Προστασία πληροφοριών

37.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία, που αφορά εμπορικό ή βιομηχανικό ή ιατρικό μυστικό, η οποία έχει αποκτηθεί κατά την άσκηση είτε από το ίδιο είτε από άλλο πρόσωπο, των εξουσιών που παρέχονται με βάση τον παρόντα Νόμο.

(2) Η υποχρέωση δυνάμει του εδαφίου (1), για τη μη αποκάλυψη πληροφοριών σε ότι αφορά εμπορικό ή βιομηχανικό μυστικό, δεν ισχύει-

(α) Αν δοθεί γραπτώς η συγκατάθεση του προσώπου που έχει την ευθύνη των υποστατικών, του εξοπλισμού ή της εγκατάστασης από όπου αποκτήθηκε η πληροφορία· ή

(β) για σκοπούς εφαρμογής οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόντος Νόμου· ή

(γ) για σκοπούς ποινικής διαδικασίας για αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου· ή

(δ) για σκοπούς οποιασδήποτε έρευνας που διεξάγεται από ή εκ μέρους του Υπουργού, σε σχέση με την εφαρμογή οποιασδήποτε από τις διατάξεις τις οποίες έχει υποχρέωση να εφαρμόζει.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) ο Επιθεωρητής μπορεί, σε οποιαδήποτε υποστατικά, στις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαίο να το πράξει για σκοπούς επαρκούς πληροφόρησης και ενημέρωσης των προσώπων στην εργασία ή των αντιπροσώπων τους ή τον ίδιο τον εργοδότη τους, πάνω σε θέματα που επηρεάζουν την ασφάλεια, υγεία και ευημερία τους, να παρέχει, σε τέτοια πρόσωπα ή τους αντιπροσώπους τους, τις ακόλουθες περιγραφικές πληροφορίες:

(α) Γεγονότων σχετιζομένων με τα υποστατικά αυτά ή με τις δραστηριότητες που εκτελούνται στα υποστατικά· και

(β) σχετικές με οποιαδήποτε μέτρα τα οποία έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει σε σχέση με τα υποστατικά αυτά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) ο Επιθεωρητής μπορεί να παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει επηρεασθεί από τα πιο πάνω γεγονότα ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του νοουμένου ότι οι πληροφορίες ζητούνται εγγράφως από το πρόσωπο που έχει επηρεασθεί ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του και ότι θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς δικαστικής διαδικασίας.

(5) Ο Υπουργός με Γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μπορεί να καθορίζει τέλη για εκθέσεις που παρέχονται για σκοπούς δικαστικής διαδικασίας.