Διαφάνεια

18Β.-(1) Οι απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με την πυρηνική ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη ρύθμισή της διατίθενται στους εργαζομένους και στο ευρύ κοινό, με ειδική μέριμνα για τις τοπικές αρχές, τον πληθυσμό και τους ενδιαφερόμενους φορείς που βρίσκονται σε γειτονία με μία πυρηνική εγκατάσταση.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) περιλαμβάνουν υποχρέωση  της Αρμόδιας Αρχής και των αδειούχων προσώπων, εντός των τομέων των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεών τους, να παρέχουν στο πλαίσιο της ενημερωτικής τους πολιτικής -

(α) Πληροφορίες σχετικά με τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας των πυρηνικών εγκαταστάσεων στους εργαζομένους και στο ευρύ κοινό, και

(β) έγκαιρη πληροφόρηση, σε περίπτωση συμβάντων και ατυχημάτων, προς τους εργαζομένους και το ευρύ κοινό και τις αρμόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών ΕΥΡΑΤΟΜ που βρίσκονται σε γειτονία με μία πυρηνική εγκατάσταση.

(3)(α) Η ενημέρωση του κοινού καθίσταται διαθέσιμη σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν θέτει σε κίνδυνο υπέρτερα συμφέροντα, όπως η δημόσια ασφάλεια, που αναγνωρίζονται από σχετική νομοθεσία ή διεθνείς πράξεις.

(β) Για την ενημέρωση του κοινού και τη γρήγορη και αποτελεσματική διάθεση πληροφοριών, η Αρμόδια Αρχή χρησιμοποιεί τα πιο κατάλληλα σε κάθε περίπτωση μέσα, όπως δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε εφημερίδες ή τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς παγκύπριας ή/ και τοπικής εμβέλειας, τοιχοκόλληση, χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναρτήσεις στο δικτυακό τόπο της Αρμόδιας Αρχής και παράθεση αντιγράφων στα γραφεία των επηρεαζόμενων αρχών τοπικής διοίκησης.

(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 3Α(2), η Αρμόδια Αρχή μετέχει, κατά περίπτωση, σε δραστηριότητες συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών ΕΥΡΑΤΟΜ που βρίσκονται σε γειτονία με μία πυρηνική εγκατάσταση, μεταξύ άλλων, μέσω της ανταλλαγής και/ ή γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

(5) Παρέχονται στο ευρύ κοινό οι κατάλληλες ευκαιρίες για ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την αδειοδότηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας.