας R·

— Wr είναι ο συντελεστής στάθμισης ακτινοβολίας· και

— Wt είναι ο συντελεστής στάθμισης ιστού για τον ιστό ή το όργανο Τ.

Οι κατά περίπτωση κατάλληλες τιμές Wt και Wr καθορίζονται με Κανονισμούς. Η μονάδα για την ενεργό δόση είναι το Sievert (Sv)·

"εξαγωγή" μετά των γραμματικών αυτού του όρου παραλλαγών σημαίνει την από την θάλασσα ή από τον αέρα μεταφορά οποιασδήποτε πηγής στην αλλοδαπή εκτός της Δημοκρατίας·

"εξωτερικός εργαζόμενος" σημαίνει οποιοδήποτε εργοδοτούμενο πρόσωπο το οποίο απασχολείται σε χώρο που δεν είναι κάτω από τον έλεγχο του εργοδότη και κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες στο χώρο αυτό περιλαμβανομένων εκπαιδευομένων, μαθητευομένων και φοιτητών

"επέμβαση" σημαίνει ανθρώπινη ενέργεια που προλαμβάνει ή μειώνει την έκθεση ατόμων στην ακτινοβολία από πηγές που δεν αποτελούν μέρος πρακτικής ή οι οποίες είναι εκτός ελέγχου ενεργώντας επί των πηγών, των διόδων μετάδοσης και των ίδιων των ατόμων

"επίπεδο επέμβασης" σημαίνει μιά τιμή της αποτρέψιμης ισοδύναμης δόσης, της αποτρέψιμης ενεργού δόσης ή μιά παράγωγη τιμή κατά την οποία θα πρέπει να εξετάζεται η λήψη μέτρων επέμβασης. Η αποτρέψιμη δόση ή η παράγωγη τιμή είναι αποκλειστικά εκείνη που συνδέεται με τη δίοδο έκθεσης στην οποία πρόκειται να εφαρμοστεί το μέτρο επέμβασης·

"επιταχυντής" σημαίνει συσκευή ή εγκατάσταση όπου επιταχύνονται σωματίδια εκπέμποντας ιονίζουσα ακτινοβολία με ενέργεια μεγαλύτερη από 1 Μέγα-ηλεκτρόνιο Βολτ (MeV)·

"Επιτροπή " [Διαγράφηκε]

"επιχείρηση" σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβαίνει στις πρακτικές ή εργασιακές δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος Νόμου και φέρει τη νομική ευθύνη γι' αυτές τις πρακτικές ή τις εργασιακές δραστηριότητες και περιλαμβάνει βιομηχανικές ή άλλες δραστηριότητες, εμπόριο ή άλλα επιτηδεύματα·

"εργασία" σημαίνει εργασία προσώπου ως εργοδοτουμένου ή αυτοεργοδοτουμένου ή ως εξωτερικού εργάτη:

Νοείται ότι -

(α) εργοδοτούμενο πρόσωπο βρίσκεται στην εργασία του καθόλη την διάρκεια της απασχόλησης του ως εργοδοτούμενο πρόσωπο αλλά όχι άλλως πως·

(β) αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο βρίσκεται στην εργασία του καθόλο τον χρόνο που αφιερώνει απασχολούμενο ως αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο·

(γ) εξωτερικός εργαζόμενος βρίσκεται στην εργασία του καθόλο το χρόνο που αφιερώνει απασχολούμενος ως εξωτερικός εργαζόμενος,

και οι όροι "εργασία" και "στην εργασία" θα ερμηνεύονται ανάλογα·

"εργοδότης" περιλαμβάνει και πρόσωπο, που δεν έχει άλλα εργοδοτούμενο πρόσωπα, αλλά διεξάγει οικονομική δραστηριότητα ή διευθύνει την επιχείρησή του με σκοπό κερδοσκοπικό ή μη·

"εργοδοτούμενος" σημαίνει πρόσωπο που εργάζεται με σύμβαση απασχόλησης ή ασκούμενο ή μαθητευόμενο πρόσωπο και περιλαμβάνει πρόσωπα τα οποία, ως τρόφιμοι ιδρυμάτων, εκτελούν εργασία που τους έχει ανατεθεί και ο όρος "εργοδότηση" θα ερμηνεύεται ανάλογα·

"ιονίζουσα ακτινοβολία" σημαίνει οποιαδήποτε μορφή ηλεκτρομαγνητικής ή σωματιδιακής ακτινοβολίας που μεταφέρει ενέργεια και έχει μήκος κύματος το πολύ ίσο με 100nm ή συχνότητα τουλάχιστο 3 x 1015 Hz και μπορεί να προκαλέσει άμεσο ή έμμεσο ιονισμό κατά τη διέλευσή της μέσα

από την ύλη και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων μορφών ιονίζουσας ακτινοβολίας, τα σωματίδια-α, τα σωματίδια-β, τα νετρόνια, τις ακτίνες-γ και τις ακτίνες-Χ.

"ισοδύναμη δόση (ΗT)" σημαίνει την απορροφούμενη δόση στον ιστό ή το όργανο Τ σταθμισμένη για το είδος και την ποιότητα της ακτινοβολίας R. Δίνεται από τον τύπο:

όπου:

— DT,R είναι η απορροφούμενη μέση δόση σε ιστό ή όργανο Τ λόγω της ακτινοβολίας R·

— WR είναι ο συντελεστής στάθμισης ακτινοβολίας.

Όταν το πεδίο ακτινοβολίας αποτελείται από είδη και ενέργειες με διαφορετικές τιμές του WR, η συνολική ισοδύναμη δόση (ΗT) δίνεται από τον τύπο:

Οι κατάλληλες τιμές WR καθορίζονται με Κανονισμούς. Η μονάδα για την ισοδύναμη δόση είναι το Sievert (SV)·

"καθορισμένο" οπουδήποτε απαντάται ο όρος αυτός σημαίνει καθορισμένο με Κανονισμούς·

"κατάσταση έκτακτων περιστατικών από ακτινοβολίες" σημαίνει την κατάσταση η οποία επιβάλλει τη λήψη επειγόντων μέτρων προκειμένου να προστατευθούν οι εργαζόμενοι, το κοινό, τμήμα ή το σύνολο του πληθυσμού από τους κινδύνους ακτινοβολιών·

"κοινό" σημαίνει τα άτομα του πληθυσμού, εξαιρουμένων των εκτιθέμενων εργαζομένων, των μαθητευομένων και των σπουδαστών κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και των ατόμων τα οποία εκτίθενται σε ακτινοβολία για ιατρικούς σκοπούς·

"κλειστή πηγή" σημαίνει πηγή με κατασκευή τέτοια ώστε να εμποδίζεται, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, οποιαδήποτε διαρροή ραδιενεργών ουσιών στο περιβάλλον·

"κράτος μέλος ΕΥΡΑΤΟΜ" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας·

"μαθητευόμενος" σημαίνει άτομο που εκπαιδεύεται ή διδάσκεται, μέσα σε μία επιχείρηση, με σκοπό να εξασκήσει μια καθορισμένη ειδικότητα·

"μακροχρόνια έκθεση" σημαίνει οποιαδήποτε έκθεση η οποία διαρκεί για πολύ χρόνο·

"οικιακά υποστατικά" σημαίνει υποστατικά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς κατοίκησης (περιλαμβανομένου οποιουδήποτε κήπου, αυλής, χώρου στάθμευσης, βοηθητικού κτιρίου ή άλλων κτιρίων συνδεδεμένων με τα υποστατικά ή χώρους που δε χρησιμοποιούνται από κοινού από τους ενοίκους περισσοτέρων της μιας κατοικιών) και ο όρος "μη οικιακά υποστατικά" θα ερμηνεύεται ανάλογα·

"όρια αποδέσμευσης" σημαίνει τις τιμές οι οποίες καθορίζονται με Κανονισμούς και εκφράζονται ως συγκεντρώσεις ραδιενέργειας ή/και συνολική ραδιενέργεια. Οι ραδιενεργές ουσίες ή τα υλικά που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, που προέρχονται από οποιαδήποτε πρακτική για την οποία απαιτείται άδεια, μπορούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εφόσον δεν υπερβαίνονται οι τιμές αυτές·

"όρια δόσεων" σημαίνει ανώτατες τιμές αναφοράς, οι οποίες θα καθορίζονται με Κανονισμούς, για τις δόσεις που προκύπτουν από την έκθεση εργαζομένων, μαθητευομένων, σπουδαστών και του κοινού σε ιονίζουσες ακτινοβολίες, και οι οποίες εφαρμόζονται στο άθροισμα των σχετικών δόσεων από εξωτερική έκθεση κατά τη συγκεκριμένη περίοδο και των δεσμευθεισών δόσεων από εξωτερική έκθεση κατά τη συγκεκριμένη περίοδο και των δεσμευθεισών δόσεων 50ετίας (μέχρι την ηλικία των 70 ετών για τα παιδιά) από πρόσληψη κατά την ίδια περίοδο·

"περίοδος ευθύνης" σε σχέση με αδειούχο πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί άδεια σύμφωνα με το άρθρο 10 σημαίνει την περίοδο που αρχίζει από την ημέρα που του παραχωρήθηκε η άδεια και λήγει σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω ημερομηνίες που τυγχάνει να είναι ενωρίτερη από-

(α) την ημερομηνία κατά την οποία το αδειούχο πρόσωπο πληροφορείται γραπτώς ότι έπαψε να υπάρχει κίνδυνος για πρόκληση βλάβης από ιονίζουσα ακτινοβολία ή κίνδυνος για απώλεια χρήσης περιουσίας από διασπορά ραδιενεργών ουσιών που προέρχονται από οτιδήποτε υπάρχει στο χώρο ή από οποιαδήποτε πρακτική στην οποία γίνεται αναφορά στο άρθρο 8· ή

(β) την ημερομηνία κατά την οποία η άδεια για οποιαδήποτε πρακτική που αναφέρεται στο άρθρο 8, μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο·

"περιορισμός δόσης" σημαίνει περιορισμό των μελλοντικών δόσεων που αναμένεται να δεχθεί οποιοδήποτε άτομο και που ενδέχεται να προέρχονται από καθορισμένη πηγή, για χρήση κατά το στάδιο προγραμματισμού της ακτινοπροστασίας, για λόγους βελτιστοποίησης·

"πιθανή έκθεση" σημαίνει έκθεση η οποία δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί με βεβαιότητα, με πιθανότητα όμως να συμβεί η οποία θα μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων

"πηγή" σημαίνει κάθε συσκευή, ραδιενεργό ουσία ή εγκατάσταση που είναι δυνατό να εκπέμπει ιονίζουσα ακτινοβολία ή ραδιενεργές ουσίες και περιλαμβάνει τις συσκευές ακτινοβόλησης·

"πρακτική" σημαίνει ανθρώπινη δραστηριότητα που μπορεί να αυξήσει την έκθεση των ατόμων σε ακτινοβολία, από τεχνητή ή φυσική πηγή, όταν γίνεται επεξεργασία φυσικών ραδιονουκλιδίων για τις ραδιενεργές, σχάσιμες ή αναπαραγωγικές ιδιότητές τους, εκτός από την περίπτωση έκθεσης έκτακτης ανάγκης·

"πρόσληψη" σημαίνει τη ραδιενέργεια των ραδιονουκλιδίων που εισέρχονται στο σώμα από το εξωτερικό περιβάλλον·

"πυρηνική ασφάλεια" σημαίνει την επίτευξη κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας ή την πρόληψη ατυχημάτων και τον μετριασμό των συνεπειών τους, με αποτέλεσμα την προστασία των εργαζομένων και του πληθυσμού από κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες οι οποίες προέρχονται από πυρηνικές εγκαταστάσεις·

"πυρηνική εγκατάσταση" σημαίνει υποστατικό, εγκατάσταση ή κατασκευή που σχεδιάστηκε ή προσαρμόστηκε και η οποία έχει σχέση με την εκτέλεση οποιασδήποτε διεργασίας για την παραγωγή, τον εμπλουτισμό, τη χρήση, την επανεπεξεργασία, την αποθήκευση και την απόρριψη πυρηνικού καυσίμου και ραδιενεργών ουσιών και περιλαμβάνει -

(α) αντιδραστήρες πυρηνικής σχάσης·

(β) υποστατικά αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων·

(γ) εγκαταστάσεις απόρριψης ραδιενεργών αποβλήτων·

(δ) πυρηνοηλεκτρικό σταθμό, εργοστάσιο εμπλουτισμού, εργοστάσιο κατασκευής πυρηνικών καυσίμων, μονάδα επανεπεξεργασίας, εγκατάσταση ερευνητικού αντιδραστήρα, εγκατάσταση αποθήκευσης αναλωθέντος καυσίμου· και

(ε) εγκαταστάσεις αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων, οι οποίες βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία και σχετίζονται άμεσα με πυρηνικές εγκαταστάσεις·

"ραδιενέργεια (Α)" μιας ποσότητας ραδιονουκλιδίου σε συγκεκριμένη ενεργειακή κατάσταση σε δεδομένη χρονική στιγμή σημαίνει το πηλίκο dN δια dt, όπου dN είναι η αναμενόμενη τιμή του αριθμού των αυτόματων πυρηνικών πτώσεων από αυτή την ενεργειακή κατάσταση στο χρονικό διάστημα dt. δηλαδή-

Η μονάδα ραδιενέργειας είναι το Becquerel (Bq)·

"ραδιενεργός ουσία" σημαίνει κάθε ουσία που περιέχει ένα ή περισσότερα ραδιονουκλίδια των οποίων η ραδιενέργεια ή η συγκέντρωση δεν μπορεί να αγνοηθεί σε σχέση με την προστασία από ακτινοβολίες·

"ραδιενεργό απόβλητο" σημαίνει κάθε απόβλητο που αποτελείται από ή περιέχει ή έχει μιανθεί με ραδιονουκλίδια, των οποίων η ειδική ραδιενέργεια και η συνολική ραδιενέργεια υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια·

"ραδιενεργός μίανση" σημαίνει τη μίανση υλικού, επιφάνειας ή περιβάλλοντος ή ατόμου από ραδιενεργές ουσίες. Στην ειδική περίπτωση του ανθρώπινου σώματος, αυτή η ραδιενεργός μίανση περιλαμβάνει τόσο την εξωτερική μίανση του δέρματος όσο και την εσωτερική μίανση, ανεξάρτητα από την οδό πρόσληψης·

"ραδιολογικό ατύχημα" σημαίνει κάθε απρόβλεπτο γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την τυχαία έκθεση ή απώλεια χρήσης περιουσίας ή ραδιενεργό μίανση και περιλαμβάνει κάθε απρόβλεπτο γεγονός το οποίο προκαλεί βλάβη σε πηγή και έχει σαν αποτέλεσμα την έκθεση ατόμων σε επίπεδα ακτινοβολίας που υπερβαίνουν τα καθορισμένα επίπεδα ή προκαλεί την έκθεση εργαζομένων σε επίπεδα ακτινοβολίας που υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα καθορισμένα όρια δόσεων

"ραδιονουκλίδιο" σημαίνει ισότοπο οποιουδήποτε χημικού στοιχείου το οποίο στιγμιαία εκπέμπει ιονίζουσα ακτινοβολία·

"Sievert" σημαίνει μονάδα μέτρησης της ισοδύναμης ή ενεργού δόσης. Ένα Sievert (Sv) ισούται με 1 Joule (J) ανά χιλιόγραμμο (kg):

"συμβάν" σημαίνει κάθε ακούσιο γεγονός, του οποίου οι συνέπειες ή οι πιθανές συνέπειες δεν είναι αμελητέες από απόψεως ακτινοπροστασίας ή ασφάλειας, περιλαμβανόμενης της πυρηνικής ασφάλειας·

"σύμβαση απασχόλησης" σημαίνει σύμβαση είτε ρητή είτε εξυπακουόμενη και, εάν είναι ρητή, προφορική ή γραπτή περιλαμβάνει και τη σύμβαση μαθητείας·

"Συμβούλιο" σημαίνει το Συμβούλιο Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας που συνιστάται σύμφωνα με το άρθρο 42·

"Σύμβουλος" σημαίνει πρόσωπο το οποίο διορίζεται με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 28 του παρόντος Νόμου·

"συντελεστής στάθμισης ακτινοβολίας (WR)" σημαίνει ένα καθορισμένο αδιάστατο συντελεστή που χρησιμοποιείται για τη στάθμιση της απορροφώμενης δόσης ιστού ή οργάνου·

"συντελεστής στάθμισης ιστού (WT)" σημαίνει ένα καθορισμένο αδιάστατο συντελεστή που χρησιμοποιείται για τη στάθμιση της ισοδύναμης δόσης σε ένα ιστό ή όργανο (Τ)·

"συσκευή ακτινοβόλησης "σημαίνει κάθε συσκευή ή σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ακτίνων-Χ ή ακτίνων-γ ή για την επιτάχυνση ατομικών σωματιδίων·

"τεχνητές πηγές" σημαίνει πηγές ακτινοβολίας άλλες από τις φυσικές πηγές.

