Όροι άδειας

12.—(1) Οποιαδήποτε άδεια που παραχωρείται δυνάμει του άρθρου 10 υπόκειται σε όρους που ο Υπουργός ήθελε καθορίσει κατά την παραχώρηση της άδειας ή μεταγενέστερα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 23:

Νοείται ότι η άδεια για απόρριψη ραδιενεργών ουσιών ή ραδιενεργών αποβλήτων στο έδαφος ή σε υδάτινους αποδέκτες θα παραχωρείται μετά από διαβουλεύσεις του Υπουργού με τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και η άδεια για μεταφορά ραδιενεργών ουσιών ή ραδιενεργών αποβλήτων θα παραχωρείται μετά από διαβουλεύσεις του Υπουργού με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων:

Νοείται περαιτέρω ότι για υφιστάμενες πηγές κατά τη χορήγηση της άδειας θα επιβάλλεται υποχρέωση για απόρριψη των υφιστάμενων πηγών σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφάλειας που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο ή οποιοδήποτε άλλο εν ισχύ Νόμο.

(2) Ο Υπουργός μετά από διαβουλεύσεις με τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να καθορίζει διαφορετικές ημερομηνίες για την εφαρμογή όρων της άδειας που παραχωρείται δυνάμει του άρθρου 10 στην περίπτωση προσώπων που εκτελούσαν οποιαδήποτε υφιστάμενη πρακτική, για την οποία απαιτείται άδεια, κατά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(3) Η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 10 και η υποβολή όρων σύμφωνα με το παρόν άρθρο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης της οικοδομικής ή πολεοδομικής άδειας, χωρίς όμως να δεσμεύεται η Αρμόδια Αρχή στην άσκηση του ελέγχου της αρμοδιότητάς της.

(4) Χωρίς περιορισμό της γενικότητας του εδαφίου (1) οι όροι θα τίθενται ανάλογα με την Περίπτωση και θα αναφέρονται, μεταξύ άλλων-

(α) Στην ποσοτική εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με την πρακτική·

(β) στον έλεγχο ραδιενεργών ουσιών-

(γ) στην εγκατάσταση και συντήρηση αποτελεσματικών συστημάτων για τη διαπίστωση, τη μέτρηση και καταγραφή της παρουσίας και της έντασης οποιασδήποτε μορφής ιονίζουσας ακτινοβολίας που εκπέμπεται από οτιδήποτε υπάρχει στο υποστατικό ή από οτιδήποτε μεταφέρεται, απομακρύνεται ή απορρίπτεται εκεί-

(δ) στον σχεδιασμό, την χωροθέτηση, την κατασκευή, την εγκατάσταση, τη λειτουργία, την τροποποίηση και συντήρηση οποιουδήποτε υποστατικού ή εξοπλισμού που περιέχει ραδιενεργές ουσίες ή οποιασδήποτε συσκευής ακτινοβόλησης ή οποιασδήποτε πυρηνικής εγκατάστασης·

(ε) σε προετοιμασίες για την αντιμετώπιση και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στην περίπτωση ατυχήματος ή έκτακτου περιστατικού που περιλαμβάνει ιονίζουσα ακτινοβολία· και

(στ) στο χειρισμό, επεξεργασία, μεταφορά, αποθήκευση και απόρριψη ραδιενεργών υλικών και συσκευών ακτινοβόλησης.