Εξουσίες Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητών

29.—(1) Αρχιεπιθεωρητής ή Επιθεωρητής που διορίζεται με βάση το άρθρο 28 έχει εξουσία για τους σκοπούς εφαρμογής του Νόμου αυτού, να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε οποιοδήποτε χώρο, εκτός από οικιακά υποστατικά, στον οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να εισέλθει σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο ή σε οποιοδήποτε χρόνο πιστεύει ότι υφίσταται κατάσταση η οποία δυνατό να προκαλέσει άμεσο κίνδυνο σοβαρής βλάβης της υγείας ή σοβαρής υποβάθμισης της ποιότητας του περιβάλλοντος ή σοβαρής απώλειας χρήσης περιουσίας:

Νοείται ότι η είσοδος σε οικιακά υποστατικά επιτρέπεται ύστερα από την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του κατόχου των ή με δικαστικό ένταλμα.

Στους χώρους οι οποίοι αναφέρονται στο παρόν εδάφιο περιλαμβάνονται και οι εξής:

(i) Χώροι ή εγκαταστάσεις για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση για άδεια ή για τα οποία έχει παραχωρηθεί άδεια· ή

(ii) χώροι για τους οποίους υπάρχει εύλογη υποψία ότι υπάρχουν ραδιενεργές ουσίες ή συσκευές ακτινοβόλησης· ή

(iii) χώροι όπου υπάρχει η κατασκευάζεται εξοπλισμός που σχετίζεται με τη χρήση ραδιενεργών ουσιών ή συσκευές ακτινοβόλησης ή πυρηνική εγκατάσταση.

(2) Αρχιεπιθεωρητής ή Επιθεωρητής που διορίζεται με βάση το άρθρο 28, μπορεί να προβαίνει σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις πιο κάτω πράξεις:

(α) Να διεξάγει τέτοιες εξετάσεις, δοκιμές, ελέγχους, επιθεωρήσεις και διερευνήσεις που μπορεί να είναι αναγκαίες για να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και να κάμνει διευθετήσεις για τη διεξαγωγή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, δοκιμών, ελέγχων και μετρήσεων που κρίνονται αναγκαίες για την άσκηση των εξουσιών του·

(β) να απαιτεί την παρουσίαση οποιουδήποτε Αρχείου, πιστοποιητικού γνωστοποίησης ή εγγράφου που τηρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου καθώς και οποιουδήποτε άλλου βιβλίου ή εγγράφου, που είναι αναγκαίο να δει, για σκοπούς οποιασδήποτε επιθεώρησης, εξέτασης, ανάκρισης ή διερεύνησης και να επιθεωρήσει, να εξετάσει και να αντιγράψει οποιοδήποτε από αυτά·

(γ) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετιζόμενες με οποιαδήποτε επιθεώρηση ή εξέταση ή ανάκριση ή διευκρίνηση, να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις μόνος του ή στην παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου που μπορεί να επιτρέψει να είναι παρόν και να απαιτεί από το πρόσωπο να υπογράφει δήλωση ότι οι απαντήσεις του είναι αληθείς·

(δ) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο στο χώρο εργασίας να του παρέχει τέτοιες διευκολύνσεις και βοήθεια, για θέματα τα οποία είναι υπό τον έλεγχο ή την ευθύνη του προσώπου αυτού, οι οποίες είναι αναγκαίες για να τον υποβοηθήσουν να ασκήσει οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση το άρθρο αυτό, και ειδικότερα να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο να παρέχει στον ίδιο ή σε άλλο πρόσωπο που τον συνοδεύει-

(i) ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος του υποστατικού ή σε οποιαδήποτε πηγή· και

(ii) οποιαδήποτε ευλόγως διαθέσιμα μέσα για τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δοκιμών, μετρήσεων, ελέγχων, διερευνήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων που κρίνονται εύλογα αναγκαίες για την άσκηση των εξουσιών του·

(ε) να παίρνει τέτοιες μετρήσεις ή φωτογραφίες και να διεξάγει τέτοιες καταγραφές τις οποίες ήθελε κρίνει αναγκαίες για σκοπούς οποιασδήποτε επιθεώρησης, εξέτασης, ανάκρισης ή διερεύνησης σύμφωνα με το άρθρο αυτό·

(ζ) να παίρνει και να αφαιρεί δείγματα από οποιαδήποτε αντικείμενα ή ουσίες που βρίσκονται σε οποιοδήποτε υποστατικό και από την ατμόσφαιρα μέσα ή κοντά σε τέτοιο υποστατικό·

(η) να δίδει οδηγίες όπως τα υποστατικά ή οποιοδήποτε μέρος αυτών ή οποιαδήποτε εγκατάσταση ή εξοπλισμός ή ουσία μέσα στα υποστατικά παραμένουν ως έχουν για όσο χρόνο θεωρείται εύλογα αναγκαίος για σκοπούς οποιασδήποτε δοκιμής, μέτρησης, εξέτασης, διερεύνησης ή ελέγχου·

(θ) στην περίπτωση εξεύρεσης οποιουδήποτε αντικειμένου ή οποιασδήποτε ουσίας σε οποιοδήποτε υποστατικό, τα οποία είχε εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μπορεί να δημιούργησαν ή πιθανόν να δημιουργήσουν κίνδυνο από ακτινοβολίες να απαιτεί την αποσυναρμολόγηση τους ή την υποβολή τους σε οποιαδήποτε διεργασία ή δοκιμή αλλά όχι με τρόπο που να τους προκαλεί ζημιά ή καταστροφή, εκτός αν αυτό είναι αναγκαίο κάτω από τις περιστάσεις, για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο·

(ι) στην περίπτωση οποιουδήποτε αντικειμένου ή ουσίας που αναφέρεται στην παράγραφο (θ), να κατάσχει και κατακρατεί το αντικείμενο ή την ουσία για όσο χρόνο θεωρείται εύλογα αναγκαίος για οποιοδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς:

(i) για εξέτασή του ή υποβολή του σε οτιδήποτε για το οποίο του παρέχεται εξουσία σύμφωνα με την παράγραφο (θ)·

(ii) για να διασφαλίσει ότι δε θα παραποιηθούν πριν συμπληρωθεί η εξέτασή τους από αυτόν·

(iii) για να διασφαλίσει ότι θα είναι διαθέσιμα για χρήση ως τεκμήρια σε οποιαδήποτε διαδικασία για αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Σε περίπτωση που με βάση τις εξουσίες που παραχωρούνται σ' αυτόν σύμφωνα με την παράγραφο (ι) του εδαφίου (2), ο Επιθεωρητής παίρνει στην κατοχή του οποιοδήποτε αντικείμενο ή ουσία που βρίσκεται σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας, πρέπει να αφήνει σε υπεύθυνο πρόσωπο ειδοποίηση ή αν αυτό είναι πρακτικά ανέφικτο να στερεώνει σε περίοπτη θέση την ειδοποίηση, η οποία να παρέχει επαρκή στοιχεία για την αναγνώριση του αντικειμένου ή της ουσίας. Προτού ο Επιθεωρητής πάρει στην κατοχή του οποιαδήποτε τέτοια ουσία, πρέπει, αν είναι πρακτικώς εφικτό, να πάρει δείγμα της ουσίας και να παραδώσει μέρος της σε υπεύθυνο πρόσωπο στο υποστατικό, σηματοδοτημένο με τρόπο επαρκή για την αναγνώριση του.

(4) Κατά την άσκηση των εξουσιών που παρέχονται στον Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή με βάση τις πρόνοιες των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου, αυτός μπορεί-

(α) Να συνοδεύεται από αστυνομικό αν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι θα παρεμποδισθεί στην άσκηση των εξουσιών του ή την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο αστυνομικός έχει υποχρέωση να συνοδεύει τον Επιθεωρητή σε περίπτωση που αυτός το ζητήσει.

(β) να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και να φέρει μαζί του οποιοδήποτε εξοπλισμό ή υλικά που είναι αναγκαία για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο ασκείται η εξουσία εισόδου στο υποστατικό.

(5) Πριν ο Επιθεωρητής εξασκήσει οποιαδήποτε εξουσία που παρέχεται σ' αυτόν με βάση την παράγραφο (θ) του εδαφίου (2) πρέπει να συμβουλεύεται, εάν το κρίνει απαραίτητο ο ίδιος, πρόσωπα που θεωρεί κατάλληλα με σκοπό να εξακριβώσει ποιοι πιθανοί κίνδυνοι μπορεί να δημιουργηθούν εάν γίνει αυτό που προτείνει σύμφωνα με τις εξουσίες αυτές.