Επίδοση Ειδοποιήσεων

33.—(1) Κοινοποίηση της Ειδοποίησης Βελτίωσης ή της Ειδοποίησης Απαγόρευσης θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί ευθύς ως γίνει η επίδοση αυτή από τον Επιθεωρητή. Εάν ο παραβάτης είναι άτομο, η Ειδοποίηση επιδίδεται είτε διά παραδόσεως στον ίδιο προσωπικά ή διά της αφέσεως αυτής σε οποιοδήποτε ενήλικο πρόσωπο που διαμένει με αυτόν ή σε υπεύθυνο του τόπου όπου αυτός διαμένει ή του χώρου εργασίας ή ασχολίας του.

(2) Εάν το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η επίδοση είναι συνεταιρισμός ή οργανισμός η Ειδοποίηση επιδίδεται δι' αφέσεως αυτής στον κεντρικό τόπο εργασιών του συνεταιρισμού ή του οργανισμού στη Δημοκρατία ή διά της παραδόσεως αυτής-

(i) Σε έναν από τους συνεταίρους· ή

(ii) στο διευθυντή· ή

(iii) στο γραμματέα· ή

(iv) στον κύριο αντιπρόσωπο στην κατά τόπο δικαιοδοσία· ή

(ν) σε οποιοδήποτε έχει τον έλεγχο των εργασιών του συνεταιρισμού ή του οργανισμού κατά το χρόνο της επιδόσεως·

(3) Η επίδοση κάθε Ειδοποίησης αποδεικνύεται είτε προφορικά από τον επιδώσαντα είτε με ένορκη δήλωσή του.