"Τεχνική Επιτροπή Αδειοδότησης" σημαίνει την Επιτροπή που ιδρύεται με βάση το Μέρος I του Πρώτου Πίνακα·

"τυχαία έκθεση" σημαίνει την απρόοπτη και ακούσια έκθεση προσώπων σε ακτινοβολία, ως αποτέλεσμα ατυχήματος. Δεν περιλαμβάνει την έκθεση για αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτου περιστατικού από ακτινοβολίες·

"Υπηρεσία Ελέγχου" σημαίνει την Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες που ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου·

"υποστατικό" σημαίνει τον τόπο που αναφέρεται στην άδεια, στον οποίο λαμβάνει χώραν οποιαδήποτε πρακτική, η οποία περιλαμβάνει ραδιενεργές ουσίες, ή λειτουργεί συσκευή ακτινοβόλησης ή πυρηνική εγκατάσταση η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο αδειούχου προσώπου και περιλαμβάνει-

(α) οποιαδήποτε επίγεια ή υπόγεια ή υπεράκτια εγκατάσταση είτε επιπλέουσα είτε ευρισκόμενη στο βυθό της θάλασσας, ή λίμνης ή ευρισκόμενη σε έδαφος που καλύπτεται από νερό·

(β) οποιαδήποτε σκηνή ή κινητή κατασκευή· και

(γ) οποιοδήποτε όχημα ή σκάφος ή αεροσκάφος·

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και περιλαμβάνει οποιοδήποτε Λειτουργό του Υπουργείου του δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό·

"φυσικές πηγές" σημαίνει πηγές ιονίζουσας ακτινοβολίας με φυσική ή γήινη ή κοσμική προέλευση·

"χώρος εργασίας" περιλαμβάνει οποιοδήποτε χώρο στον οποίο ευρίσκονται ή είναι δυνατό να ευρίσκονται, σε οποιοδήποτε χρόνο, πρόσωπα τα οποία να εργάζονται.

Εφαρμογή

3.—(1) Ο παρών Νόμος θα εφαρμόζεται σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει έκθεση ή υπάρχει πιθανή έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία ή συμβαίνει ραδιενεργός μίανση και στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται-

(α) Η παρασκευή, παραγωγή, επεξεργασία, χειρισμός, χρησιμοποίηση, κατοχή, αποθήκευση, μεταφορά, εισαγωγή, εξαγωγή, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και απόρριψη ραδιενεργών ουσιών ή ραδιενεργών αποβλήτων ή συσκευών ακτινοβόλησης·

(β) η ανέγερση, κατασκευή, αποσυναρμολόγηση ή κατεδάφιση πυρηνικών ή άλλων εγκαταστάσεων στις οποίες χρησιμοποιείται ιονίζουσα ακτινοβολία·

(γ) οι δραστηριότητες ή πρακτικές στις οποίες εμπλέκονται ραδιενεργές ουσίες ή συσκευές ακτινοβόλησης·

(δ) οι εργασίες στα πλαίσια των οποίων η παρουσία φυσικών πηγών ακτινοβολίας συνεπάγεται ουσιώδη αύξηση της έκθεσης των εργαζομένων ή του κοινού, η οποία δεν μπορεί να αγνοηθεί από την άποψη προστασίας από την ακτινοβολία·

(ε) κάθε επέμβαση, σε περίπτωση κατάστασης έκτακτου ανάγκης ή περιστατικού, από ακτινοβολίες ή μακροχρόνια έκθεση οφειλόμενη στα επακόλουθα κατάστασης έκτακτου περιστατικού από ακτινοβολίες ή παρελθούσας ή παλαιάς πρακτικής ή άλλης εργασίας·

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται αναφορικά με την έκθεση στο ραδόνιο μέσα σε κατοικίες, ούτε στη φυσική στάθμη της ακτινοβολίας, δηλαδή στα ραδιονουκλίδια που περιέχονται στον ανθρώπινο οργανισμό, στη στάθμη κοσμικής ακτινοβολίας που επικρατεί στο έδαφος ούτε στην υπέργεια έκθεση σε ραδιονουκλίδια που ενυπάρχουν στον αδιατάρακτο στερεό φλοιό της γης.

(3)  Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις στρατιωτικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

(4) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται χωρίς επηρεασμό της νομοθεσίας για την προστασία των εργαζομένων και του πληθυσμού έναντι των κινδύνων που προκαλούνται από ιονίζουσες ακτινοβολίες, και ιδιαίτερα της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας που σκοπεί στην εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την κατάργηση των οδηγιών 89/618/Ευρατόμ, 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ.

Γενικές υποχρεώσεις-εθνικό πλαίσιο

3Α.-(1) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει τη θέσπιση και διατήρηση εθνικού νομικού, ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου για όλα τα θέματα εφαρμογής του Νόμου, περιλαμβανομένης της πυρηνικής ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων, το οποίο προβλέπει ιδιαίτερα τα εξής:

(α) Την κατανομή των αρμοδιοτήτων και το συντονισμό μεταξύ των σχετικών κρατικών φορέων·

(β) τις εθνικές απαιτήσεις προστασίας από ιονίζουσες ακτινοβολίες και ασφάλειας εγκαταστάσεων, περιλαμβανόμενης της πυρηνικής ασφάλειας πυρηνικών εγκαταστάσεων, καλύπτοντας όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των πηγών ιονίζουσας ακτινοβολίας και των πυρηνικών εγκαταστάσεων και τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο θεσπίζονται οι απαιτήσεις αυτές και των μέσων βάσει των οποίων εφαρμόζονται·

(γ) ένα σύστημα αδειοδότησης και απαγόρευσης λειτουργίας εγκαταστάσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου, χωρίς άδεια·

(δ) ένα σύστημα ρυθμιστικού ελέγχου της προστασίας από ιονίζουσες ακτινοβολίες και της ασφάλειας, περιλαμβανόμενης της πυρηνικής ασφάλειας, που ασκείται από την Αρμόδια Αρχή·

(ε) ουσιαστικές και αναλογικές ενέργειες επιβολής, περιλαμβανομένων, εφόσον είναι σκόπιμο, διορθωτικών ενεργειών ή της αναστολής λειτουργίας μιας εγκατάστασης ή τη διακοπή μιας πρακτικής και της τροποποίησης ή της ανάκλησης μιας άδειας.

(2) Το εθνικό πλαίσιο διασφαλίζει την ουσιαστική ανεξαρτησία της Αρμόδιας Αρχής έναντι αθέμιτου επηρεασμού κατά τη λήψη των ρυθμιστικών αποφάσεών της και ότι η Αρμόδια Αρχή:

(α) Είναι λειτουργικά διαχωρισμένη από οποιοδήποτε άλλο φορέα ή οργανισμό που σχετίζεται με την προαγωγή ή τη χρησιμοποίηση πυρηνικής ενέργειας ή ιονιζουσών ακτινοβολιών και δεν επιζητεί ούτε λαμβάνει οδηγίες από οποιοδήποτε τέτοιο φορέα ή οργανισμό κατά την εκτέλεση των ρυθμιστικών της καθηκόντων·

(β) λαμβάνει ρυθμιστικές αποφάσεις που βασίζονται σε στέρεες και διαφανείς απαιτήσεις που σχετίζονται με την προστασία από ιονίζουσες ακτινοβολίες και την ασφάλεια·

(γ) λαμβάνει αποκλειστικές και ενδεδειγμένες πιστώσεις κονδυλίων, ώστε να μπορεί να διεκπεραιώσει τα ρυθμιστικά της καθήκοντα όπως ορίζονται στο εθνικό πλαίσιο και είναι υπεύθυνη για τη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων·

(δ) απασχολεί τον ενδεδειγμένο αριθμό προσωπικού με τα αναγκαία προσόντα, πείρα και εμπειρογνωμοσύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και δύναται να χρησιμοποιεί εξωτερικούς επιστημονικούς και τεχνικούς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη για την υποστήριξη των ρυθμιστικών λειτουργιών της·

(ε) θεσπίζει διαδικασίες για την πρόληψη και επίλυση τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων·

(στ) παρέχει πληροφορίες σχετικά με την προστασία από ιονίζουσες ακτινοβολίες και την ασφάλεια, περιλαμβανόμενης της πυρηνικής ασφάλειας, χωρίς να απαιτείται έγκριση από άλλο φορέα ή οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο υπέρτερα συμφέροντα, όπως η δημόσια ασφάλεια, που αναγνωρίζονται  από τη νομοθεσία ή διεθνείς πράξεις.

(3) Η Αρμόδια Αρχή έχει τα ακόλουθα βασικά ρυθμιστικά καθήκοντα, για σκοπούς εκπλήρωσης των διατάξεων του εδαφίου (1):

(α) Προτείνει, ορίζει ή συμμετέχει στον καθορισμό των εθνικών απαιτήσεων προστασίας από ιονίζουσες ακτινοβολίες και ασφάλειας, περιλαμβανόμενης της πυρηνικής ασφάλειας·

(β) επιβάλλει σε αδειούχο πρόσωπο τη συμμόρφωση και την τεκμηρίωση αυτής της συμμόρφωσης προς τις εθνικές απαιτήσεις προστασίας από ιονίζουσες ακτινοβολίες και ασφάλειας, περιλαμβανόμενης της πυρηνικής ασφάλειας, και προς τους όρους της σχετικής άδειας·

(γ) επαληθεύει τη συμμόρφωση μέσω ρυθμιστικών αξιολογήσεων και επιθεωρήσεων·

(δ) προτείνει ή διεξάγει ουσιαστικές και αναλογικές ενέργειες επιβολής.

Υπηρεσία Ελέγχου

4. Ιδρύεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για ακτινοβολίες η οποία θα αποκαλείται στο εξής Υπηρεσία Ελέγχου.

Υπηρεσία Ελέγχου

5.  Η Υπηρεσία Ελέγχου έχει ως σκοπό την προστασία ατόμων του πληθυσμού και των εργαζομένων από κινδύνους κατά τη χρήση ιονιζουσών ακτινοβολιών ή έκθεσης σ΄ αυτές ή από κινδύνους απελευθέρωσης ή διασποράς ραδιενεργών ουσιών ή ραδιενεργού μιάνσεως, περιλαμβανομένης της προστασίας από κινδύνους που οφείλονται σε ιονίζουσες ακτινοβολίες που προέρχονται από πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Καθήκοντα και, εξουσίες της Υπηρεσίας Ελέγχου.

6. Η Υπηρεσία Ελέγχου μεταξύ άλλων-

(α) Θα εισηγείται τον καθορισμό επιπέδων ασφάλειας και υγείας για πρακτικές οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην υγεία λόγω έκθεσης σε ιονίζουσα ακτινοβολία ή μπορεί να καταστρέψουν το περιβάλλον ή να οδηγήσουν σε απώλεια χρήσης περιουσίας λόγω απελευθέρωσης ή διασποράς ραδιενεργών ουσιών ή λόγω ραδιενεργού μιάνσεως·

(β) θα επιθεωρεί, για σκοπούς εφαρμογής της κειμένης Νομοθεσίας, οποιεσδήποτε πρακτικές ή εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην υγεία ή μπορεί να καταστρέψουν το περιβάλλον ή να οδηγήσουν σε απώλεια χρήσης περιουσίας λόγω απελευθέρωσης ή διασποράς ραδιενεργών ουσιών ή λόγω ραδιενεργού μιάνσεως·

(γ) θα συντονίζει ή φροντίζει για την ύπαρξη εκπαιδευτικών, επιστημονικών ή άλλης μορφής οργανισμών υπεύθυνων για την παροχή συμβουλών, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, ή κατάρτισης ή άλλων σχετικών υπηρεσιών σε θέματα προστασίας από ακτινοβολίες·

(δ) θα συντονίζει ή φροντίζει, σε συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες, όταν τούτο είναι αναγκαίο, για την οργάνωση του εθνικού συστήματος και το σχεδιασμό για την πρόληψη ή αντιμετώπιση ραδιολογικών ατυχημάτων και καταστάσεων έκτακτων αναγκών ή περιστατικών

(ε) θα τηρεί κατάλληλα αρχεία, περιλαμβανομένων αρχείων των πηγών ιονίζουσας ακτινοβολίας, των υποστατικών, των πρακτικών και των εκτιθέμενων εργαζομένων καθώς και των δόσεων που δέχονται.

(στ) θα εισηγείται την θέσπιση εθνικών απαιτήσεων πυρηνικής ασφάλειας και την αναθεώρησή τους, εφόσον ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτάται κατά τη λειτουργία, τα διδάγματα από τις μελέτες ασφάλειας των εν λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων, την εξέλιξη της τεχνολογίας και τα πορίσματα των ερευνών στον τομέα της ασφάλειας, όταν αυτά είναι σχετικά και διαθέσιμα.

(ζ) θα παρακολουθεί τα επίπεδα ραδιενέργειας στον αέρα, στο έδαφος, στα νερά, στη θάλασσα, στα τρόφιμα, στις ζωοτροφές, στα οικοδομικά υλικά και σε άλλα προϊόντα και αγαθά και θα φροντίζει για την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων προστασίας όταν ενδείκνυται.

Υποβολή Δήλωσης

7.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 9, οποιοδήποτε πρόσωπο διεξάγει ή προτίθεται να διεξάγει πρακτικές οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, πρέπει να υποβάλλει δήλωση στον Υπουργό.

(2) Το έντυπο επί του οποίου θα υποβάλλεται η δήλωση και οι πληροφορίες που απαιτούνται θα καθορίζονται με Γνωστοποίηση του Υπουργού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

’δεια

8. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 9, κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να-

(i) Χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο, χειρίζεται, κατέχει, παράγει, αποθηκεύει, μεταβιβάζει, διευκολύνει τη μεταβίβαση, προμηθεύει, μεταφέρει, εισάγει, εξάγει, ανακυκλώνει, επαναχρησιμοποιεί ή απορρίπτει οποιαδήποτε ραδιενεργό ουσία ή ραδιενεργό απόβλητο·

(ii) κατασκευάζει, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει, εισάγει, εξάγει, ανακυκλώνει, επαναχρησιμοποιεί ή απορρίπτει οποιαδήποτε συσκευή ακτινοβόλησης·

(iii) ανεγείρει, κατασκευάζει, χρησιμοποιεί, αποσυναρμολογεί ή κατεδαφίζει οποιαδήποτε πυρηνική εγκατάσταση ή οποιοδήποτε υποστατικό·

(iv) εκτελεί οποιαδήποτε δραστηριότητα ή πρακτική στην οποία εμπλέκονται ραδιενεργές ουσίες·

(ν) εκτελεί οποιαδήποτε δραστηριότητα ή πρακτική στην οποία εμπλέκονται συσκευές ακτινοβόλησης·

(vi) προσθέτει ηθελημένα ή χρησιμοποιεί ραδιενεργές ουσίες στην παραγωγή και παρασκευή ιατρικών προϊόντων, καθώς και εισάγει ή εξάγει τέτοια αγαθά·

(vii) προσθέτει ηθελημένα ή χρησιμοποιεί ραδιενεργές ουσίες στην παραγωγή και παρασκευή ιατρικών προϊόντων, καθώς και εισάγει ή εξάγει τέτοια αγαθά·

(viii) προσθέτει ηθελημένα ή χρησιμοποιεί ραδιενεργές ουσίες στην παραγωγή και παρασκευή καταναλωτικών αγαθών καθώς και εισάγει ή εξάγει τέτοια αγαθά·

(ix) χορηγεί ηθελημένα ραδιενεργές ουσίες σε ανθρώπους, στο βαθμό που αφορά την ακτινοπροστασία των ανθρώπων και σε ζώα προς το σκοπό ιατρικής ή κτηνιατρικής διάγνωσης, θεραπείας ή έρευνας·

(x) χρησιμοποιεί συσκευές ακτίνων Χ ή ραδιενεργές πηγές για βιομηχανικές ακτινογραφίες ή για την κατεργασία προϊόντων ή την έρευνα ή την έκθεση ατόμων για ιατρική θεραπεία και χρησιμοποιεί επιταχυντές πλην ηλεκτρονικών μικροσκοπίων

(xi) διαχειρίζεται ή σταματά τη λειτουργία μεταλλείων ουρανίου, εκτός εάν-

(α) Το πρόσωπο κατέχει άδεια που του παραχωρήθηκε από τον Υπουργό σύμφωνα με το άρθρο 10, μετά από αίτηση, η οποία περιέχει όρους που αναφέρονται στο άρθρο 12·

(β) η ειδική και η συνολική ραδιενέργεια της ραδιενεργού ουσίας ικανοποιεί τα κριτήρια ή είναι κάτω από τα καθορισμένα όρια αποδέσμευσης και ο αιτητής έχει υποβάλει γραπτώς στον Υπουργό εκτίμηση του κινδύνου από την οποία προκύπτει ότι ο κίνδυνος βλάβης που σχετίζεται με την υπό εξέταση πρακτική δε θα υπερβεί τα καθορισμένα όρια δόσεων για τη διασφάλιση της υγείας προσώπων από έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία, την προστασία της χρήσης περιουσίας ή την προστασία του περιβάλλοντος· ή

(γ) η συσκευή ακτινοβόλησης δεν μπορεί να προκαλέσει ρυθμούς δόσεων ακτινοβολίας που υπερβαίνουν το 1 μSν/h σε απόσταση 0,1m από οποιαδήποτε προσιτή επιφάνεια της συσκευής ή δεν περιλαμβάνει μέρη που λειτουργούν με ηλεκτρικό δυναμικό που υπερβαίνει τα 5 kV:

Νοείται ότι οι διατάξεις των εδαφίων (β) και (γ) του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για πρόσωπα που υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση άδειας ανέγερσης, κατασκευής, χρήσης, αποσυναρμολόγησης ή κατεδάφισης πυρηνικής εγκατάστασης.

Εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας ή υποβολής δήλωσης. Δεύτερος Πίνακας

9. Δεν απαιτείται δήλωση ή άδεια όπως αναφέρεται στα άρθρα 7 και 8 του παρόντος Νόμου-

(1) Για τις πρακτικές οι οποίες αφορούν-

(i) Ραδιενεργές ουσίες, εάν οι ποσότητες δεν υπερβαίνουν συνολικά τις τιμές που περιέχονται στη Δεύτερη Στήλη του Μέρους II του Δεύτερου Πίνακα· ή

(ii) ραδιενεργές ουσίες, εάν οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν ανά μονάδα μάζας τις τιμές που περιέχονται στην Τρίτη Στήλη του Μέρους II του Δεύτερου Πίνακα·

(iii) συσκευές που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες που υπερβαίνουν τις ποσότητες ή τις συγκεντρώσεις που καθορίζονται στις υποπαραγράφους (i) ή (ii) εφόσον-

(α) είναι εγκεκριμένου τύπου ο οποίος καθορίζεται σε Γνωστοποίηση του Υπουργού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας· και

(β) είναι κατασκευασμένες υπό μορφή κλειστής πηγής· και

(γ) δεν προκαλούν, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ρυθμούς δόσεων μεγαλύτερους του 1 μSν/h σε απόσταση 0,1m από οποιαδήποτε προσιτή επιφάνεια της συσκευής· και

(δ) οι όροι απόρριψης καθορίζονται από τον Υπουργό·

(iv) τη λειτουργία οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, για την οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόμος, εκτός από αυτές που καθορίζονται στην παράγραφο (ν) εφόσον-

(α) είναι εγκεκριμένου τύπου ο οποίος αναφέρεται σε Γνωστοποίηση του Υπουργού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας· και

(β) δεν προκαλεί, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ρυθμούς δόσεων μεγαλύτερους του 1 μSv/h σε απόσταση 0,1m από κάθε προσιτή επιφάνεια της συσκευής·

(ν) τη χρησιμοποίηση καθοδικών λυχνιών που προορίζονται για την εμφάνιση εικόνων ή άλλων ηλεκτρικών συσκευών που λειτουργούν σε διαφορά δυναμικού έως και 30kV, υπό τον όρο ότι δεν προκαλούν υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, σε απόσταση 0,1 m από οποιαδήποτε προσιτή επιφάνεια της συσκευής, ρυθμούς δόσεων που υπερβαίνουν το 1 μSv/h·

(vi) υλικά μιασμένα με ραδιενεργές ουσίες που προκύπτουν από εγκεκριμένες αποδεσμεύσεις, τις οποίες η Υπηρεσία Ελέγχου έχει ρητώς απαλλάξει από περαιτέρω ελέγχους.

(2) Για την απόρριψη, ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση ραδιενεργών ουσιών ή υλικών εφόσον υπάρχει συμμόρφωση προς τα όρια που εγκρίνονται από τον Υπουργό, ύστερα από συμβουλή της Τεχνικής Επιτροπής Αδειοδότησης, και γνωστοποιούνται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τα οποία ακολουθούν τα βασικά κριτήρια του Δεύτερου Πίνακα.

(3) Για οποιαδήποτε πρακτική η οποία καθορίζεται σε Γνωστοποίηση του Υπουργού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την οποία εφαρμόζονται τα κριτήρια 3 και 4 του Μέρους I του Δεύτερου Πίνακα.

Διαδικασία παραχώρησης άδειας

10.—(1) Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης για παροχή άδειας και οι πληροφορίες που απαιτούνται θα καθορίζονται με Γνωστοποίηση του Υπουργού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι όταν ο Υπουργός κρίνει ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν είναι επαρκείς για τη λήψη απόφασης αυτός μπορεί να ζητήσει με επιστολή του προς τον αιτητή πρόσθετες πληροφορίες τις οποίες ήθελε καθορίσει στην επιστολή.

(2) Η διαδικασία για την παραχώρηση άδειας από τον Υπουργό με βάση το παρόν άρθρο είναι εκείνη που περιγράφεται στο Μέρος II του Πρώτου Πίνακα.

(3) Ο Υπουργός, μπορεί να παραχωρεί άδειες, με βάση γενικούς όρους που έχουν ήδη εγκριθεί από την Τεχνική Επιτροπή Αδειοδότησης:

Νοείται ότι τόσο οι άδειες όσο και οι γενικοί όροι που αναφέρονται στο παρόν άρθρο θα δημοσιεύονται με Γνωστοποίηση του Υπουργού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Απαγορεύσεις

11. Απαγορεύεται η ηθελημένη προσθήκη ραδιενεργών ουσιών στη παραγωγή τροφίμων, παιγνιδιών, προσωπικών κοσμημάτων και καλλυντικών καθώς επίσης και η εισαγωγή ή εξαγωγή τέτοιων ειδών.

Όροι άδειας

12.—(1) Οποιαδήποτε άδεια που παραχωρείται δυνάμει του άρθρου 10 υπόκειται σε όρους που ο Υπουργός ήθελε καθορίσει κατά την παραχώρηση της άδειας ή μεταγενέστερα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 23:

Νοείται ότι για υφιστάμενες πηγές κατά τη χορήγηση της άδειας θα επιβάλλεται υποχρέωση για απόρριψη των υφιστάμενων πηγών σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφάλειας που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο ή οποιοδήποτε άλλο εν ισχύ Νόμο.

(2) Ο Υπουργός, μπορεί να καθορίζει διαφορετικές ημερομηνίες για την εφαρμογή όρων της άδειας που παραχωρείται δυνάμει του άρθρου 10 στην περίπτωση προσώπων που εκτελούσαν οποιαδήποτε υφιστάμενη πρακτική, για την οποία απαιτείται άδεια, κατά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(3) Η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 10 και η υποβολή όρων σύμφωνα με το παρόν άρθρο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης της οικοδομικής ή πολεοδομικής άδειας, χωρίς όμως να δεσμεύεται η Αρμόδια Αρχή στην άσκηση του ελέγχου της αρμοδιότητάς της.

(4) Χωρίς περιορισμό της γενικότητας του εδαφίου (1) οι όροι θα τίθενται ανάλογα με την Περίπτωση και θα αναφέρονται, μεταξύ άλλων-

(α) Στην ποσοτική εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με την πρακτική·

(β) στον έλεγχο ραδιενεργών ουσιών-

(γ) στην εγκατάσταση και συντήρηση αποτελεσματικών συστημάτων για τη διαπίστωση, τη μέτρηση και καταγραφή της παρουσίας και της έντασης οποιασδήποτε μορφής ιονίζουσας ακτινοβολίας που εκπέμπεται από οτιδήποτε υπάρχει στο υποστατικό ή από οτιδήποτε μεταφέρεται, απομακρύνεται ή απορρίπτεται εκεί-

(δ) στον σχεδιασμό, την χωροθέτηση, την κατασκευή, την εγκατάσταση, τη λειτουργία, την τροποποίηση και συντήρηση οποιουδήποτε υποστατικού ή εξοπλισμού που περιέχει ραδιενεργές ουσίες ή οποιασδήποτε συσκευής ακτινοβόλησης ή οποιασδήποτε πυρηνικής εγκατάστασης·

(ε) σε προετοιμασίες για την αντιμετώπιση και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στην περίπτωση ατυχήματος ή έκτακτου περιστατικού που περιλαμβάνει ιονίζουσα ακτινοβολία· και

(στ) στο χειρισμό, επεξεργασία, μεταφορά, αποθήκευση και απόρριψη ραδιενεργών υλικών και συσκευών ακτινοβόλησης.

Απαγόρευση μεταβίβασης άδειας

13. ’δεια που παραχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καλύπτει μόνο τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία παραχωρείται και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα.

Αιτιολόγηση πρακτικών

14.—(1) ’δεια για οποιαδήποτε πρακτική η οποία παραχωρείται για πρώτη φορά θα παραχωρείται μόνο αν αυτή είναι επαρκώς αιτιολογημένη ότι συνεπάγεται σημαντικό όφελος, για τα εκτιθέμενα άτομα ή την κοινωνία γενικά, το οποίο να αντισταθμίζει τις τυχόν βλάβες που μπορεί να προκληθούν, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικούς, οικονομικούς και άλλους σχετικούς παράγοντες.

(2) Οι πιο κάτω πρακτικές θα θεωρούνται ως αναιτιολόγητες οποτεδήποτε έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ραδιενέργειας στα σχετικά αγαθά ή προϊόντα, λόγω της σκόπιμης προσθήκης σ' αυτά ραδιενεργών ουσιών ή λόγω ενεργοποίησης ή λειτουργίας τους:

(α) Πρακτικές που περιλαμβάνουν τρόφιμα, ποτά, καλλυντικά ή άλλα αγαθά ή εδώδιμα προϊόντα εισπνέονται ή προσλαμβάνονται μέσω του δέρματος από ή λόγω εφαρμογής τους σε άτομα, εξαιρουμένων των αιτιολογημένων πρακτικών για ιατρικούς σκοπούς· και

(β) πρακτικές που περιλαμβάνουν επιπόλαιη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας ή ραδιενεργών ουσιών σε αγαθά ή προϊόντα όπως παιγνίδια, κοσμήματα ή στολίδια.

(3) Οποιαδήποτε υπάρχουσα κατηγορία ή είδος πρακτικής μπορεί να επανεξετάζεται, ως προς το αν είναι αιτιολογημένη, όποτε ανακύπτουν νέα και σημαντικά στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα ή τις συνέπειές της.

Βελτιστοποίηση

15. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων-

(α) Έκθεσης για ιατρικούς σκοπούς·

(β) έκθεσης ατόμων που εν γνώσει τους και με τη θέλησή τους βοηθούν, εκτός του πλαισίου της εργασίας τους, στη συμπαράσταση και ανακούφιση ασθενών· ή

(γ) έκθεσης εθελοντών που συμμετέχουν σε προγράμματα ιατρικής ή βιοϊατρικής έρευνας·

η έκθεση από οποιαδήποτε πηγή η οποία χρησιμοποιείται σε πρακτικές πρέπει να βελτιστοποιείται έτσι ώστε οι προσωπικές δόσεις, με εξαίρεση την περίπτωση ιατρικών εκθέσεων, ο αριθμός των εκτιθέμενων ατόμων και η πιθανότητα να συμβεί έκθεση οποιωνδήποτε ατόμων να διατηρούνται στο χαμηλότερο επίπεδο που μπορεί λογικά να επιτευχθεί, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες.

Περιορισμός δόσεων

16. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων-

(α) Έκθεσης για ιατρικούς σκοπούς·

(β) έκθεσης ατόμων που εν γνώσει τους και με τη θέλησή τους βοηθούν, εκτός του πλαισίου της εργασίας τους, στη συμπαράσταση και ανακούφιση ασθενών ή

(γ) έκθεσης εθελοντών που συμμετέχουν σε προγράμματα ιατρικής ή βιοιατρικής έρευνας·

η βελτιστοποίηση που γίνεται με βάση το άρθρο 15 πρέπει να είναι τέτοια ώστε το άθροισμα των δόσεων από όλες τις σχετικές πρακτικές να μη υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια δόσεων που θα καθορίζονται με Κανονισμούς.

Υποχρεώσεις αδειούχων προσώπων

17.—(1) Κάθε αδειούχο πρόσωπο υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και διοικητικά μέτρα, σε συνάρτηση με την άδεια που του έχει παραχωρηθεί, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία οποιουδήποτε ατόμου και να προστατεύεται η χρήση περιουσίας οποιουδήποτε προσώπου και το περιβάλλον.

(2) Το αδειούχο πρόσωπο μπορεί να αναθέτει σε άλλα πρόσωπα να εκτελούν πράξεις ή να προβαίνουν σε ενέργειες που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις του ως αδειούχου προσώπου, όμως το αδειούχο πρόσωπο θα έχει την ευθύνη γι' αυτές τις πράξεις ή ενέργειες ή παραλείψεις και θα φέρει πάντοτε την κύρια ευθύνη για ακτινοπροστασία και πυρηνική ασφάλεια.

(3) Το αδειούχο πρόσωπο πρέπει να ενημερώνει γραπτώς την Υπηρεσία Ελέγχου οποτεδήποτε σκοπεύει να επιφέρει τροποποιήσεις σε οποιαδήποτε πρακτική ή πηγή για την οποία έχει εξασφαλίσει άδεια και εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές θα έχουν σημαντική επίδραση στα θέματα ασφάλειας και υγείας, προστασίας χρήσης περιουσίας οποιουδήποτε προσώπου και προστασίας του περιβάλλοντος δε θα προβαίνει σε οποιαδήποτε τροποποίηση εκτός εάν έχει προς τούτο εξασφαλίσει νέα άδεια.

