Περιορισμός δόσεων

16. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων-

(α) Έκθεσης για ιατρικούς σκοπούς·

(β) έκθεσης ατόμων που εν γνώσει τους και με τη θέλησή τους βοηθούν, εκτός του πλαισίου της εργασίας τους, στη συμπαράσταση και ανακούφιση ασθενών ή

(γ) έκθεσης εθελοντών που συμμετέχουν σε προγράμματα ιατρικής ή βιοιατρικής έρευνας·

η βελτιστοποίηση που γίνεται με βάση το άρθρο 15 πρέπει να είναι τέτοια ώστε το άθροισμα των δόσεων από όλες τις σχετικές πρακτικές να μη υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια δόσεων που θα καθορίζονται με Κανονισμούς.