Ειδοποίηση Απαγόρευσης

32. Αν ο Επιθεωρητής είναι της γνώμης ότι οποιοδήποτε υποστατικό ή εγκατάσταση ή εξοπλισμός ή χώρος εργασίας ή οποιαδήποτε πρακτική ή άλλη δραστηριότητα που εκτελείται στο υποστατικό, στην εγκατάσταση, στον χώρο εργασίας ή που πρόκειται να εκτελεστεί μέσα στο υποστατικό, εγκατάσταση ή χώρο εργασίας δημιουργεί κίνδυνο σοβαρής βλάβης της υγείας ή σοβαρής απώλειας χρήσης περιουσίας ή σοβαρής υποβάθμισης της ποιότητας του περιβάλλοντος από ακτινοβολίες ή αναλόγως της περίπτωσης, αναμένεται να προκαλέσει κίνδυνο σοβαρής βλάβης της υγείας ή σοβαρής απώλειας χρήσης περιουσίας ή σοβαρής υποβάθμισης της ποιότητας του περιβάλλοντος από ακτινοβολίες, μπορεί να εκδώσει προς το αδειούχο πρόσωπο ή προς τον εργοδότη ή προς τους εκπροσώπους του ή προς το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το υποστατικό, εγκατάσταση, εξοπλισμό ή χώρο εργασίας ή για τις δραστηριότητες που διεξάγονται σ' αυτά, ειδοποίηση, αναφερόμενη ως Ειδοποίηση Απαγόρευσης που θα απαγορεύει τη χρήση του υποστατικού ή της εγκατάστασης ή του εξοπλισμού ή του χώρου εργασίας ή την εκτέλεση των πρακτικών ή άλλων δραστηριοτήτων, μέχρις ότου εξαλειφθεί ο κίνδυνος, σε τέτοιο βαθμό που να ικανοποιείται ο Επιθεωρητής:

Νοείται ότι η Ειδοποίηση Απαγόρευσης έχει άμεση εφαρμογή.