Δημοσιότητα αδειών και τήρηση Αρχείου

26.—(1) Με Γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο Υπουργός καθορίζει τις πρακτικές για τις οποίες η λήψη αίτησης για άδεια, με βάση το άρθρο 10, θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η αίτηση που δημοσιεύεται δυνάμει του εδαφίου (1), θα είναι διαθέσιμη για επιθεώρηση σε οριζόμενο στη δημοσίευση τόπο και χρόνο και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει, εντός είκοσι οκτώ ημερών από τη δημοσίευση, γραπτές εισηγήσεις στον Υπουργό αναφορικά με την αίτηση.

(3) Η Υπηρεσία Ελέγχου θα διατηρεί Αρχείο στο οποίο θα φαίνονται οι λεπτομέρειες των υποστατικών ή της πυρηνικής εγκατάστασης, σε σχέση με την άδεια που παραχωρήθηκε, καθώς και όλων των ενεργειών, πρακτικών και των πηγών που έχουν σχέση με την άδεια που παραχωρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 37, η Υπηρεσία Ελέγχου θα προβαίνει σε διευθετήσεις ώστε αντίγραφα του Αρχείου να είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση από το κοινό:

Νοείται ότι η Υπηρεσία Ελέγχου μπορεί να διατηρεί ως εμπιστευτική και να μη δημοσιεύει οποιαδήποτε πληροφορία, για την οποία θα κρίνει απαραίτητο να διατηρείται ως εμπιστευτική, για σκοπούς διασφάλισης της φυσικής προστασίας των πηγών.

(5) Αν, κατά τη γνώμη της Υπηρεσίας Ελέγχου, ο κίνδυνος βλάβης της υγείας από ιονίζουσα ακτινοβολία, από οτιδήποτε έγινε ή γίνεται ή το οποίο υπήρξε ή υπάρχει σε οποιοδήποτε τόπο ή πυρηνική εγκατάσταση, για τα οποία δεν ισχύει πλέον η άδεια, είναι εντός καθορισμένων αποδεκτών επιπέδων ώστε να προστατεύεται το κοινό, οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να διαγράφονται από τα αντίγραφα του Αρχείου που αναφέρονται στο εδάφιο (4).