Ειδοποίηση Βελτίωσης

31. Αν ο Επιθεωρητής είναι της γνώμης ότι πρόσωπο-

(α) Παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που θα εκδοθούν με βάση τον παρόντα Νόμο· ή

(β) έχει παραβεί οποιαδήποτε τέτοια διάταξη υπό συνθήκες που καθιστούν πιθανή τη συνέχιση ή την επανάληψη της παράβασης, μπορεί να εκδώσει προς το πρόσωπο αυτό ειδοποίηση, αναφερόμενη ως Ειδοποίηση Βελτίωσης, απαιτώντας όπως το πρόσωπο αυτό επανορθώσει την παράβαση ή ανάλογα με την περίπτωση τις συνθήκες που την προκαλούν, μέσα σε χρονική περίοδο που δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 14 ημέρες και που θα μπορεί να καθορίζεται στην Ειδοποίηση Βελτίωσης.