(4) Κάθε αδειούχο πρόσωπο πρέπει να διασφαλίζει ότι μόνο τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται ονομαστικά ή περιγράφονται με τις γνώσεις ή τα προσόντα τους στην αίτηση και στην άδεια, ότι έχουν σημαντικά καθήκοντα σε σχέση με την ασφάλεια και υγεία οποιουδήποτε ατόμου, την προστασία χρήσης περιουσίας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και μόνο οι εργαζόμενοι στους οποίους έχουν ανατεθεί τέτοια καθήκοντα που περιλαμβάνουν τη λειτουργία ή τη χρήση πηγών και τα οποία μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την ασφάλεια και υγεία ατόμων ή την προστασία χρήσης περιουσίας ή προστασίας του περιβάλλοντος, θα εκτελούν τέτοια καθήκοντα.

(5) Κάθε αδειούχο πρόσωπο πρέπει να δημιουργεί κατάλληλο σύστημα διεύθυνσης και διαχείρισης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης ή της πρακτικής για την οποία του χορηγήθηκε η άδεια, το οποίο να διασφαλίζει ότι-

(α) Υπάρχει πολιτική και διαδικασίες που αποδεικνύουν ότι η προστασία από τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας είναι στις προτεραιότητές του·

(β) οι κίνδυνοι για την υγεία και ασφάλεια ατόμων, για τη χρήση περιουσίας και για την προστασία του περιβάλλοντος θα εντοπίζονται έγκαιρα και θα λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας·

(γ) οι ευθύνες κάθε ατόμου καθώς και οι εξουσίες του για λήψη αποφάσεων σε ότι αφορά θέματα υγείας και ασφάλειας ή προστασίας της χρήσης περιουσίας ή της προστασίας του περιβάλλοντος είναι σαφώς καθορισμένες και τα άτομα αυτά είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα και έχουν τα απαραίτητα προσόντα· και

(δ) υπάρχει συνεχής πληροφόρηση σε θέματα προστασίας από ιονίζουσα ακτινοβολία σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης του αδειούχου προσώπου·

(6) Κάθε αδειούχο πρόσωπο πρέπει να εφαρμόζει προγράμματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία να εξασφαλίζουν ανάλογα με την περίπτωση-

(α) Κατάλληλες εγγυήσεις ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται για προστασία από τους κινδύνους από ιονίζουσα ακτινοβολία είναι ικανοποιητικά· και

(β) μηχανισμούς ελέγχου ποιότητας και διαδικασίες για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων.

(7) Η εκτίμηση του κινδύνου και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των μέτρων προστασίας που εφαρμόζονται από τα αδειούχα πρόσωπα, σε σχέση με πηγές ιονίζουσας ακτινοβολίας, πρέπει να γίνονται σε διάφορες φάσεις, περιλαμβανομένης της απόφασης για την τοποθεσία, το σχεδιασμό, την κατασκευή, ανέγερση, συναρμολόγηση, έναρξη λειτουργίας ή χρήση λειτουργίας, συντήρηση και αποσυναρμολόγηση ή κατεδάφιση, ανάλογα με την περίπτωση, με σκοπό-

(α) Τον εντοπισμό του τρόπου με τον οποίο άτομα εκτίθενται ή πιθανόν να εκτεθούν σε ιονίζουσα ακτινοβολία,

(β) τον εντοπισμό του τρόπου με τον οποίο συμβαίνει ή πιθανόν να συμβεί απώλεια χρήσης περιουσίας ή επηρεασμός ή πιθανότητα δυσμενούς επηρεασμού του περιβάλλοντος:

Νοείται ότι θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που σχετίζονται με τις πηγές και το συναφή εξοπλισμό καθώς και οι εξωτερικοί παράγοντες ανεξάρτητοι από τις πηγές·

(γ) τον προσδιορισμό του επιπέδου οποιασδήποτε συνήθους έκθεσης·

(δ) τον προσδιορισμό της πιθανότητας να συμβεί οποιαδήποτε πιθανή έκθεση και του επιπέδου οποιασδήποτε πιθανής έκθεσης· και

(ε) την εκτίμηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των μέτρων προστασίας και της ασφαλούς λειτουργίας των πηγών.

(8) Κάθε αδειούχο πρόσωπο πρέπει να διασφαλίζει ότι το προσωπικό το οποίο έχει ευθύνη για την προστασία από ιονίζουσες ακτινοβολίες είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και προσοντούχο έτσι ώστε να αντιλαμβάνεται τις υποχρεώσεις του και να εκτελεί τα καθήκοντά του με ευθυκρισία και σύμφωνα με τις καθορισμένες διαδικασίες. Η εκπαίδευσή του και ο έλεγχος των προσόντων του πρέπει να επαναλαμβάνεται περιοδικά, ανάλογα με την περίπτωση.

(9) Κάθε αδειούχο πρόσωπο, σε συνεργασία με τους προμηθευτές, εφόσον τούτο είναι λογικά εφικτό, πρέπει να ακολουθεί τις αρχές της εργονομίας κατά το σχεδιασμό εξοπλισμού, θέσεων εργασίας και διαδικασιών λειτουργίας έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ατυχημάτων.

(10) Κάθε αδειούχο πρόσωπο πρέπει να διασφαλίζει την ύπαρξη του απαραίτητου εξοπλισμού, συστημάτων ασφαλείας και διαδικασιών, τα οποία-

(α) Να μειώνουν, όσο τούτο είναι λογικά εφικτό, την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους που μπορεί να οδηγήσει σε έκθεση οποιουδήποτε ατόμου, την απώλεια χρήσης περιουσίας ή τη ραδιενεργό μίανση του περιβάλλοντος·

(β) να εντοπίζουν και διορθώνουν έγκαιρα ανθρώπινα λάθη· και

(γ) να διευκολύνουν την επέμβαση σε περίπτωση ατυχήματος.

(11) Κάθε πρόσωπο που είναι αδειούχο πρόσωπο για πυρηνική εγκατάσταση πρέπει:

(α) να φροντίζει, υπό την επιτήρηση της Αρμόδιας Αρχής, για την τακτική αξιολόγηση, επαλήθευση και συνεχή βελτίωση, στο βαθμό που αυτό είναι εύλογα εφικτό, της πυρηνικής ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεών του με τρόπο συστηματικό και επαληθεύσιμο·

(β) να  επαληθεύει  την  εφαρμογή  μέτρων  για την πρόληψη ατυχημάτων και τον μετριασμό των συνεπειών των ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης των φυσικών φραγμάτων προστασίας και των τεχνικών μέτρων εγγενούς ασφάλειας, καθώς και των διοικητικών διαδικασιών προστασίας του αδειούχου προσώπου, των οποίων η αστοχία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική έκθεση των εργαζομένων και του πληθυσμού σε ιονίζουσες ακτινοβολίες·

(γ) να θεσπίζει και να εφαρμόζει κατάλληλα συστήματα διεύθυνσης και διαχείρισης τα οποία δίδουν την δέουσα προτεραιότητα στην πυρηνική ασφάλεια και επιβεβαιώνονται τακτικά από την Αρμόδια Αρχή.

(δ) να προβλέπει και να διατηρεί επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια μιας πυρηνικής εγκατάστασης, όπως αυτές καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.

Ειδικευμένοι Εμπειρογνώμονες

18.—(1) Κάθε αδειούχο πρόσωπο πρέπει να συμβουλεύεται Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες σχετικά με την εξέταση, τη δοκιμή και τον έλεγχο των μέσων ή συσκευών προστασίας και των οργάνων μέτρησης περιλαμβανομένων ειδικότερα-

(α) Της προκαταρκτικής κριτικής εξέτασης των σχεδίων των υποστατικών από την άποψη προστασίας από την ακτινοβολία,

(β) την έγκριση λειτουργίας νέων ή τροποποιημένων πηγών ή σχετικού εξοπλισμού από την άποψη προστασίας από την ακτινοβολία,

(γ) τον περιοδικό έλεγχο της αποτελεσματικότητας των μέσων, τεχνικών και μεθόδων προστασίας,

(δ) την τακτική βαθμονόμηση των οργάνων μέτρησης και τον τακτικό έλεγχο της καλής κατάστασης λειτουργίας τους και της ορθής χρησιμοποίησής τους.

(ε) τον τακτικό έλεγχο καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και διεξαγωγή οποιασδήποτε πρακτικής με τρόπο που να παρέχεται ικανοποιητική προστασία από ιονίζουσες ακτινοβολίες.

(2) Το αδειούχο πρόσωπο πρέπει να ενημερώνει γραπτώς την Υπηρεσία Ελέγχου για οποιεσδήποτε διευθετήσεις στις οποίες έχει προβεί σε σχέση με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

Εμπειρογνωμοσύνη και δεξιότητες

18Α. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μεριμνούν για την εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών του προσωπικού τους, που έχει αρμοδιότητες ή υποχρεώσεις και ευθύνες που σχετίζονται με την προστασία από ιονίζουσες ακτινοβολίες και την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να αποκτάται, διατηρείται και αναπτύσσεται περαιτέρω η εμπειρογνωμοσύνη και οι δεξιότητές τους σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας και στην εντός των εγκαταστάσεων ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης.

Διαφάνεια

18Β.-(1) Οι απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με την πυρηνική ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη ρύθμισή της διατίθενται στους εργαζομένους και στο ευρύ κοινό, με ειδική μέριμνα για τις τοπικές αρχές, τον πληθυσμό και τους ενδιαφερόμενους φορείς που βρίσκονται σε γειτονία με μία πυρηνική εγκατάσταση.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) περιλαμβάνουν υποχρέωση  της Αρμόδιας Αρχής και των αδειούχων προσώπων, εντός των τομέων των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεών τους, να παρέχουν στο πλαίσιο της ενημερωτικής τους πολιτικής -

(α) Πληροφορίες σχετικά με τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας των πυρηνικών εγκαταστάσεων στους εργαζομένους και στο ευρύ κοινό, και

(β) έγκαιρη πληροφόρηση, σε περίπτωση συμβάντων και ατυχημάτων, προς τους εργαζομένους και το ευρύ κοινό και τις αρμόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών ΕΥΡΑΤΟΜ που βρίσκονται σε γειτονία με μία πυρηνική εγκατάσταση.

(3)(α) Η ενημέρωση του κοινού καθίσταται διαθέσιμη σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν θέτει σε κίνδυνο υπέρτερα συμφέροντα, όπως η δημόσια ασφάλεια, που αναγνωρίζονται από σχετική νομοθεσία ή διεθνείς πράξεις.

(β) Για την ενημέρωση του κοινού και τη γρήγορη και αποτελεσματική διάθεση πληροφοριών, η Αρμόδια Αρχή χρησιμοποιεί τα πιο κατάλληλα σε κάθε περίπτωση μέσα, όπως δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε εφημερίδες ή τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς παγκύπριας ή/ και τοπικής εμβέλειας, τοιχοκόλληση, χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναρτήσεις στο δικτυακό τόπο της Αρμόδιας Αρχής και παράθεση αντιγράφων στα γραφεία των επηρεαζόμενων αρχών τοπικής διοίκησης.

(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 3Α(2), η Αρμόδια Αρχή μετέχει, κατά περίπτωση, σε δραστηριότητες συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών ΕΥΡΑΤΟΜ που βρίσκονται σε γειτονία με μία πυρηνική εγκατάσταση, μεταξύ άλλων, μέσω της ανταλλαγής και/ ή γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

(5) Παρέχονται στο ευρύ κοινό οι κατάλληλες ευκαιρίες για ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την αδειοδότηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας.

Υποβολή εκθέσεων

18Γ. Μέχρι τις 22 Ιουλίου 2020, η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Αξιολογήσεις από ομοτίμους

18Δ.-(1)(α) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι, τουλάχιστον ανά δεκαετία, διεξάγονται περιοδικές αυτοαξιολογήσεις του εθνικού πλαισίου που αναφέρεται στο άρθρο 3Α και της Αρμόδιας Αρχής και απευθύνει πρόσκληση για τη διεξαγωγή διεθνούς αξιολόγησης από ομότιμο της Αρμόδιας Αρχής, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των επιπέδων πυρηνικής ασφάλειας.

(β) Εφόσον διατίθενται, τα αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων από ομοτίμους διαβιβάζονται με σχετική έκθεση προς τα κράτη μέλη ΕΥΡΑΤΟΜ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(2) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι, με συντονισμένο τρόπο -

(α) Πραγματοποιείται εθνική αξιολόγηση σχετικά με συγκεκριμένο θέμα που αφορά την πυρηνική ασφάλεια των σχετικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο έδαφος της Δημοκρατίας·

(β) καλούνται τα άλλα κράτη μέλη ΕΥΡΑΤΟΜ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως παρατηρητές, να πραγματοποιήσουν αξιολόγηση από ομοτίμους των πορισμάτων της εθνικής αξιολόγησης που προβλέπεται στην παράγραφο (α)·

(γ) λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης των σχετικών πορισμάτων που προκύπτουν από τη διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους·

(δ) δημοσιεύονται σχετικές εκθέσεις για την ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία και το κύριο πόρισμά της, όταν τα πορίσματα είναι διαθέσιμα.

(3) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι υπάρχουν διευθετήσεις που επιτρέπουν την έναρξη της πρώτης θεματικής αξιολόγησης από ομοτίμους το 2017, καθώς και την εν συνεχεία διενέργεια θεματικών αξιολογήσεων από ομοτίμους τουλάχιστον ανά εξαετία.

(4) Σε περίπτωση ατυχήματος που προκαλεί καταστάσεις, οι οποίες απαιτούν τη λήψη έκτακτων μέτρων εκτός των εγκαταστάσεων ή μέτρα προστασίας του κοινού, η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι ζητείται διεθνής αξιολόγηση από ομοτίμους, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Μετρήσεις

19.—(1) Κάθε αδειούχο πρόσωπο πρέπει να διασφαλίζει ότι γίνονται οι απαραίτητες μετρήσεις και ότι υπάρχει συνεχής παρακολούθηση, μέτρηση ή καταγραφή των αναγκαίων παραμέτρων για σκοπούς συμμόρφωσης του αδειούχου προσώπου προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Οποιαδήποτε όργανα, μέθοδοι ή διαδικασίες μέτρησης ή παρακολούθησης ή καταγραφής χρησιμοποιούνται για σκοπούς συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου πρέπει να είναι κατάλληλα, να συντηρούνται και να ελέγχονται κατάλληλα και να βαθμονομούνται περιοδικά σύμφωνα με αποδεκτά από την Υπηρεσία Ελέγχου πρότυπα.

(3) Τα αποτελέσματα των μετρήσεων, παρακολουθήσεων ή καταγραφών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένων και των δεδομένων ελέγχου ή τις βαθμονομήσεις των οργάνων μέτρησης, πρέπει να φυλάσσονται από το αδειούχο πρόσωπο σε κατάλληλο αρχείο.

(4) Οποιεσδήποτε μετρήσεις, παρακολουθήσεις ή καταγραφές διενεργούνται από τους Επιθεωρητές ή για λογαριασμό τους με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου θα θεωρούνται ως αποδεκτή μαρτυρία σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία.

Τέλη άδειας

20. Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας ή στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια θα καταβάλλει, μέσα σε καθορισμένη χρονική περίοδο, τέλος που καθορίζεται από τον Υπουργό με Γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας από καιρού εις καιρόν για-

(i) Τα έξοδα έκδοσης άδειας· ή

(ii) οποιαδήποτε ανανέωση ή παράταση της άδειας που του χορηγήθηκε· ή

(iii) οποιαδήποτε διαφοροποίηση των όρων όπως αναφέρεται στο άρθρο 23.

Έκθεση άδειας και των όρων της

21.—(1) Το αδειούχο πρόσωπο, ανά πάσα στιγμή και ενόσω η άδεια που του παραχωρήθηκε βρίσκεται σε ισχύ, πρέπει να αναρτά ή να εκθέτει με οποιοδήποτε τρόπο και να φροντίζει να παραμένει αναρτημένο ή εκτεθειμένο, σε κατάλληλη προς τούτο θέση ή σε θέση που υποδεικνύει ο Υπουργός, μέσα στο υποστατικό, πάνω ή μέσα στην πυρηνική εγκατάσταση, αντίγραφο με τους Κανονισμούς ή τους όρους στους οποίους υπόκειται η συγκεκριμένη άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Το αντίγραφο της άδειας ή των όρων της άδειας πρέπει να είναι γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα και σε μια από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες και σε τέτοια εκτύπωση ώστε να είναι ευανάγνωστο από όλα τα πρόσωπα που παρευρίσκονται ή εργάζονται στο υποστατικό, στην πυρηνική εγκατάσταση ή μέσα σ' αυτήν.

Ανάκληση ή επιστροφή άδειας

22. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 23 και 24 οποιαδήποτε άδεια, η οποία εκδίδεται με βάση τα άρθρα 10 και 12, μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακληθεί από τον Υπουργό, ή να επιστραφεί από το αδειούχο πρόσωπο.

Διαφοροποίηση και τροποποίηση όρων

23.—(1) Ο Υπουργός μπορεί να διαφοροποιεί τους όρους που τίθενται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 12 οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο, με την προσθήκη νέων ή την τροποποίηση υφιστάμενων όρων ή να ανακαλεί ή να ακυρώνει την άδεια.

(2) Σε περίπτωση που έχουν επιβληθεί όροι σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 12 το αδειούχο πρόσωπο μπορεί να ζητήσει την τροποποίηση των όρων οποιαδήποτε στιγμή.

Οδηγίες μετά την ανάκληση ή επιστροφή της άδειας

24.—(1) Στην περίπτωση ανάκλησης ή επιστροφής της άδειας ή σε μεταγενέστερο στάδιο από την ανάκληση ή επιστροφή της και μέχρι τη λήξη της περιόδου που το αδειούχο πρόσωπο υπέχει ευθύνη, μπορεί να δίνονται γραπτώς στο αδειούχο πρόσωπο τέτοιες οδηγίες από τον Υπουργό, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αποφυγή βλάβης από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από οτιδήποτε γίνεται ή έχει γίνει ή υπήρχε στο συγκεκριμένο υποστατικό.

(2) Αν άδεια έχει ανακληθεί ή έχει επιστραφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), το αδειούχο πρόσωπο, αν τούτο ζητηθεί από τον Υπουργό, πρέπει να παραδώσει ή να μεταφέρει την ευθύνη τέτοιας άδειας σε άλλο πρόσωπο, το οποίο θα υποδειχθεί από τον Υπουργό. Κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου της περιόδου ευθύνης τέτοιου αδειούχου προσώπου πρέπει το αδειούχο πρόσωπο να εκθέτει ή να φροντίζει να εκτίθενται, στο υποστατικό, και σε θέσεις που θα ζητήσει ο Υπουργός, ανακοινώσεις που να δείχνουν τους περιορισμούς που ισχύουν εκεί.

Αποζημίωση για ανάκληση, ακύρωση ή διαφοροποίηση των όρων

25.—(1) Σε περίπτωση ανάκλησης ή ακύρωσης άδειας ή σε περίπτωση διαφοροποίησης των όρων άδειας ή προσθήκης νέου όρου στην άδεια, μέσα στη χρονική περίοδο που ισχύει η άδεια ή οι όροι της, θα καταβάλλεται αποζημίωση από τη Δημοκρατία η οποία θα καλύπτει τα ακόλουθα:

(α) Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας την αξία οποιασδήποτε εγκατάστασης ή εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε και την αξία οποιουδήποτε κτιρίου που αναγέρθηκε, σύμφωνα με την άδεια, τα οποία δε θα μπορούν πλέον λόγω της ανάκλησης να χρησιμοποιούνται από εκείνον που κατείχε την άδεια και η αποζημίωση δεν καλύπτει καμιά άλλη απώλεια που μπορεί να έχει προκληθεί· ή

(β) σε περίπτωση προσθήκης νέου όρου ή διαφοροποίησης υφιστάμενου όρου, την αξία οποιουδήποτε εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε για ικανοποίηση των απαιτήσεων των όρων της άδειας, όπως ο εξοπλισμός ήταν πριν από τη διαφοροποίηση, και ο οποίος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον λόγω της διαφοροποίησης των όρων, και η αποζημίωση δεν καλύπτει καμιά άλλη απώλεια που μπορεί να έχει προκληθεί:

Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση η αξία θα υπολογίζεται κατά την ημερομηνία της ανάκλησης, προσθήκης ή διαφοροποίησης, αφαιρουμένης οποιασδήποτε αξίας από τη μεταπώληση του κτιρίου, της εγκατάστασης ή του εξοπλισμού.

(2) Η υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης δε θα ισχύει στην περίπτωση που η ανάκληση, ακύρωση, διαφοροποίηση ή προσθήκη νέου όρου-

(α) Έγινε με τη γραπτή συγκατάθεση του κατόχου της άδειας· ή

(β) αποδείχθηκε, από τον Υπουργό, ότι ήταν αναγκαία για την προστασία της υγείας και ασφάλειας οποιουδήποτε προσώπου, την προστασία του περιβάλλοντος, της χλωρίδας και πανίδας ή την προστασία περιουσίας συνεπεία αλλαγής των συνθηκών η οποία δεν μπορούσε εύλογα να είχε προβλεφθεί κατά το χρόνο που παραχωρήθηκε η άδεια ή επιβλήθηκε ή διαφοροποιήθηκε οποιοσδήποτε όρος για τελευταία φορά ή συνεπεία νέων επιστημονικών γνώσεων:

Νοείται ότι η αλλαγή στις συνθήκες μπορεί να είναι αλλαγή στις υπάρχουσες γνώσεις για τις πιθανές συνέπειες της χρήσης ιονίζουσας ακτινοβολίας·

(γ) ήταν συνέπεια διαφοροποίησης της πρακτικής για την οποία παραχωρήθηκε η άδεια.

Δημοσιότητα αδειών και τήρηση Αρχείου

26.—(1) Με Γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο Υπουργός καθορίζει τις πρακτικές για τις οποίες η λήψη αίτησης για άδεια, με βάση το άρθρο 10, θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η αίτηση που δημοσιεύεται δυνάμει του εδαφίου (1), θα είναι διαθέσιμη για επιθεώρηση σε οριζόμενο στη δημοσίευση τόπο και χρόνο και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει, εντός είκοσι οκτώ ημερών από τη δημοσίευση, γραπτές εισηγήσεις στον Υπουργό αναφορικά με την αίτηση.

(3) Η Υπηρεσία Ελέγχου θα διατηρεί Αρχείο στο οποίο θα φαίνονται οι λεπτομέρειες των υποστατικών ή της πυρηνικής εγκατάστασης, σε σχέση με την άδεια που παραχωρήθηκε, καθώς και όλων των ενεργειών, πρακτικών και των πηγών που έχουν σχέση με την άδεια που παραχωρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 37, η Υπηρεσία Ελέγχου θα προβαίνει σε διευθετήσεις ώστε αντίγραφα του Αρχείου να είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση από το κοινό:

Νοείται ότι η Υπηρεσία Ελέγχου μπορεί να διατηρεί ως εμπιστευτική και να μη δημοσιεύει οποιαδήποτε πληροφορία, για την οποία θα κρίνει απαραίτητο να διατηρείται ως εμπιστευτική, για σκοπούς διασφάλισης της φυσικής προστασίας των πηγών.

(5) Αν, κατά τη γνώμη της Υπηρεσίας Ελέγχου, ο κίνδυνος βλάβης της υγείας από ιονίζουσα ακτινοβολία, από οτιδήποτε έγινε ή γίνεται ή το οποίο υπήρξε ή υπάρχει σε οποιοδήποτε τόπο ή πυρηνική εγκατάσταση, για τα οποία δεν ισχύει πλέον η άδεια, είναι εντός καθορισμένων αποδεκτών επιπέδων ώστε να προστατεύεται το κοινό, οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να διαγράφονται από τα αντίγραφα του Αρχείου που αναφέρονται στο εδάφιο (4).

Ενστάσεις

27.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο επηρεάζεται από-

(α) Την άρνηση του Υπουργού, να του εγκρίνει άδεια· ή

(β) την ανάκληση απόφασης που τον αφορά σε σχέση με το άρθρο 10· ή

(γ) τους όρους που του έχουν επιβληθεί με βάση τα άρθρα 10 και 12· ή

(δ) την ανάκληση άδειας που του παραχωρήθηκε·

μπορεί, εντός 28 ημερών από την ημερομηνία που του ανακοινώθηκε η απόφαση, στην οποία αναφέρονται οι παράγραφοι (α), (β), (γ) και (δ), ανάλογα με την περίπτωση, να υποβάλει ένσταση για τέτοια απόφαση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Η υποβολή ένστασης δεν αναστέλλει την απόφαση που αναφέρεται στις παραγράφους (α), (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού μελετήσει την ένσταση, τους λόγους για την απόφαση και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία έχει στη διάθεσή του, επικυρώνει, ακυρώνει ή τροποποιεί την απόφαση ή την υποκαθιστά με τέτοια απόφαση η οποία κατά τη γνώμη του έπρεπε να είχε ληφθεί αρχικά.

Διορισμός Αρχιεπιθεωρητή, Επιθεωρητών και Συμβούλων

28.—(1) Ο Υπουργός έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και μπορεί να διορίζει Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητές καθώς και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα κρίνει σκόπιμο για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και μπορεί να ακυρώνει τον διορισμό του Αρχιεπιθεωρητή, των Επιθεωρητών και των άλλων προσώπων.

(2) Ο Υπουργός μπορεί να διορίζει οποιαδήποτε πρόσωπα ως Συμβούλους του σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα για το οποίο εφαρμόζεται ο παρών Νόμος και μπορεί να ακυρώνει το διορισμό των Συμβούλων.

(3) Ο Αρχιεπιθεωρητής ρυθμίζει τις υποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο οι Επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντα και εξασκούν τις εξουσίες που τους παρέχονται με βάση τον παρόντα Νόμο και συντονίζει γενικά τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας Ελέγχου.

(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής, οι Επιθεωρητές και τα άλλα πρόσωπα που διορίζονται με βάση το παρόν άρθρο πρέπει να εφοδιάζονται με κατάλληλες ταυτότητες.

(5) Στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα τα οποία διορίζονται από τον Υπουργό δυνάμει των εδαφίων (1) ή (2), και τα οποία δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, καταβάλλεται ως αμοιβή τέτοιο ποσό όπως ήθελε καθορίσει με απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο, από καιρού εις καιρό.

Εξουσίες Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητών

29.—(1) Αρχιεπιθεωρητής ή Επιθεωρητής που διορίζεται με βάση το άρθρο 28 έχει εξουσία για τους σκοπούς εφαρμογής του Νόμου αυτού, να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε οποιοδήποτε χώρο, εκτός από οικιακά υποστατικά, στον οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να εισέλθει σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο ή σε οποιοδήποτε χρόνο πιστεύει ότι υφίσταται κατάσταση η οποία δυνατό να προκαλέσει άμεσο κίνδυνο σοβαρής βλάβης της υγείας ή σοβαρής υποβάθμισης της ποιότητας του περιβάλλοντος ή σοβαρής απώλειας χρήσης περιουσίας:

Νοείται ότι η είσοδος σε οικιακά υποστατικά επιτρέπεται ύστερα από την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του κατόχου των ή με δικαστικό ένταλμα.

Στους χώρους οι οποίοι αναφέρονται στο παρόν εδάφιο περιλαμβάνονται και οι εξής:

(i) Χώροι ή εγκαταστάσεις για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση για άδεια ή για τα οποία έχει παραχωρηθεί άδεια· ή

(ii) χώροι για τους οποίους υπάρχει εύλογη υποψία ότι υπάρχουν ραδιενεργές ουσίες ή συσκευές ακτινοβόλησης· ή

(iii) χώροι όπου υπάρχει η κατασκευάζεται εξοπλισμός που σχετίζεται με τη χρήση ραδιενεργών ουσιών ή συσκευές ακτινοβόλησης ή πυρηνική εγκατάσταση.

(2) Αρχιεπιθεωρητής ή Επιθεωρητής που διορίζεται με βάση το άρθρο 28, μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις πιο κάτω πράξεις:

(α) Να διεξάγει τέτοιες εξετάσεις, δοκιμές, ελέγχους, επιθεωρήσεις και διερευνήσεις που μπορεί να είναι αναγκαίες για να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και να κάμνει διευθετήσεις για τη διεξαγωγή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, δοκιμών, ελέγχων και μετρήσεων που κρίνονται αναγκαίες για την άσκηση των εξουσιών του·

(β) να απαιτεί την παρουσίαση οποιουδήποτε Αρχείου, πιστοποιητικού γνωστοποίησης ή εγγράφου που τηρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου καθώς και οποιουδήποτε άλλου βιβλίου ή εγγράφου, που είναι αναγκαίο να δει, για σκοπούς οποιασδήποτε επιθεώρησης, εξέτασης, ανάκρισης ή διερεύνησης και να επιθεωρήσει, να εξετάσει και να αντιγράψει οποιοδήποτε από αυτά·

(γ) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετιζόμενες με οποιαδήποτε επιθεώρηση ή εξέταση ή ανάκριση ή διευκρίνηση, να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις μόνος του ή στην παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου που μπορεί να επιτρέψει να είναι παρόν και να απαιτεί από το πρόσωπο να υπογράφει δήλωση ότι οι απαντήσεις του είναι αληθείς·

(δ) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο στο χώρο εργασίας να του παρέχει τέτοιες διευκολύνσεις και βοήθεια, για θέματα τα οποία είναι υπό τον έλεγχο ή την ευθύνη του προσώπου αυτού, οι οποίες είναι αναγκαίες για να τον υποβοηθήσουν να ασκήσει οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση το άρθρο αυτό, και ειδικότερα να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο να παρέχει στον ίδιο ή σε άλλο πρόσωπο που τον συνοδεύει-

(i) ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος του υποστατικού ή σε οποιαδήποτε πηγή· και

(ii) οποιαδήποτε ευλόγως διαθέσιμα μέσα για τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δοκιμών, μετρήσεων, ελέγχων, διερευνήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων που κρίνονται εύλογα αναγκαίες για την άσκηση των εξουσιών του·

(ε) να παίρνει τέτοιες μετρήσεις ή φωτογραφίες και να διεξάγει τέτοιες καταγραφές τις οποίες ήθελε κρίνει αναγκαίες για σκοπούς οποιασδήποτε επιθεώρησης, εξέτασης, ανάκρισης ή διερεύνησης σύμφωνα με το άρθρο αυτό·

(ζ) να παίρνει και να αφαιρεί δείγματα από οποιαδήποτε αντικείμενα ή ουσίες που βρίσκονται σε οποιοδήποτε υποστατικό και από την ατμόσφαιρα μέσα ή κοντά σε τέτοιο υποστατικό·

(η) να δίδει οδηγίες όπως τα υποστατικά ή οποιοδήποτε μέρος αυτών ή οποιαδήποτε εγκατάσταση ή εξοπλισμός ή ουσία μέσα στα υποστατικά παραμένουν ως έχουν για όσο χρόνο θεωρείται εύλογα αναγκαίος για σκοπούς οποιασδήποτε δοκιμής, μέτρησης, εξέτασης, διερεύνησης ή ελέγχου·

(θ) στην περίπτωση εξεύρεσης οποιουδήποτε αντικειμένου ή οποιασδήποτε ουσίας σε οποιοδήποτε υποστατικό, τα οποία είχε εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μπορεί να δημιούργησαν ή πιθανόν να δημιουργήσουν κίνδυνο από ακτινοβολίες να απαιτεί την αποσυναρμολόγηση τους ή την υποβολή τους σε οποιαδήποτε διεργασία ή δοκιμή αλλά όχι με τρόπο που να τους προκαλεί ζημιά ή καταστροφή, εκτός αν αυτό είναι αναγκαίο κάτω από τις περιστάσεις, για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο·

(ι) στην περίπτωση οποιουδήποτε αντικειμένου ή ουσίας που αναφέρεται στην παράγραφο (θ), να κατάσχει και κατακρατεί το αντικείμενο ή την ουσία για όσο χρόνο θεωρείται εύλογα αναγκαίος για οποιοδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς:

(i) για εξέτασή του ή υποβολή του σε οτιδήποτε για το οποίο του παρέχεται εξουσία σύμφωνα με την παράγραφο (θ)·

(ii) για να διασφαλίσει ότι δε θα παραποιηθούν πριν συμπληρωθεί η εξέτασή τους από αυτόν·

(iii) για να διασφαλίσει ότι θα είναι διαθέσιμα για χρήση ως τεκμήρια σε οποιαδήποτε διαδικασία για αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Σε περίπτωση που με βάση τις εξουσίες που παραχωρούνται σ' αυτόν σύμφωνα με την παράγραφο (ι) του εδαφίου (2), ο Επιθεωρητής παίρνει στην κατοχή του οποιοδήποτε αντικείμενο ή ουσία που βρίσκεται σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας, πρέπει να αφήνει σε υπεύθυνο πρόσωπο ειδοποίηση ή αν αυτό είναι πρακτικά ανέφικτο να στερεώνει σε περίοπτη θέση την ειδοποίηση, η οποία να παρέχει επαρκή στοιχεία για την αναγνώριση του αντικειμένου ή της ουσίας. Προτού ο Επιθεωρητής πάρει στην κατοχή του οποιαδήποτε τέτοια ουσία, πρέπει, αν είναι πρακτικώς εφικτό, να πάρει δείγμα της ουσίας και να παραδώσει μέρος της σε υπεύθυνο πρόσωπο στο υποστατικό, σηματοδοτημένο με τρόπο επαρκή για την αναγνώριση του.

(4) Κατά την άσκηση των εξουσιών που παρέχονται στον Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή με βάση τις πρόνοιες των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου, αυτός μπορεί-

(α) Να συνοδεύεται από αστυνομικό αν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι θα παρεμποδισθεί στην άσκηση των εξουσιών του ή την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο αστυνομικός έχει υποχρέωση να συνοδεύει τον Επιθεωρητή σε περίπτωση που αυτός το ζητήσει.

(β) να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και να φέρει μαζί του οποιοδήποτε εξοπλισμό ή υλικά που είναι αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκείται η εξουσία εισόδου στο υποστατικό.

(5) Πριν ο Επιθεωρητής εξασκήσει οποιαδήποτε εξουσία που παρέχεται σ' αυτόν με βάση την παράγραφο (θ) του εδαφίου (2) πρέπει να συμβουλεύεται, εάν το κρίνει απαραίτητο ο ίδιος, πρόσωπα που θεωρεί κατάλληλα με σκοπό να εξακριβώσει ποιοι πιθανοί κίνδυνοι μπορεί να δημιουργηθούν εάν γίνει αυτό που προτείνει σύμφωνα με τις εξουσίες αυτές.

Διεξαγωγή Ανάκρισης

30.—(1) Ο Υπουργός μπορεί κατά την κρίση του, να διατάξει τη διεξαγωγή ανάκρισης για τη διερεύνηση οποιουδήποτε ατυχήματος ή καταστροφικού συμβάντος σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας ή σε σχέση με οποιαδήποτε πηγή ή πρακτική.

(2) Ο Υπουργός μπορεί να διορίζει, υπό τους όρους και τις συνθήκες τις οποίες αυτός ήθελε καθορίσει, πρόσωπο ή πρόσωπα που κατέχουν τα αναγκαία κατά την κρίση του προσόντα, για την εκτέλεση της ανάκρισης, για τη διερεύνηση ατυχήματος ή καταστροφικού συμβάντος, ως και μπορεί να τερματίζει τέτοιο διορισμό.

(3) Κάθε πρόσωπο που διορίζεται με βάση το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου για σκοπούς της ανάκρισης για διερεύνηση ατυχήματος ή καταστροφικού συμβάντος θα έχει όλες τις εξουσίες Επιθεωρητή όπως προνοούνται στο άρθρο 29.

(4) Στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα τα οποία διορίζονται από τον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου (2) και τα οποία δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι καταβάλλεται ως αμοιβή τέτοιο ποσό όπως ήθελε καθορίσει, από καιρού εις καιρόν, με απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ειδοποίηση Βελτίωσης

31. Αν ο Επιθεωρητής είναι της γνώμης ότι πρόσωπο-

(α) Παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που θα εκδοθούν με βάση τον παρόντα Νόμο· ή

(β) έχει παραβεί οποιαδήποτε τέτοια διάταξη υπό συνθήκες που καθιστούν πιθανή τη συνέχιση ή την επανάληψη της παράβασης, μπορεί να εκδώσει προς το πρόσωπο αυτό ειδοποίηση, αναφερόμενη ως Ειδοποίηση Βελτίωσης, απαιτώντας όπως το πρόσωπο αυτό επανορθώσει την παράβαση ή ανάλογα με την περίπτωση τις συνθήκες που την προκαλούν, μέσα σε χρονική περίοδο που δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 14 ημέρες και που θα μπορεί να καθορίζεται στην Ειδοποίηση Βελτίωσης.

Ειδοποίηση Απαγόρευσης

32. Αν ο Επιθεωρητής είναι της γνώμης ότι οποιοδήποτε υποστατικό ή εγκατάσταση ή εξοπλισμός ή χώρος εργασίας ή οποιαδήποτε πρακτική ή άλλη δραστηριότητα που εκτελείται στο υποστατικό, στην εγκατάσταση, στον χώρο εργασίας ή που πρόκειται να εκτελεστεί μέσα στο υποστατικό, εγκατάσταση ή χώρο εργασίας δημιουργεί κίνδυνο σοβαρής βλάβης της υγείας ή σοβαρής απώλειας χρήσης περιουσίας ή σοβαρής υποβάθμισης της ποιότητας του περιβάλλοντος από ακτινοβολίες ή αναλόγως της περίπτωσης, αναμένεται να προκαλέσει κίνδυνο σοβαρής βλάβης της υγείας ή σοβαρής απώλειας χρήσης περιουσίας ή σοβαρής υποβάθμισης της ποιότητας του περιβάλλοντος από ακτινοβολίες, μπορεί να εκδώσει προς το αδειούχο πρόσωπο ή προς τον εργοδότη ή προς τους εκπροσώπους του ή προς το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το υποστατικό, εγκατάσταση, εξοπλισμό ή χώρο εργασίας ή για τις δραστηριότητες που διεξάγονται σ' αυτά, ειδοποίηση, αναφερόμενη ως Ειδοποίηση Απαγόρευσης που θα απαγορεύει τη χρήση του υποστατικού ή της εγκατάστασης ή του εξοπλισμού ή του χώρου εργασίας ή την εκτέλεση των πρακτικών ή άλλων δραστηριοτήτων, μέχρις ότου εξαλειφθεί ο κίνδυνος, σε τέτοιο βαθμό που να ικανοποιείται ο Επιθεωρητής:

Νοείται ότι η Ειδοποίηση Απαγόρευσης έχει άμεση εφαρμογή.

Επίδοση Ειδοποιήσεων

33.—(1) Κοινοποίηση της Ειδοποίησης Βελτίωσης ή της Ειδοποίησης Απαγόρευσης θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί ευθύς ως γίνει η επίδοση αυτή από τον Επιθεωρητή. Εάν ο παραβάτης είναι άτομο, η Ειδοποίηση επιδίδεται είτε διά παραδόσεως στον ίδιο προσωπικά ή διά της αφέσεως αυτής σε οποιοδήποτε ενήλικο πρόσωπο που διαμένει με αυτόν ή σε υπεύθυνο του τόπου όπου αυτός διαμένει ή του χώρου εργασίας ή ασχολίας του.

(2) Εάν το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η επίδοση είναι συνεταιρισμός ή οργανισμός η Ειδοποίηση επιδίδεται δι' αφέσεως αυτής στον κεντρικό τόπο εργασιών του συνεταιρισμού ή του οργανισμού στη Δημοκρατία ή διά της παραδόσεως αυτής-

(i) Σε έναν από τους συνεταίρους· ή

(ii) στο διευθυντή· ή

(iii) στο γραμματέα· ή

(iv) στον κύριο αντιπρόσωπο στην κατά τόπο δικαιοδοσία· ή

(ν) σε οποιοδήποτε έχει τον έλεγχο των εργασιών του συνεταιρισμού ή του οργανισμού κατά το χρόνο της επιδόσεως·

(3) Η επίδοση κάθε Ειδοποίησης αποδεικνύεται είτε προφορικά από τον επιδώσαντα είτε με ένορκη δήλωσή του.

Απόσυρση ή παράταση Ειδοποιήσεων

34.—(1) Η Ειδοποίηση Βελτίωσης μπορεί να αποσυρθεί από τον Επιθεωρητή σε οποιαδήποτε στιγμή ή η χρονική διάρκεια που καθορίζεται σ' αυτή μπορεί να παραταθεί σε οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον δεν εκκρεμεί ένσταση εναντίον της Ειδοποίησης.

(2) Η Ειδοποίηση Απαγόρευσης μπορεί να αποσυρθεί από τον Επιθεωρητή σε οποιοδήποτε χρόνο.

Ενστάσεις κατά των Ειδοποιήσεων

35.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί ότι έχει αδικηθεί με οποιαδήποτε Ειδοποίηση Βελτίωσης ή Ειδοποίηση Απαγόρευσης μπορεί να προσφύγει στον Υπουργό και να υποβάλει γραπτή αίτηση για ανάκληση ή για τροποποίηση της Ειδοποίησης Βελτίωσης ή Ειδοποίησης Απαγόρευσης και σε τέτοια περίπτωση η Ειδοποίηση Βελτίωσης ή η Ειδοποίηση Απαγόρευσης θα εξακολουθεί να ισχύει εκτός αν τροποποιηθεί ή ανακληθεί από τον Υπουργό.

(2) Ένσταση η οποία υποβάλλεται με βάση το εδάφιο (1) πρέπει να υποβάλλεται όχι αργότερα από 14 ημέρες από την έκδοση της Ειδοποίησης.

(3) Ο Υπουργός αποφασίζει για την ανάκληση η τροποποίηση της Ειδοποίησης και την αποδοχή ή μη της ένστασης σε διάστημα 28 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης στον Υπουργό.

Προστασία Επιθεωρητών από δίωξη

36. Δε θα ασκείται αστική ή ποινική δίωξη εναντίον του Αρχιεπιθεωρητή ή οποιουδήποτε Επιθεωρητή ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει ή είχε εξουσίες Επιθεωρητή σε σχέση με οτιδήποτε έπραξε ή διετάχθη να πράξει καλή τη πίστει με βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή τους Κανονισμούς που θα εκδοθούν με βάση τον παρόντα Νόμο.

Προστασία πληροφοριών

37.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία, που αφορά εμπορικό ή βιομηχανικό ή ιατρικό μυστικό, η οποία έχει αποκτηθεί κατά την άσκηση είτε από το ίδιο είτε από άλλο πρόσωπο, των εξουσιών που παρέχονται με βάση τον παρόντα Νόμο.

(2) Η υποχρέωση δυνάμει του εδαφίου (1), για τη μη αποκάλυψη πληροφοριών σε ότι αφορά εμπορικό ή βιομηχανικό μυστικό, δεν ισχύει-

(α) Αν δοθεί γραπτώς η συγκατάθεση του προσώπου που έχει την ευθύνη των υποστατικών, του εξοπλισμού ή της εγκατάστασης από όπου αποκτήθηκε η πληροφορία· ή

(β) για σκοπούς εφαρμογής οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόντος Νόμου· ή

(γ) για σκοπούς ποινικής διαδικασίας για αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου· ή

(δ) για σκοπούς οποιασδήποτε έρευνας που διεξάγεται από ή εκ μέρους του Υπουργού, σε σχέση με την εφαρμογή οποιασδήποτε από τις διατάξεις τις οποίες έχει υποχρέωση να εφαρμόζει.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) ο Επιθεωρητής μπορεί, σε οποιαδήποτε υποστατικά, στις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαίο να το πράξει για σκοπούς επαρκούς πληροφόρησης και ενημέρωσης των προσώπων στην εργασία ή των αντιπροσώπων τους ή τον ίδιο τον εργοδότη τους, πάνω σε θέματα που επηρεάζουν την ασφάλεια, υγεία και ευημερία τους, να παρέχει, σε τέτοια πρόσωπα ή τους αντιπροσώπους τους, τις ακόλουθες περιγραφικές πληροφορίες:

(α) Γεγονότων σχετιζομένων με τα υποστατικά αυτά ή με τις δραστηριότητες που εκτελούνται στα υποστατικά· και

(β) σχετικές με οποιαδήποτε μέτρα τα οποία έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει σε σχέση με τα υποστατικά αυτά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) ο Επιθεωρητής μπορεί να παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει επηρεασθεί από τα πιο πάνω γεγονότα ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του νοουμένου ότι οι πληροφορίες ζητούνται εγγράφως από το πρόσωπο που έχει επηρεασθεί ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του και ότι θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς δικαστικής διαδικασίας.

(5) Ο Υπουργός με Γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μπορεί να καθορίζει τέλη για εκθέσεις που παρέχονται για σκοπούς δικαστικής διαδικασίας.

Κατάσταση έκτακτου ανάγκης ή περιστατικών από ακτινοβολίες

38. Η Υπηρεσία Ελέγχου, σε συνεργασία και με άλλες Υπηρεσίες ή Φορείς, όταν αυτό είναι αναγκαίο, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι-

(α) Γίνεται εκτίμηση της πιθανότητας καταστάσεων έκτακτων περιστατικών από ακτινοβολίες και υπολογίζονται οι αντίστοιχες πιθανές εκθέσεις σε ακτινοβολίες-

(β) υπάρχουν σχέδια δράσης και σύστημα για την πρόληψη ή αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων έκτακτων περιστατικών από ακτινοβολίες και διεξάγονται περιοδικά ασκήσεις βάσει των σχεδίων

(γ) γίνονται κατάλληλες μετρήσεις για την έγκαιρη ενημέρωση και για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων περιστατικών από ακτινοβολίες-

(δ) το κοινό και οι εργαζόμενοι ενημερώνονται έγκαιρα για τους κινδύνους και τα μέτρα προστασίας σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών από ακτινοβολίες-

(ε) υπάρχουν ειδικές ομάδες για τεχνική, ιατρική και υγειονομική επέμβαση σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών από ακτινοβολίες-

(στ) διοργανώνονται επεμβάσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων από ακτινοβολίες όσον αφορά την πηγή, το περιβάλλον και τους ανθρώπους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες, την αξιολόγηση και την καταγραφή των συνεπειών της κατάστασης καθώς και την αποτελεσματικότητα της επέμβασης-

(ζ) καθορίζονται ειδικά όρια δόσεων που να αποτελούν καθοδηγητικά επίπεδα στην περίπτωση επεμβάσεων για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων από ακτινοβολίες και τα οποία μπορεί να υπερβαίνονται, κατ' εξαίρεση, για τη διάσωση ανθρώπων και μόνο από εθελοντές που είναι ενημερωμένοι για τους κινδύνους που εγκυμονεί η επέμβασή τους·

Ραδιολογικά ατυχήματα

39.—(1) Αν συμβεί ραδιολογικό ατύχημα που επηρεάζει οποιαδήποτε πρακτική ή πυρηνική εγκατάσταση για την οποία παραχωρήθηκε άδεια ή συμβεί ατύχημα κατά τη μεταφορά ραδιενεργών ουσιών, το αδειούχο πρόσωπο πάραυτα πρέπει να πληροφορεί την Υπηρεσία Ελέγχου και τα άλλα πρόσωπα, τα οποία αναφέρονται στην άδεια.

(2) Σε περίπτωση ραδιολογικού ατυχήματος ή ατυχήματος κατά τη μεταφορά ραδιενεργών ουσιών όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1) η Υπηρεσία Ελέγχου καθορίζει με όποιο τρόπο ήθελε κρίνει πρόσφορο, την περίοδο κατά την οποία και την περιοχή εντός της οποίας, κατά τη γνώμη της, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης της υγείας ή απώλειας χρήσης περιουσίας λόγω του ατυχήματος υπερβαίνει τα καθορισμένα αποδεκτά επίπεδα για την προστασία του κοινού και των εργαζομένων.

(3) Η Υπηρεσία Ελέγχου θα καταγράφει τα ονόματα όλων των προσώπων που, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει, βρίσκονται εντός της Περιοχής που οριοθετείται όπως περιγράφεται στο εδάφιο (2) και τέτοιες άλλες ειδικές πληροφορίες που αφορούν τη διερεύνηση του ατυχήματος σε σχέση με κάθε πρόσωπο.

Έκδοση Κανονισμών

40.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς που να αφορούν οποιοδήποτε θέμα χρειάζεται να ρυθμιστεί για την καλύτερη εφαρμογή και επίτευξη των σκοπών του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί μπορούν να προνοούν για οποιοδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται στον Τρίτο Πίνακα.

Αδικήματα και ποινές

41.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο επιβάλλονται υποχρεώσεις με βάση το Νόμο αυτό παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που θα εκδοθούν με βάση αυτόν, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δε θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει-

(α) Διάταγμα που εκδόθηκε από Δικαστήριο- ή

(β) όρο άδειας ή πιστοποιητικού που εκδόθηκε βάσει του παρόντος Νόμου· ή

(γ) όρο που εκδόθηκε από την Αρχή ή έγκριση που παραχωρήθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου· ή

(δ) οποιαδήποτε υποχρέωση ή απαγόρευση που επιβάλλεται από Ειδοποίηση Βελτίωσης ή Ειδοποίηση Απαγόρευσης, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ειδοποίησης που τροποποιήθηκε κατόπιν ένστασης· ή

(ε) οποιαδήποτε απαίτηση που μπορεί να έχει ο Επιθεωρητής με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 29 είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο-

(α) Σκόπιμα καθυστερεί ή παρεμποδίζει Επιθεωρητή στην άσκηση των εξουσιών του ή στην εκτέλεση των καθηκόντων του βάσει του Νόμου αυτού· ή

(β) παρεμποδίζει ή προσπαθεί να παρεμποδίσει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να παρουσιαστεί στον Επιθεωρητή ή να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση για την οποία ο Επιθεωρητής μπορεί να απαιτεί απάντηση· ή

(γ) εν γνώσει του ή εσκεμμένα προβαίνει σε ψευδή δήλωση με σκοπό να παραστήσει ότι συμμορφώνεται με υποχρέωση παροχής οποιωνδήποτε πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε Διατάγματος ή Κανονισμών που θα εκδοθούν με βάση το Νόμο αυτό· ή

(δ) εσκεμμένα υπογράφει ή προβαίνει σε ψευδή καταχώριση σε οποιοδήποτε αρχείο, βιβλίο ειδοποιήσεων ή άλλο έγγραφο που απαιτείται να τηρείται ή να παραχωρείται με βάση το Νόμο αυτό ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε τέτοια καταχώριση που γνωρίζει ότι είναι αναληθής, με σκοπό να παραπλανήσει· ή

(ε) πλαστογραφεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό που απαιτείται δυνάμει ή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε Διατάγματος ή Κανονισμού που θα εκδοθεί με βάση τον παρόντα Νόμο· ή

(στ) δίδει ή υπογράφει τέτοιο πιστοποιητικό εν γνώσει του ότι είναι αναληθές, σε σχέση με οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο· ή

(ζ) παρουσιάζει ή χρησιμοποιεί πιστοποιητικό που εν γνώσει του έχει πλαστογραφηθεί ή είναι ψευδές, σε σχέση με οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο· ή

(η) παρουσιάζει ή χρησιμοποιεί ως αφορώντα οποιοδήποτε πρόσωπο, πιστοποιητικά τα οποία εν γνώσει του δεν αφορούν το εν λόγω πρόσωπο· ή

(θ) παριστάνει πρόσωπο που κατονομάζεται σε τέτοιο πιστοποιητικό, ή

(ι) προσποιείται ψευδώς ότι είναι Επιθεωρητής· ή

(ια) εσκεμμένα συγκατατίθεται στην πιο πάνω πλαστογράφηση, υπογραφή, χρήση, πλαστοπροσωπία ή προσποίηση· ή

(ιβ) αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία κατά παράβαση του άρθρου 37· ή

(ιγ) παραλείπει να υποβάλει δήλωση ή αίτηση για άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 10 και 43,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε πρόστιμο που δε θα υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

(4) Το Δικαστήριο μπορεί κατά την επιβολή της ποινής που θεωρεί αρμόζουσα σε οποιοδήποτε πρόσωπο, επιπρόσθετα με την επιβολή ποινής, να εκδώσει Διάταγμα διατάσσοντας το πρόσωπο να συμμορφωθεί με τον παρόντα Νόμο μέσα σε τέτοια χρονική περίοδο όπως μπορεί να καθορίζεται στο Διάταγμα:

Νοείται ότι σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται και μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου που αρχικά καθορίστηκε στο Διάταγμα ή παρατάθηκε με τροποποιητικό Διάταγμα, τότε το πρόσωπο αυτό θα υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα ή και στις δύο ποινές, για κάθε μέρα για την οποία η παράβαση αυτή συνεχίζεται.

(5)(α) Το παρόν άρθρο θα εφαρμόζεται σε πρόσωπα που υπηρετούν στη Δημόσια Υπηρεσία όπως εφαρμόζεται στα άλλα πρόσωπα.

(β) Όταν το αδίκημα που δαπράττεται με βάση τον παρόντα Νόμο από πρόσωπα που υπηρετούν στη Δημόσια Υπηρεσία αποδειχθεί ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή τη συνεργασία ή ότι η διάπραξη του έχει διευκολυνθεί από αμέλεια εκ μέρους οποιουδήποτε Προϊσταμένου Τμήματος ή άλλου προσώπου που υπηρετεί στη Δημόσια Υπηρεσία, τόσο ο Προϊστάμενος Τμήματος όσο και το άλλο αυτό πρόσωπο που υπηρετεί στη Δημόσια Υπηρεσία θα θεωρούνται ένοχοι αδικήματος και θα υπόκεινται σε δίωξη και ποινή.

(γ) Όταν αδίκημα που διαπράττεται με βάση τον παρόντα Νόμο από εταιρεία, συνεργατικό ίδρυμα ή άλλη ένωση προσώπων αποδειχθεί ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή τη συνεργασία ή ότι η διάπραξη του έχει διευκολυνθεί από αμέλεια εκ μέρους οποιουδήποτε διευθύνοντος συμβούλου, προέδρου, διευθυντή, γραμματέως ή άλλου λειτουργού της εταιρείας, συνεργατικού ιδρύματος ή άλλης ένωσης προσώπων, τόσο αυτός όσο και η εταιρεία, το συνεργατικό ίδρυμα ή άλλη ένωση προσώπων θα θεωρούνται ένοχοι αδικήματος και θα υπόκεινται σε δίωξη και ποινή ανάλογα.

Συμβούλιο Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας

42.-(1) Ο Υπουργός δύναται με Διάταγμα δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να συνιστά Συμβούλιο Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας, που στο εξής θα καλείται “Συμβούλιο”.

(2) Το Συμβούλιο τελεί υπό την προεδρία του Αρχιεπιθεωρητή και τα μέλη του, καθώς και η περίοδος της θητείας τους, ορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Το Συμβούλιο θα συμβουλεύει τον Υπουργό για-

(α) τη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής για θέματα ακτινοβολιών, περιλαμβανομένων των εφαρμογών πυρηνικών τεχνικών, πυρηνικής ασφάλειας και θεμάτων προστασίας της ασφάλειας και υγείας έναντι των κινδύνων από ιονίζουσες ακτινοβολίες, και

(β) όλα τα θέματα που αφορούν τις ακτινοβολίες ή την πυρηνική ενέργεια, περιλαμβανομένων των θεμάτων πιθανής έκθεσης σε κινδύνους ακτινοβολίας που προέρχονται από πηγές εκτός Κύπρου.

Μεταβατικές Διατάξεις

43.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπα, για τα οποία εφαρμόζονται οι πρόνοιες του εδαφίου (1) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, εκτελούσαν οποιαδήποτε υφιστάμενη πρακτική ή δραστηριότητα η οποία αναφέρεται στο άρθρο αυτό κατά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος Νόμου θα θεωρείται ότι τους έχει χορηγηθεί προσωρινή άδεια:

Νοείται ότι τα πρόσωπα που θεωρούνται ότι κατέχουν προσωρινή άδεια θα εφαρμόζουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπουν οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2002 ή άλλη ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων ή τρίτων προσώπων ή της χρήσης περιουσίας ή του περιβάλλοντος.

(2) Τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (1) υποχρεούνται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ ο παρών

Νόμος όπως υποβάλουν δήλωση στον Υπουργό ότι διεξάγουν τις πρακτικές ή δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(3) Η προσωρινή άδεια θα ισχύει μέχρι τη χορήγηση γραπτής άδειας ή μέχρι τερματισμού ή διαφοροποίησής της με ειδοποίηση που εκδίδεται με βάση το εδάφιο (4).

(4) Ο Υπουργός μπορεί, με γραπτή ειδοποίηση, να τερματίσει την προσωρινή άδεια ή να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει προσωρινή άδεια να υποβάλει, μέσα σε είκοσι μία ημέρες, αίτηση για γραπτή άδεια με βάση το άρθρο 10.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(’ρθρα 2, 9 και 10)

ΜΕΡΟΣ I

Τεχνική Επιτροπή Αδειοδότησης


1.-(1) Καθιδρύεται τεχνική επιτροπή καλούμενη "Τεχνική Επιτροπή Αδειοδότησης" ή οποία θα συμβουλεύει τον Υπουργό, σε θέματα χορήγησης άδειας. Σ' αυτή θα συμμετέχει ένας εκπρόσωπος από τα πιο κάτω Υπουργεία:

- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

- Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

- Υπουργείο Υγείας

- Υπουργείο Εσωτερικών

- Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

- Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.

Οι Υπουργοί των πιο πάνω Υπουργείων δύνανται να αποστέλλουν διαφορετικούς εκπροσώπους στις διάφορες συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής Αδειοδότησης. Κάθε εκπρόσωπος δύναται να συνοδεύεται από δύο επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

(2) Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Αδειοδότησης θα είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2.-(1) Απαρτία θα αποτελούν τρία μέλη της Τεχνικής Επιτροπής Αδειοδότησης.

(2) Οποιαδήποτε Επαρχιακή Διοίκηση και οποιοσδήποτε Δήμος ή οποιαδήποτε Τοπική Αρχή, έχει ενδιαφέρον για τα υπό συζήτηση θέματα σε συνεδρία, θα καλείται να στείλει παρατηρητή στη συνεδρία, ο οποίος θα έχει δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου.

(3) Οι συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής Αδειοδότησης θα συγκαλούνται από τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος θα καλεί έκτακτη συνεδρία μέσα σε 14 ημέρες από την ημέρα υποβολής παράκλησης από οποιοδήποτε μέλος που θα δηλώνει την ανάγκη και την αιτία για τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίας της Τεχνικής Επιτροπής.

(4) Ειδοποιήσεις για συνεδρίες στις οποίες θα συζητούνται θέματα που αφορούν τους όρους για την παροχή άδειας δυνάμει του άρθρου 10, θα πρέπει να αποστέλλονται αμέσως ώστε να φτάνουν στα Υπουργεία τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίας.

 

ΜΕΡΟΣ II

Διαδικασίες που αφορούν ’δειες

1. Όλες οι αιτήσεις για άδεια, η οποία απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8, θα αποστέλλονται στον Υπουργό, στα κατάλληλα έντυπα, τα οποία πρέπει να περιέχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.

2. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων παραχώρησης άδειας για μεταφορά, εισαγωγή, εξαγωγή ή προμήθεια πηγών ή συσκευών ακτινοβόλησης, προτού θέσει, διαφοροποιήσει, ετοιμάσει ή λάβει απόφαση για όρους σε σχέση με την παραχώρηση άδειας, ο Υπουργός θα συμβουλεύεται την Τεχνική Επιτροπή Αδειοδότησης.

3.(1) Σε περίπτωση διαφωνίας, οποιοδήποτε μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Αδειοδότησης μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο κατά τη συνεδρία, να παραπεμφθεί το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο θα εξετάζει το θέμα και θα λαμβάνει τελική απόφαση.

4. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου, όλες οι αποφάσεις που αφορούν αιτήσεις για άδεια και τους όρους τους θα αποστέλλονται στον αιτητή, από τον Υπουργό.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(’ρθρα 7. 8 και 9)

ΜΕΡΟΣ I

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 7. 8 και 9

 

1. Μια πρακτική μπορεί να εξαιρείται από την απαίτηση δήλωσης η άδειας, χωρίς περαιτέρω έρευνα, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9, εάν είτε η ποσότητα είτε η συγκέντρωση ραδιενέργειας, ανάλογα με την περίπτωση, των σχετικών ραδιονουκλιδίων δεν υπερβαίνει τις τιμές της στήλης 2 ή 3 του πίνακα του ΜΕΡΟΥΣ II.

2. Τα βασικά κριτήρια για τον υπολογισμό των τιμών του ΜΕΡΟΥΣ II, για την εφαρμογή των εξαιρέσεων πρακτικών, είναι τα εξής:

(α) Οι κίνδυνοι λόγω ακτινοβολίας, για τα άτομα, οι οποίοι οφείλονται στην εξαιρούμενη πρακτική, είναι τόσο χαμηλοί ώστε να μην απαιτείται σχετική ρύθμιση, και

(β) οι συλλογικές επιπτώσεις, λόγω ακτινοβολιών, της εξαιρούμενης πρακτικής είναι τόσο χαμηλές ώστε να μην απαιτείται σχετική ρύθμιση υπό τις κρατούσες συνθήκες, και

(γ) η εξαιρούμενη πρακτική στερείται, εγγενώς, ακτινολογικής σημασίας, χωρίς αισθητή πιθανότητα να ανακύψουν περιστάσεις που θα οδηγούσαν σε μη τήρηση των κριτηρίων των στοιχείων (α) και (β).

3. Κατ' εξαίρεση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, ο Υπουργός μπορεί να αποφασίζει με Γνωστοποίησή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ότι μια πρακτική μπορεί να εξαιρείται, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς περαιτέρω έρευνα, σύμφωνα με τα βασικά κριτήρια, ακόμη και εάν τα σχετικά ραδιονουκλίδια αποκλίνουν από τις τιμές του πίνακα του ΜΕΡΟΥΣ II, εφόσον πληρούνται, σε όλες τις εφικτές περιπτώσεις, τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) Η ενεργός δόση στην οποία αναμένεται να εκτεθεί οποιοδήποτε μέλος του κοινού λόγω της εξαιρούμενης πρακτικής είναι της τάξης των 10 μSv το πολύ ανά έτος, και

(β) είτε η συλλογική ενεργός δόση που δεσμεύεται σε ένα έτος άσκησης της πρακτικής δεν υπερβαίνει το 1 ανθρωπο.Sv περίπου είτε η αξιολόγηση της βελτιστοποίησης της προστασίας αποδεικνύει ότι η εξαίρεση συνιστά την άριστη λύση.

4. Για τα ραδιονουκλίδια που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα του ΜΕΡΟΥΣ II, ο Υπουργός με Γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθορίζει κατάλληλες τιμές για τις ποσότητες και τις συγκεντρώσεις ραδιενέργειας ανά μονάδα μάζας, ανάλογα με τις ανακύπτουσες ανάγκες. Οι τιμές που καθορίζονται κατ' αυτόν τον τρόπο συμπληρώνουν τις τιμές του ΜΕΡΟΥΣ - II.

5. Οι τιμές του ΜΕΡΟΥΣ II ισχύουν για το σύνολο των ραδιενεργών ουσιών που βρίσκονται, τη δεδομένη στιγμή, στην κατοχή ενός ατόμου ή μιας επιχείρησης ως μέρος μιας συγκεκριμένης πρακτικής.

6. Τα νουκλίδια που φέρουν το επίθεμα «+» ή «sec» στο ΜΕΡΟΣ II είναι μητρικά νουκλίδια που βρίσκονται σε κατάσταση ισορροπίας με τα αντίστοιχα θυγατρικά τους νουκλίδια του ΜΕΡΟΥΣ III. Στην περίπτωση αυτή, οι τιμές του ΜΕΡΟΥΣ II αφορούν μόνον το μητρικό νουκλίδιο αλλά λαμβάνουν ήδη υπόψη το ή τα ενυπάρχοντα θυγατρικά νουκλίδια.

7. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις μειγμάτων που περιέχουν περισσότερα του ενός νουκλίδια, δεν ισχύει η υποχρέωση δήλωσης ή άδειας εάν το άθροισμα των λόγων για κάθε νουκλίδιο της συνολικής υπάρχουσας ποσότητας προς την τιμή του ΜΕΡΟΥΣ II δεν υπερβαίνει τη μονάδα. O αθροιστικός αυτός κανόνας ισχύει και για τις συγκεντρώσεις ραδιενέργειας όπου τα διάφορα ενεχόμενα νουκλίδια περιέχονται στην ίδια μήτρα.

 

ΜΕΡΟΣ II

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ H ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ME TA ΑΡΘΡΑ 7, 8 και 9

Νουκλίδιο

Ποσότητα
(Bq)

Συγκέντρωση
(kBq / kg)
Νουκλίδιο Ποσότητα
(Bq)
Συγκέτρωση
(kBq / kg)
H-3 10 9 10 5 Zn-69 10 5 10 4
Be-7 10 6 Zn-69m
C-14 Ga-72
O-15 Ge-71
F-18 As-73
Na-22 As-74
Na-24 As-76
Si-31 As-77
P-32 Se-75
P-33 Br-82
S-35 Kr-74
Cl-36 Kr-76
Cl-38 Kr-77
Ar-37 Kr-79
Ar-41 Kr-81
K-40 Kr-83m
K-42 Kr-85
K-43 Kr-85m
Ca-45 Kr-87
Ca-47 Kr-88
Sc-46 Rb-86
Sc-47 Sr-85
Sc-48 Sr-85m
V-48 Sr-87m
Cr-51 Sr-89
Mn-51 Sr-90+
Mn-52 Sr-91
Mn-52m Sr-92
Mn-53 Y-90
Mn-54 Y-91
Mn-56 Y-91m
Fe-52 Y-92
Fe-55 Y-93
Fe-59 Zr-93+
Co-55 Zr-95
Co-56 Zr-97+
Co-57 Nb-93m
Co-58 Nb-94
Co-58m Nb-95
Co-60 Nb-97
Co-60m Nb-98
Co-61 Mo-90
Co-62m Mo-93
Ni-59 Mo-99
Ni-63 Mo-101
Ni-65 Tc-96
Cu-64 Tc-96m
Zn-65 Tc-97
Tc-97m Xe-135
Tc-99 Cs-129
Tc-99m Cs-131
Ru-97 Cs-132
Ru-103 Cs-134m
Ru-105 Cs-134
Ru-106+ Cs-135
Rh-103m Cs-136
Rh-105 Cs-137+
Pd-103 Cs-138
Pd-109 Ba-131
Ag-105 Ba-140+
Ag-118+ La-140
Ag-110m Ce-139
Ag-111 Ce-141
Cd-109 Ce-143
Cd-115 Ce-144+
Cd-115m Pr-142
In-111 Pr-143
In-113m Nd-147
In-114m Nd-149
In-115m Pm-147
Sn-113 Pm-149
Sn-125 Sm-151
Sb-122 Sm-153
Sb-124 Eu-152
Sb-125 Eu-152m
Te-123m Eu-154
Te-125m Eu-155
Te-127 Gd-153
Te-127m Gd-159
Te-129 Tb-160
Te-129m Dy-165
Te-131 Dy-166
Te-131m Ho-166
Te-132 Er-169
Te-133 Er-171
Te-133m Tm-170
Te-134 Tm-171
I-123 Yb-175
I-125 Lu-177
I-126 Hf-181
I-129 Ta-182
I-130 W-181
I-131 W-185
I-132 W-187
I-133 Re-186
I-134 Re-188
I-135 Os-185
Xe-131m Os-191
Xe-133 Os-191m
Os-193 U-231
Ir-190 U-232+
Ir-192 U-233
Ir-194 U-234
Pt-191 U-235+
Pt-193m U-236
Pt-197 U-237
Pt-197m U-238+
Au-198 U-238sec
Au-199 U-239
Hg-197 U-240
Hg-197m U-240+
Hg-203 Np-237+
Tl-200 Np-239
Tl-201 Pu-234
Tl-202 Pu-235
Tl-204 Pu-234
Pb-203 Pu-236
Pb-210+ Pu-237
Pb-212+ Pu-238
Bi-206 Pu-239
Bi-207 Pu-240
Bi-210 Pu-241
Bi-212+ Pu-242
Po-203 Pu-243
Po-205 Pu-244
Po-207 Am-241
Po-210 Am-242
At-211 Am-242m+
Rn-220+ Am-243+
Rn-222+ Cm-242
Ra-223+ Cm-243
Ra-224+ Cm-244
Ra-225 Cm-245
Ra-226+ Cm-246
Ra-227 Cm-247
Ra-228+ Cm-248
Ac-228 Bk-249
Th-226+ Cf-246
Th-227 Cf-248
Th-228+ Cf-249
Th-229+ Cf-250
Th-230 Cf-251
Th-231 Cf-252
Th-232sec Cf-253
Th-234+ Cf-254
Pa-230 Es-253
Pa-231 Es-254
Pa-233 Es-254m
U-230+ Fm-254
Fm-255

 

ΜΕΡΟΣ III

Κατάλογος νουκλιδίων σε ραδιενεργό ισορροπία όπως αναφέρεται στο σημείο 6 του ΜΕΡΟΥΣ I

Μητρικό νουκλίδιο Θυγατρικά νουκλίδια
Sr-80+ Rb-80
Sr-90+ Y-90
Zr-93+ Nb-93m
Zr-97+ Nb-97
Ru-106+ Rh-106
Ag-108m+ Ag-108
CS-137+ Ba-137
Ba-140+ La-140
Ce-134+ La-134
Ce-144+ Pr-144
Pb-210+ Bi-210, Po-210
Pb-212+ Bi-212, TI-208, Po-212
Bi-212+ TI-208, Po-212
Rn-220+ Po-216
Rn-222+ Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223+ Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, TI-207
Ra-224+ Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208, Po-212
Ra-226+ Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210,Bi-210, Po-210, Po-214
Ra-228+ Ac-228
Th-226+ Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-228+ Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208, Po-212
Th-229+ Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-232sec Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208, Po-212
Th-234+ Pa-234m
U-230+ Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232+ Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208, Po-212
U-235+ Th-231
U-238+ Th-234, Pa-234m
U-238sec Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214
U-240+ Np-240
Np-237+ Pa-233
Am-242m+ Am-242
Am-243+ Np-239
ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(’ρθρο 40(4))

Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 37(4) έχουν τους ακόλουθους σκοπούς:

1. Ρυθμίζουν τις δηλώσεις, τις άδειες ή τις εξαιρέσεις πρακτικών ή πηγών καθώς και τις απαιτήσεις ακτινοπροστασίας.

2. Ρυθμίζουν την εισαγωγή, εξαγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, ή απόρριψη πηγών στην Κύπρο.

3. Καθορίζουν τις εκθέσεις σε ιονίζουσες ακτινοβολίες οι οποίες εξαιρούνται από την εφαρμογή οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόντος νόμου.

4. Καθορίζουν τις υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων οικονομικών όρων, που μπορεί να επιβάλλονται σε όσους κατέχουν πηγές ακτινοβολίες ή εφαρμόζουν πρακτικές όπου γίνεται χρήση ακτινοβολίας.

5. Ρυθμίζουν την διεξαγωγή επιθεωρήσεων πηγών, ή σε σχέση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου πρακτικών και τη λήψη μέτρων για σκοπούς εφαρμογής των όρων της αδείας ή της ισχύουσας νομοθεσίας.

6. Ρυθμίζουν τον καθορισμό τελών για παροχή αδείας ή την εκτέλεση επιθεωρήσεων.

7. Ρυθμίζουν την πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και ραδιολογικών ατυχημάτων από ακτινοβολίες.

8. Ρυθμίζουν την επέμβαση σε περιπτώσεις μακροχρόνιας έκθεσης.

9. Ρυθμίζουν την πληροφόρηση του κοινού ή την διεξαγωγή έρευνας σε σχέση με ακτινοβολίες.

10. Ρυθμίζουν την ιατρική επίβλεψη προσώπων που εκτίθενται σε ιονίζουσα ακτινοβολία.

11. Ρυθμίζουν την έκθεση για ιατρικούς σκοπούς.

12. Ρυθμίζουν την διερεύνηση ατυχημάτων και επικινδύνων συμβάντων.

13. Ρυθμίζουν την έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας ή εφαρμογής πυρηνικών τεχνικών.

14. Ρυθμίζουν θέματα που αφορούν την παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας σε περιβαλλοντικούς αποδέκτες και προϊόντα ή άλλα αγαθά.

15. Ρυθμίζουν θέματα που αφορούν την πυρηνική ασφάλεια ή/και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων.

Σημείωση
64 του Ν. 164(Ι)/2018Κατάργηση

Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 164(Ι)/2018, οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας Νόμοι του 2002 έως 2017 καταργούνται.

Σημείωση
65 του Ν. 164(Ι)/2018Μεταβατικές Διατάξεις

65. Ανεξάρτητα από την κατάργηση των περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας Νόμων του 2002 έως 2017 (στο εξής αναφερόμενοι ως “οι καταργηθέντες Νόμοι”)-

(α) Οποιοιδήποτε Κανονισμοί, Διατάγματα, Γνωστοποιήσεις ή άλλες Κανονιστικές ή Ατομικές Διοικητικές Πράξεις, που έγιναν ή εκδόθηκαν δυνά΅ει των καταργηθέντων Νό΅ων και που ίσχυαν α΅έσως πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νό΅ου, θεωρούνται ότι έγιναν ή εκδόθηκαν δυνά΅ει του παρόντος Νό΅ου και θα συνεχίσουν να ισχύουν, εκτός στην έκταση που αντιφάσκουν ΅ε τον παρόντα Νό΅ο, μέχρις ότου τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν·

(β) οποιεσδήποτε άδειες ή εγκρίσεις, περιλαμβανόμενων των όρων, απαιτήσεων ή προϋποθέσεων που τις συνοδεύουν, παραχωρήθηκαν δυνά΅ει των καταργηθέντων Νό΅ων και που ήταν έγκυρες και σε ισχύ α΅έσως πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νό΅ου, θα θεωρείται ότι παραχωρήθηκαν δυνά΅ει των αντίστοιχων διατάξεων του παρόντος Νό΅ου και θα συνεχίσουν να είναι έγκυρες και σε ισχύ, εκτός αν και μέχρις ότου ακυρωθούν, ανασταλούν, λήξουν ή ανανεωθούν δυνά΅ει των διατάξεων του παρόντος Νό΅ου·

(γ) το δυνά΅ει των καταργηθέντων Νό΅ων υφιστάμενο α΅έσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νό΅ου Συμβούλιο Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας, θα συνεχίσει να λειτουργεί και να ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Συμβουλίου που καθιδρύεται δυνά΅ει του άρθρου 61 του παρόντος Νό΅ου, τα δε υφιστάμενα ΅έλη του θα συνεχίσουν να κατέχουν τη θέση τους ως εάν να είχαν οριστεί δυνά΅ει του παρόντος Νό΅ου μέχρι να λήξει η θητεία τους για την οποία είχαν οριστεί·

(δ) οποιοδήποτε Μητρώο το οποίο ετηρείτο από την Υπηρεσία Ελέγχου δυνά΅ει των καταργηθέντων Nό΅ων, θα συνεχίσει να τηρείται δυνά΅ει του παρόντος Νό΅ου, επιφέροντας όπου απαιτείται τις αναγκαίες αλλαγές για συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(ε) κάθε έγγραφο, σχέδιο, πρόγραμμα ή έκθεση που έχει εκδοθεί δυνάμει των καταργηθέντων Nόμων και αναφέρεται σε οποιαδήποτε διάταξη των Nό΅ων αυτών, εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ και θα ερμηνεύεται ότι αναφέρεται στην αντίστοιχη διάταξη του παρόντος Νό΅ου·

(στ) οποιαδήποτε τέλη έχουν δημοσιευθεί δυνάμει των καταργηθέντων Nόμων και βρίσκονταν σε ισχύ α΅έσως πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νό΅ου, θεωρούνται ότι επιβλήθηκαν δυνά΅ει του παρόντος Νό΅ου και θα συνεχίσουν να ισχύουν, μέχρις ότου ακυρωθούν ή αναθεωρηθούν·

(ζ) όλοι οι δυνά΅ει των καταργηθέντων Νό΅ων διορισμοί Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητών, οι οποίοι έγιναν και ίσχυαν α΅έσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νό΅ου, θα θεωρούνται ότι έγιναν δυνά΅ει του παρόντος Νό΅ου και θα συνεχίσουν να έχουν ανάλογη ισχύ·

(η) οποιεσδήποτε αιτήσεις προς την αρμόδια αρχή με βάση τους καταργηθέντες Νόμους, των οποίων η εξέταση εκκρεμεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νό΅ου, θα τυγχάνουν χειρισμού και αποφασίζονται σύμφωνα ΅ε τις διατάξεις του παρόντος Νό΅ου·

(θ) στην περίπτωση που οποιαδήποτε χρονική προθεσμία που προβλέπεται στους καταργηθέντες Νόμους είχε ενεργοποιηθεί και συνεχίζει να συντρέχει κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νό΅ου και υπάρχει γι’ αυτήν αντίστοιχη διάταξη στον παρόντα Νό΅ο, ο παρών Νόμος θα έχει εφαρμογή ως εάν η αντίστοιχη αυτή διάταξη να είχε τεθεί σε ισχύ κατά τη στιγμή που άρχισε να συντρέχει η περίοδος ή η προθεσμία αυτή.