Τέλη άδειας

20. Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας ή στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια θα καταβάλλει, μέσα σε καθορισμένη χρονική περίοδο, τέλος που καθορίζεται από τον Υπουργό με Γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας από καιρού εις καιρόν για-

(i) Τα έξοδα έκδοσης άδειας· ή

(ii) οποιαδήποτε ανανέωση ή παράταση της άδειας που του χορηγήθηκε· ή

(iii) οποιαδήποτε διαφοροποίηση των όρων όπως αναφέρεται στο άρθρο 23.