Μετρήσεις

19.—(1) Κάθε αδειούχο πρόσωπο πρέπει να διασφαλίζει ότι γίνονται οι απαραίτητες μετρήσεις και ότι υπάρχει συνεχής παρακολούθηση, μέτρηση ή καταγραφή των αναγκαίων παραμέτρων για σκοπούς συμμόρφωσης του αδειούχου προσώπου προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Οποιαδήποτε όργανα, μέθοδοι ή διαδικασίες μέτρησης ή παρακολούθησης ή καταγραφής χρησιμοποιούνται για σκοπούς συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου πρέπει να είναι κατάλληλα, να συντηρούνται και να ελέγχονται κατάλληλα και να βαθμονομούνται περιοδικά σύμφωνα με αποδεκτά από την Υπηρεσία Ελέγχου πρότυπα.

(3) Τα αποτελέσματα των μετρήσεων, παρακολουθήσεων ή καταγραφών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένων και των δεδομένων ελέγχου ή τις βαθμονομήσεις των οργάνων μέτρησης, πρέπει να φυλάσσονται από το αδειούχο πρόσωπο σε κατάλληλο αρχείο.

(4) Οποιεσδήποτε μετρήσεις, παρακολουθήσεις ή καταγραφές διενεργούνται από τους Επιθεωρητές ή για λογαριασμό τους με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου θα θεωρούνται ως αποδεκτή μαρτυρία σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία.