Ενστάσεις

27.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο επηρεάζεται από-

(α) Την άρνηση του Υπουργού, να του εγκρίνει άδεια· ή

(β) την ανάκληση απόφασης που τον αφορά σε σχέση με το άρθρο 10· ή

(γ) τους όρους που του έχουν επιβληθεί με βάση τα άρθρα 10 και 12· ή

(δ) την ανάκληση άδειας που του παραχωρήθηκε·

μπορεί, εντός 28 ημερών από την ημερομηνία που του ανακοινώθηκε η απόφαση, στην οποία αναφέρονται οι παράγραφοι (α), (β), (γ) και (δ), ανάλογα με την περίπτωση, να υποβάλει ένσταση για τέτοια απόφαση στο Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Η υποβολή ένστασης δεν αναστέλλει την απόφαση που αναφέρεται στις παραγράφους (α), (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού μελετήσει την ένσταση, τους λόγους για την απόφαση και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία έχει στη διάθεσή του, επικυρώνει, ακυρώνει ή τροποποιεί την απόφαση ή την υποκαθιστά με τέτοια απόφαση η οποία κατά τη γνώμη του έπρεπε να είχε ληφθεί αρχικά.