Εμπειρογνωμοσύνη και δεξιότητες

18Α. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μεριμνούν για την εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών του προσωπικού τους, που έχει αρμοδιότητες ή υποχρεώσεις και ευθύνες που σχετίζονται με την προστασία από ιονίζουσες ακτινοβολίες και την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να αποκτάται, διατηρείται και αναπτύσσεται περαιτέρω η εμπειρογνωμοσύνη και οι δεξιότητές τους σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας και στην εντός των εγκαταστάσεων ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης.