Υποβολή εκθέσεων

18Γ. Μέχρι τις 22 Ιουλίου 2020, η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.