Έκθεση άδειας και των όρων της

21.—(1) Το αδειούχο πρόσωπο, ανά πάσα στιγμή και ενόσω η άδεια που του παραχωρήθηκε βρίσκεται σε ισχύ, πρέπει να αναρτά ή να εκθέτει με οποιοδήποτε τρόπο και να φροντίζει να παραμένει αναρτημένο ή εκτεθειμένο, σε κατάλληλη προς τούτο θέση ή σε θέση που υποδεικνύει ο Υπουργός, μέσα στο υποστατικό, πάνω ή μέσα στην πυρηνική εγκατάσταση, αντίγραφο με τους Κανονισμούς ή τους όρους στους οποίους υπόκειται η συγκεκριμένη άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Το αντίγραφο της άδειας ή των όρων της άδειας πρέπει να είναι γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα και σε μια από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες και σε τέτοια εκτύπωση ώστε να είναι ευανάγνωστο από όλα τα πρόσωπα που παρευρίσκονται ή εργάζονται στο υποστατικό, στην πυρηνική εγκατάσταση ή μέσα σ' αυτήν.