Κατάσταση έκτακτου ανάγκης ή περιστατικών από ακτινοβολίες

38. Η Υπηρεσία Ελέγχου, σε συνεργασία και με άλλες Υπηρεσίες ή Φορείς, όταν αυτό είναι αναγκαίο, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι-

(α) Γίνεται εκτίμηση της πιθανότητας καταστάσεων έκτακτων περιστατικών από ακτινοβολίες και υπολογίζονται οι αντίστοιχες πιθανές εκθέσεις σε ακτινοβολίες-

(β) υπάρχουν σχέδια δράσης και σύστημα για την πρόληψη ή αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων έκτακτων περιστατικών από ακτινοβολίες και διεξάγονται περιοδικά ασκήσεις βάσει των σχεδίων

(γ) γίνονται κατάλληλες μετρήσεις για την έγκαιρη ενημέρωση και για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων περιστατικών από ακτινοβολίες-

(δ) το κοινό και οι εργαζόμενοι ενημερώνονται έγκαιρα για τους κινδύνους και τα μέτρα προστασίας σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών από ακτινοβολίες-

(ε) υπάρχουν ειδικές ομάδες για τεχνική, ιατρική και υγειονομική επέμβαση σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών από ακτινοβολίες-

(στ) διοργανώνονται επεμβάσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων από ακτινοβολίες όσον αφορά την πηγή, το περιβάλλον και τους ανθρώπους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες, την αξιολόγηση και την καταγραφή των συνεπειών της κατάστασης καθώς και την αποτελεσματικότητα της επέμβασης-

(ζ) καθορίζονται ειδικά όρια δόσεων που να αποτελούν καθοδηγητικά επίπεδα στην περίπτωση επεμβάσεων για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων από ακτινοβολίες και τα οποία μπορεί να υπερβαίνονται, κατ' εξαίρεση, για τη διάσωση ανθρώπων και μόνο από εθελοντές που είναι ενημερωμένοι για τους κινδύνους που εγκυμονεί η επέμβασή τους·