Αξιολογήσεις από ομοτίμους

18Δ.-(1)(α) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι, τουλάχιστον ανά δεκαετία, διεξάγονται περιοδικές αυτοαξιολογήσεις του εθνικού πλαισίου που αναφέρεται στο άρθρο 3Α και της Αρμόδιας Αρχής και απευθύνει πρόσκληση για τη διεξαγωγή διεθνούς αξιολόγησης από ομότιμο της Αρμόδιας Αρχής, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των επιπέδων πυρηνικής ασφάλειας.

(β) Εφόσον διατίθενται, τα αποτελέσματα των εν λόγω αξιολογήσεων από ομοτίμους διαβιβάζονται με σχετική έκθεση προς τα κράτη μέλη ΕΥΡΑΤΟΜ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(2) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι, με συντονισμένο τρόπο -

(α) Πραγματοποιείται εθνική αξιολόγηση σχετικά με συγκεκριμένο θέμα που αφορά την πυρηνική ασφάλεια των σχετικών πυρηνικών εγκαταστάσεων στο έδαφος της Δημοκρατίας·

(β) καλούνται τα άλλα κράτη μέλη ΕΥΡΑΤΟΜ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως παρατηρητές, να πραγματοποιήσουν αξιολόγηση από ομοτίμους των πορισμάτων της εθνικής αξιολόγησης που προβλέπεται στην παράγραφο (α)·

(γ) λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης των σχετικών πορισμάτων που προκύπτουν από τη διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους·

(δ) δημοσιεύονται σχετικές εκθέσεις για την ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία και το κύριο πόρισμά της, όταν τα πορίσματα είναι διαθέσιμα.

(3) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι υπάρχουν διευθετήσεις που επιτρέπουν την έναρξη της πρώτης θεματικής αξιολόγησης από ομοτίμους το 2017, καθώς και την εν συνεχεία διενέργεια θεματικών αξιολογήσεων από ομοτίμους τουλάχιστον ανά εξαετία.

(4) Σε περίπτωση ατυχήματος που προκαλεί καταστάσεις, οι οποίες απαιτούν τη λήψη έκτακτων μέτρων εκτός των εγκαταστάσεων ή μέτρα προστασίας του κοινού, η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι ζητείται διεθνής αξιολόγηση από ομοτίμους, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.