Απαγόρευση μεταβίβασης άδειας

13. Άδεια που παραχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καλύπτει μόνο τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία παραχωρείται και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλα πρόσωπα.