Ανάκληση ή επιστροφή άδειας

22. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 23 και 24 οποιαδήποτε άδεια, η οποία εκδίδεται με βάση τα άρθρα 10 και 12, μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακληθεί από τον Υπουργό ή από τον Υπουργό μετά από διαβουλεύσεις με τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή μετά από διαβουλεύσεις του Υπουργού με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, ανάλογα με την περίπτωση, ή να επιστραφεί από το αδειούχο πρόσωπο.