Υποβολή εκθέσεων

18Γ.-(1) Η Αρμόδια Αρχή, οφείλει μέχρι τις 22 Ιουλίου 2014 και στη συνέχεια ανά τριετία, να υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/71/ΕΥΡΑΤΟΜ, αξιοποιώντας τους κύκλους επανεξέτασης και υποβολής εκθέσεων βάσει της Σύμβασης για την Πυρηνική Ασφάλεια.

(2) Η Αρμόδια Αρχή πρέπει να διασφαλίζει ότι τουλάχιστο ανά δεκαετία, διεξάγονται περιοδικές αυτοαξιολογήσεις του εθνικού πλαισίου και της Αρμόδιας Αρχής και να απευθύνει πρόσκληση για τη διεξαγωγή διεθνούς αξιολόγησης από ομότιμο της Αρμόδιας Αρχής, με σκοπό την συνεχή βελτίωση των επιπέδων πυρηνικής ασφάλειας και εφόσον διατίθενται, τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων από τους ομοτίμους, αυτά διαβιβάζονται με έκθεση προς τα κράτη μέλη και την Επιτροπή.