Ενστάσεις κατά των Ειδοποιήσεων

35.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί ότι έχει αδικηθεί με οποιαδήποτε Ειδοποίηση Βελτίωσης ή Ειδοποίηση Απαγόρευσης μπορεί να προσφύγει στον Υπουργό και να υποβάλει γραπτή αίτηση για ανάκληση ή για τροποποίηση της Ειδοποίησης Βελτίωσης ή Ειδοποίησης Απαγόρευσης και σε τέτοια περίπτωση η Ειδοποίηση Βελτίωσης ή η Ειδοποίηση Απαγόρευσης θα εξακολουθεί να ισχύει εκτός αν τροποποιηθεί ή ανακληθεί από τον Υπουργό.

(2) Ένσταση η οποία υποβάλλεται με βάση το εδάφιο (1) πρέπει να υποβάλλεται όχι αργότερα από 14 ημέρες από την έκδοση της Ειδοποίησης.

(3) Ο Υπουργός αποφασίζει για την ανάκληση η τροποποίηση της Ειδοποίησης και την αποδοχή ή μη της ένστασης σε διάστημα 28 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης στον Υπουργό.