Έκδοση Κανονισμών

40.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς που να αφορούν οποιοδήποτε θέμα χρειάζεται να ρυθμιστεί για την καλύτερη εφαρμογή και επίτευξη των σκοπών του παρόντος Νόμου.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού, η οποία διαμορφώθηκε μετά από διαβουλεύσεις του Υπουργού με τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς για οποιοδήποτε θέμα χρειάζεται να ρυθμιστεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου το οποίο έχει σχέση με την παροχή άδειας απόρριψης στο έδαφος ή σε υδάτινους αποδέκτες ραδιενεργών ουσιών ή ραδιενεργών αποβλήτων.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού, η οποία διαμορφώθηκε μετά από διαβουλεύσεις με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς για οποιοδήποτε θέμα χρειάζεται να ρυθμιστεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου το οποίο έχει σχέση με την παροχή άδειας για μεταφορά ραδιενεργών ουσιών η ραδιενεργών αποβλήτων.

(4) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των εδαφίων (1) (2) και (3), οι Κανονισμοί μπορούν να προνοούν για οποιοδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται στον Τρίτο Πίνακα.