Διεξαγωγή Ανάκρισης

30.—(1) Ο Υπουργός μπορεί κατά την κρίση του, να διατάξει τη διεξαγωγή ανάκρισης για τη διερεύνηση οποιουδήποτε ατυχήματος ή καταστροφικού συμβάντος σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας ή σε σχέση με οποιαδήποτε πηγή ή πρακτική.

(2) Ο Υπουργός μπορεί να διορίζει, υπό τους όρους και τις συνθήκες τις οποίες αυτός ήθελε καθορίσει, πρόσωπο ή πρόσωπα που κατέχουν τα αναγκαία κατά την κρίση του προσόντα, για την εκτέλεση της ανάκρισης, για τη διερεύνηση ατυχήματος ή καταστροφικού συμβάντος, ως και μπορεί να τερματίζει τέτοιο διορισμό.

(3) Κάθε πρόσωπο που διορίζεται με βάση το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου για σκοπούς της ανάκρισης για διερεύνηση ατυχήματος ή καταστροφικού συμβάντος θα έχει όλες τις εξουσίες Επιθεωρητή όπως προνοούνται στο άρθρο 29.

(4) Στο πρόσωπο ή στα πρόσωπα τα οποία διορίζονται από τον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου (2) και τα οποία δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι καταβάλλεται ως αμοιβή τέτοιο ποσό όπως ήθελε καθορίσει, από καιρού εις καιρόν, με απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο.