Προστασία Επιθεωρητών από δίωξη

36. Δε θα ασκείται αστική ή ποινική δίωξη εναντίον του Αρχιεπιθεωρητή ή οποιουδήποτε Επιθεωρητή ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει ή είχε εξουσίες Επιθεωρητή σε σχέση με οτιδήποτε έπραξε ή διετάχθη να πράξει καλή τη πίστει με βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή τους Κανονισμούς που θα εκδοθούν με βάση τον παρόντα Νόμο.