Ραδιολογικά ατυχήματα

39.—(1) Αν συμβεί ραδιολογικό ατύχημα που επηρεάζει οποιαδήποτε πρακτική ή πυρηνική εγκατάσταση για την οποία παραχωρήθηκε άδεια ή συμβεί ατύχημα κατά τη μεταφορά ραδιενεργών ουσιών, το αδειούχο πρόσωπο πάραυτα πρέπει να πληροφορεί την Υπηρεσία Ελέγχου και τα άλλα πρόσωπα, τα οποία αναφέρονται στην άδεια.

(2) Σε περίπτωση ραδιολογικού ατυχήματος ή ατυχήματος κατά τη μεταφορά ραδιενεργών ουσιών όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1) η Υπηρεσία Ελέγχου καθορίζει με όποιο τρόπο ήθελε κρίνει πρόσφορο, την περίοδο κατά την οποία και την περιοχή εντός της οποίας, κατά τη γνώμη της, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης της υγείας ή απώλειας χρήσης περιουσίας λόγω του ατυχήματος υπερβαίνει τα καθορισμένα αποδεκτά επίπεδα για την προστασία του κοινού και των εργαζομένων.

(3) Η Υπηρεσία Ελέγχου θα καταγράφει τα ονόματα όλων των προσώπων που, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει, βρίσκονται εντός της Περιοχής που οριοθετείται όπως περιγράφεται στο εδάφιο (2) και τέτοιες άλλες ειδικές πληροφορίες που αφορούν τη διερεύνηση του ατυχήματος σε σχέση με κάθε πρόσωπο.