Διαφοροποίηση και τροποποίηση όρων

23.—(1) Ο Υπουργός μπορεί να διαφοροποιεί τους όρους που τίθενται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 12 οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο, με την προσθήκη νέων ή την τροποποίηση υφιστάμενων όρων ή να ανακαλεί ή να ακυρώνει την άδεια.

(2) Σε περίπτωση που έχουν επιβληθεί όροι σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 12 το αδειούχο πρόσωπο μπορεί να ζητήσει την τροποποίηση των όρων οποιαδήποτε στιγμή.