Διαφοροποίηση και τροποποίηση όρων

23.—(1) Ο Υπουργός μπορεί να διαφοροποιεί τους όρους που τίθενται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 12 οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο, με την προσθήκη νέων ή την τροποποίηση υφιστάμενων όρων ή να ανακαλεί ή να ακυρώνει την άδεια:

Νοείται ότι η διαφοροποίηση των όρων θα γίνεται μετά από διαβουλεύσεις του Υπουργού με τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στην περίπτωση απόρριψης ραδιενεργών ουσιών ή ραδιενεργών αποβλήτων στο έδαφος ή σε υδάτινους αποδέκτες μετά από διαβουλεύσεις με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων στην περίπτωση μεταφοράς ραδιενεργών ουσιών ή ραδιενεργών αποβλήτων.

(2) Σε περίπτωση που έχουν επιβληθεί όροι σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 12 το αδειούχο πρόσωπο μπορεί να ζητήσει την τροποποίηση των όρων οποιαδήποτε στιγμή.