Αιτιολόγηση πρακτικών

14.—(1) Άδεια για οποιαδήποτε πρακτική η οποία παραχωρείται για πρώτη φορά θα παραχωρείται μόνο αν αυτή είναι επαρκώς αιτιολογημένη ότι συνεπάγεται σημαντικό όφελος, για τα εκτιθέμενα άτομα ή την κοινωνία γενικά, το οποίο να αντισταθμίζει τις τυχόν βλάβες που μπορεί να προκληθούν, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικούς, οικονομικούς και άλλους σχετικούς παράγοντες.

(2) Οι πιο κάτω πρακτικές θα θεωρούνται ως αναιτιολόγητες οποτεδήποτε έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ραδιενέργειας στα σχετικά αγαθά ή προϊόντα, λόγω της σκόπιμης προσθήκης σ' αυτά ραδιενεργών ουσιών ή λόγω ενεργοποίησης ή λειτουργίας τους:

(α) Πρακτικές που περιλαμβάνουν τρόφιμα, ποτά, καλλυντικά ή άλλα αγαθά ή εδώδιμα προϊόντα εισπνέονται ή προσλαμβάνονται μέσω του δέρματος από ή λόγω εφαρμογής τους σε άτομα, εξαιρουμένων των αιτιολογημένων πρακτικών για ιατρικούς σκοπούς· και

(β) πρακτικές που περιλαμβάνουν επιπόλαιη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας ή ραδιενεργών ουσιών σε αγαθά ή προϊόντα όπως παιγνίδια, κοσμήματα ή στολίδια.

(3) Οποιαδήποτε υπάρχουσα κατηγορία ή είδος πρακτικής μπορεί να επανεξετάζεται, ως προς το αν είναι αιτιολογημένη, όποτε ανακύπτουν νέα και σημαντικά στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα ή τις συνέπειές της.