Βελτιστοποίηση

15. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων-

(α) Έκθεσης για ιατρικούς σκοπούς·

(β) έκθεσης ατόμων που εν γνώσει τους και με τη θέλησή τους βοηθούν, εκτός του πλαισίου της εργασίας τους, στη συμπαράσταση και ανακούφιση ασθενών· ή

(γ) έκθεσης εθελοντών που συμμετέχουν σε προγράμματα ιατρικής ή βιοϊατρικής έρευνας·

η έκθεση από οποιαδήποτε πηγή η οποία χρησιμοποιείται σε πρακτικές πρέπει να βελτιστοποιείται έτσι ώστε οι προσωπικές δόσεις, με εξαίρεση την περίπτωση ιατρικών εκθέσεων, ο αριθμός των εκτιθέμενων ατόμων και η πιθανότητα να συμβεί έκθεση οποιωνδήποτε ατόμων να διατηρούνται στο χαμηλότερο επίπεδο που μπορεί λογικά να επιτευχθεί, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες.