Εμπειρογνωμοσύνη και δεξιότητες σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας

18Α. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να μεριμνούν  για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των μελών του προσωπικού τους που έχουν αρμοδιότητες ή υποχρεώσεις και ευθύνες σχετιζόμενες με την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να διατηρείται και να αναπτύσσεται περαιτέρω η εμπειρογνωμοσύνη και οι δεξιότητες τους σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας.