Έκδοση Κανονισμών

40.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς που να αφορούν οποιοδήποτε θέμα χρειάζεται να ρυθμιστεί για την καλύτερη εφαρμογή και επίτευξη των σκοπών του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί μπορούν να προνοούν για οποιοδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται στον Τρίτο Πίνακα.