Γενικές υποχρεώσεις-εθνικό πλαίσιο

3Α.-(1) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει τη θέσπιση και διατήρηση εθνικού νομικού, ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου για όλα τα θέματα εφαρμογής του Νόμου, περιλαμβανομένης της πυρηνικής ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων, το οποίο προβλέπει ιδιαίτερα τα εξής:

(α) Την κατανομή των αρμοδιοτήτων και το συντονισμό μεταξύ των σχετικών κρατικών φορέων·

(β) τις εθνικές απαιτήσεις προστασίας από ιονίζουσες ακτινοβολίες και ασφάλειας εγκαταστάσεων, περιλαμβανόμενης της πυρηνικής ασφάλειας πυρηνικών εγκαταστάσεων, καλύπτοντας όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των πηγών ιονίζουσας ακτινοβολίας και των πυρηνικών εγκαταστάσεων και τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο θεσπίζονται οι απαιτήσεις αυτές και των μέσων βάσει των οποίων εφαρμόζονται·

(γ) ένα σύστημα αδειοδότησης και απαγόρευσης λειτουργίας εγκαταστάσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου, χωρίς άδεια·

(δ) ένα σύστημα ρυθμιστικού ελέγχου της προστασίας από ιονίζουσες ακτινοβολίες και της ασφάλειας, περιλαμβανόμενης της πυρηνικής ασφάλειας, που ασκείται από την Αρμόδια Αρχή·

(ε) ουσιαστικές και αναλογικές ενέργειες επιβολής, περιλαμβανομένων, εφόσον είναι σκόπιμο, διορθωτικών ενεργειών ή της αναστολής λειτουργίας μιας εγκατάστασης ή τη διακοπή μιας πρακτικής και της τροποποίησης ή της ανάκλησης μιας άδειας.

(2) Το εθνικό πλαίσιο διασφαλίζει την ουσιαστική ανεξαρτησία της Αρμόδιας Αρχής έναντι αθέμιτου επηρεασμού κατά τη λήψη των ρυθμιστικών αποφάσεών της και ότι η Αρμόδια Αρχή:

(α) Είναι λειτουργικά διαχωρισμένη από οποιοδήποτε άλλο φορέα ή οργανισμό που σχετίζεται με την προαγωγή ή τη χρησιμοποίηση πυρηνικής ενέργειας ή ιονιζουσών ακτινοβολιών και δεν επιζητεί ούτε λαμβάνει οδηγίες από οποιοδήποτε τέτοιο φορέα ή οργανισμό κατά την εκτέλεση των ρυθμιστικών της καθηκόντων·

(β) λαμβάνει ρυθμιστικές αποφάσεις που βασίζονται σε στέρεες και διαφανείς απαιτήσεις που σχετίζονται με την προστασία από ιονίζουσες ακτινοβολίες και την ασφάλεια·

(γ) λαμβάνει αποκλειστικές και ενδεδειγμένες πιστώσεις κονδυλίων, ώστε να μπορεί να διεκπεραιώσει τα ρυθμιστικά της καθήκοντα όπως ορίζονται στο εθνικό πλαίσιο και είναι υπεύθυνη για τη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων·

(δ) απασχολεί τον ενδεδειγμένο αριθμό προσωπικού με τα αναγκαία προσόντα, πείρα και εμπειρογνωμοσύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και δύναται να χρησιμοποιεί εξωτερικούς επιστημονικούς και τεχνικούς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη για την υποστήριξη των ρυθμιστικών λειτουργιών της·

(ε) θεσπίζει διαδικασίες για την πρόληψη και επίλυση τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων·

(στ) παρέχει πληροφορίες σχετικά με την προστασία από ιονίζουσες ακτινοβολίες και την ασφάλεια, περιλαμβανόμενης της πυρηνικής ασφάλειας, χωρίς να απαιτείται έγκριση από άλλο φορέα ή οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο υπέρτερα συμφέροντα, όπως η δημόσια ασφάλεια, που αναγνωρίζονται  από τη νομοθεσία ή διεθνείς πράξεις.

(3) Η Αρμόδια Αρχή έχει τα ακόλουθα βασικά ρυθμιστικά καθήκοντα, για σκοπούς εκπλήρωσης των διατάξεων του εδαφίου (1):

(α) Προτείνει, ορίζει ή συμμετέχει στον καθορισμό των εθνικών απαιτήσεων προστασίας από ιονίζουσες ακτινοβολίες και ασφάλειας, περιλαμβανόμενης της πυρηνικής ασφάλειας·

(β) επιβάλλει σε αδειούχο πρόσωπο τη συμμόρφωση και την τεκμηρίωση αυτής της συμμόρφωσης προς τις εθνικές απαιτήσεις προστασίας από ιονίζουσες ακτινοβολίες και ασφάλειας, περιλαμβανόμενης της πυρηνικής ασφάλειας, και προς τους όρους της σχετικής άδειας·

(γ) επαληθεύει τη συμμόρφωση μέσω ρυθμιστικών αξιολογήσεων και επιθεωρήσεων·

(δ) προτείνει ή διεξάγει ουσιαστικές και αναλογικές ενέργειες επιβολής.