Ενημέρωση του κοινού

18Β. Οι εργαζόμενοι και το κοινό πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τους κανονισμούς για την πυρηνική ασφάλεια και η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει τη μέριμνα ώστε η Αρμόδια Αρχή να ενημερώνει επαρκώς το κοινό στα πεδία της αρμοδιότητάς της:

Νοείται ότι το κοινό θα ενημερώνεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν θα θέτει σε κίνδυνο άλλα συμφέροντα της Δημοκρατίας, όπως, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια, και όπως αυτά αναγνωρίζονται στην εθνική νομοθεσία ή στις διεθνείς υποχρεώσεις.