Οδηγίες μετά την ανάκληση ή επιστροφή της άδειας

24.—(1) Στην περίπτωση ανάκλησης ή επιστροφής της άδειας ή σε μεταγενέστερο στάδιο από την ανάκληση ή επιστροφή της και μέχρι τη λήξη της περιόδου που το αδειούχο πρόσωπο υπέχει ευθύνη, μπορεί να δίνονται γραπτώς στο αδειούχο πρόσωπο τέτοιες οδηγίες από τον Υπουργό, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αποφυγή βλάβης από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από οτιδήποτε γίνεται ή έχει γίνει ή υπήρχε στο συγκεκριμένο υποστατικό.

(2) Αν άδεια έχει ανακληθεί ή έχει επιστραφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), το αδειούχο πρόσωπο, αν τούτο ζητηθεί από τον Υπουργό, πρέπει να παραδώσει ή να μεταφέρει την ευθύνη τέτοιας άδειας σε άλλο πρόσωπο, το οποίο θα υποδειχθεί από τον Υπουργό. Κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου της περιόδου ευθύνης τέτοιου αδειούχου προσώπου πρέπει το αδειούχο πρόσωπο να εκθέτει ή να φροντίζει να εκτίθενται, στο υποστατικό, και σε θέσεις που θα ζητήσει ο Υπουργός, ανακοινώσεις που να δείχνουν τους περιορισμούς που ισχύουν εκεί.