Διορισμός Αρχιεπιθεωρητή, Επιθεωρητών και Συμβούλων

28.—(1) Ο Υπουργός έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και μπορεί να διορίζει Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητές καθώς και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα κρίνει σκόπιμο για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και μπορεί να ακυρώνει τον διορισμό του Αρχιεπιθεωρητή, των Επιθεωρητών και των άλλων προσώπων.

(2) Ο Υπουργός μπορεί να διορίζει οποιαδήποτε πρόσωπα ως Συμβούλους του σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα για το οποίο εφαρμόζεται ο παρών Νόμος και μπορεί να ακυρώνει το διορισμό των Συμβούλων.

(3) Ο Αρχιεπιθεωρητής ρυθμίζει τις υποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο οι Επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντα και εξασκούν τις εξουσίες που τους παρέχονται με βάση τον παρόντα Νόμο και συντονίζει γενικά τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας Ελέγχου.

(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής, οι Επιθεωρητές και τα άλλα πρόσωπα που διορίζονται με βάση το παρόν άρθρο πρέπει να εφοδιάζονται με κατάλληλες ταυτότητες.

(5) Στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα τα οποία διορίζονται από τον Υπουργό δυνάμει των εδαφίων (1) ή (2), και τα οποία δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, καταβάλλεται ως αμοιβή τέτοιο ποσό όπως ήθελε καθορίσει με απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο, από καιρού εις καιρό.