Αποζημίωση για ανάκληση, ακύρωση ή διαφοροποίηση των όρων

25.—(1) Σε περίπτωση ανάκλησης ή ακύρωσης άδειας ή σε περίπτωση διαφοροποίησης των όρων άδειας ή προσθήκης νέου όρου στην άδεια, μέσα στη χρονική περίοδο που ισχύει η άδεια ή οι όροι της, θα καταβάλλεται αποζημίωση από τη Δημοκρατία η οποία θα καλύπτει τα ακόλουθα:

(α) Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας την αξία οποιασδήποτε εγκατάστασης ή εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε και την αξία οποιουδήποτε κτιρίου που αναγέρθηκε, σύμφωνα με την άδεια, τα οποία δε θα μπορούν πλέον λόγω της ανάκλησης να χρησιμοποιούνται από εκείνον που κατείχε την άδεια και η αποζημίωση δεν καλύπτει καμιά άλλη απώλεια που μπορεί να έχει προκληθεί· ή

(β) σε περίπτωση προσθήκης νέου όρου ή διαφοροποίησης υφιστάμενου όρου, την αξία οποιουδήποτε εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε για ικανοποίηση των απαιτήσεων των όρων της άδειας, όπως ο εξοπλισμός ήταν πριν από τη διαφοροποίηση, και ο οποίος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον λόγω της διαφοροποίησης των όρων, και η αποζημίωση δεν καλύπτει καμιά άλλη απώλεια που μπορεί να έχει προκληθεί:

Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση η αξία θα υπολογίζεται κατά την ημερομηνία της ανάκλησης, προσθήκης ή διαφοροποίησης, αφαιρουμένης οποιασδήποτε αξίας από τη μεταπώληση του κτιρίου, της εγκατάστασης ή του εξοπλισμού.

(2) Η υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης δε θα ισχύει στην περίπτωση που η ανάκληση, ακύρωση, διαφοροποίηση ή προσθήκη νέου όρου-

(α) Έγινε με τη γραπτή συγκατάθεση του κατόχου της άδειας· ή

(β) αποδείχθηκε, από τον Υπουργό, ότι ήταν αναγκαία για την προστασία της υγείας και ασφάλειας οποιουδήποτε προσώπου, την προστασία του περιβάλλοντος, της χλωρίδας και πανίδας ή την προστασία περιουσίας συνεπεία αλλαγής των συνθηκών η οποία δεν μπορούσε εύλογα να είχε προβλεφθεί κατά το χρόνο που παραχωρήθηκε η άδεια ή επιβλήθηκε ή διαφοροποιήθηκε οποιοσδήποτε όρος για τελευταία φορά ή συνεπεία νέων επιστημονικών γνώσεων:

Νοείται ότι η αλλαγή στις συνθήκες μπορεί να είναι αλλαγή στις υπάρχουσες γνώσεις για τις πιθανές συνέπειες της χρήσης ιονίζουσας ακτινοβολίας·

(γ) ήταν συνέπεια διαφοροποίησης της πρακτικής για την οποία παραχωρήθηκε η άδεια.