Υποχρεώσεις αδειούχων προσώπων

17.—(1) Κάθε αδειούχο πρόσωπο υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία τεχνικά και διοικητικά μέτρα, σε συνάρτηση με την άδεια που του έχει παραχωρηθεί, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία οποιουδήποτε ατόμου και να προστατεύεται η χρήση περιουσίας οποιουδήποτε προσώπου και το περιβάλλον.

(2) Το αδειούχο πρόσωπο μπορεί να αναθέτει σε άλλα πρόσωπα να εκτελούν πράξεις ή να προβαίνουν σε ενέργειες που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις του ως αδειούχου προσώπου, όμως το αδειούχο πρόσωπο θα έχει την ευθύνη γι' αυτές τις πράξεις ή ενέργειες ή παραλείψεις.

(3) Το αδειούχο πρόσωπο πρέπει να ενημερώνει γραπτώς την Υπηρεσία Ελέγχου οποτεδήποτε σκοπεύει να επιφέρει τροποποιήσεις σε οποιαδήποτε πρακτική ή πηγή για την οποία έχει εξασφαλίσει άδεια και εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές θα έχουν σημαντική επίδραση στα θέματα ασφάλειας και υγείας, προστασίας χρήσης περιουσίας οποιουδήποτε προσώπου και προστασίας του περιβάλλοντος δε θα προβαίνει σε οποιαδήποτε τροποποίηση εκτός εάν έχει προς τούτο εξασφαλίσει νέα άδεια.

(4) Κάθε αδειούχο πρόσωπο πρέπει να διασφαλίζει ότι μόνο τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται ονομαστικά ή περιγράφονται με τις γνώσεις ή τα προσόντα τους στην αίτηση και στην άδεια, ότι έχουν σημαντικά καθήκοντα σε σχέση με την ασφάλεια και υγεία οποιουδήποτε ατόμου, την προστασία χρήσης περιουσίας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και μόνο οι εργαζόμενοι στους οποίους έχουν ανατεθεί τέτοια καθήκοντα που περιλαμβάνουν τη λειτουργία ή τη χρήση πηγών και τα οποία μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την ασφάλεια και υγεία ατόμων ή την προστασία χρήσης περιουσίας ή προστασίας του περιβάλλοντος, θα εκτελούν τέτοια καθήκοντα.

(5) Κάθε αδειούχο πρόσωπο πρέπει να δημιουργεί κατάλληλο σύστημα διεύθυνσης και διαχείρισης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης ή της πρακτικής για την οποία του χορηγήθηκε η άδεια, το οποίο να διασφαλίζει ότι-

(α) Υπάρχει πολιτική και διαδικασίες που αποδεικνύουν ότι η προστασία από τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας είναι στις προτεραιότητές του·

(β) οι κίνδυνοι για την υγεία και ασφάλεια ατόμων, για τη χρήση περιουσίας και για την προστασία του περιβάλλοντος θα εντοπίζονται έγκαιρα και θα λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας·

(γ) οι ευθύνες κάθε ατόμου καθώς και οι εξουσίες του για λήψη αποφάσεων σε ότι αφορά θέματα υγείας και ασφάλειας ή προστασίας της χρήσης περιουσίας ή της προστασίας του περιβάλλοντος είναι σαφώς καθορισμένες και τα άτομα αυτά είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα και έχουν τα απαραίτητα προσόντα· και

(δ) υπάρχει συνεχής πληροφόρηση σε θέματα προστασίας από ιονίζουσα ακτινοβολία σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης του αδειούχου προσώπου·

(6) Κάθε αδειούχο πρόσωπο πρέπει να εφαρμόζει προγράμματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία να εξασφαλίζουν ανάλογα με την περίπτωση-

(α) Κατάλληλες εγγυήσεις ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται για προστασία από τους κινδύνους από ιονίζουσα ακτινοβολία είναι ικανοποιητικά· και

(β) μηχανισμούς ελέγχου ποιότητας και διαδικασίες για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων.

(7) Η εκτίμηση του κινδύνου και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των μέτρων προστασίας που εφαρμόζονται από τα αδειούχα πρόσωπα, σε σχέση με πηγές ιονίζουσας ακτινοβολίας, πρέπει να γίνονται σε διάφορες φάσεις, περιλαμβανομένης της απόφασης για την τοποθεσία, το σχεδιασμό, την κατασκευή, ανέγερση, συναρμολόγηση, έναρξη λειτουργίας ή χρήση λειτουργίας, συντήρηση και αποσυναρμολόγηση ή κατεδάφιση, ανάλογα με την περίπτωση, με σκοπό-

(α) Τον εντοπισμό του τρόπου με τον οποίο άτομα εκτίθενται ή πιθανόν να εκτεθούν σε ιονίζουσα ακτινοβολία,

(β) τον εντοπισμό του τρόπου με τον οποίο συμβαίνει ή πιθανόν να συμβεί απώλεια χρήσης περιουσίας ή επηρεασμός ή πιθανότητα δυσμενούς επηρεασμού του περιβάλλοντος:

Νοείται ότι θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που σχετίζονται με τις πηγές και το συναφή εξοπλισμό καθώς και οι εξωτερικοί παράγοντες ανεξάρτητοι από τις πηγές·

(γ) τον προσδιορισμό του επιπέδου οποιασδήποτε συνήθους έκθεσης·

(δ) τον προσδιορισμό της πιθανότητας να συμβεί οποιαδήποτε πιθανή έκθεση και του επιπέδου οποιασδήποτε πιθανής έκθεσης· και

(ε) την εκτίμηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των μέτρων προστασίας και της ασφαλούς λειτουργίας των πηγών.

(8) Κάθε αδειούχο πρόσωπο πρέπει να διασφαλίζει ότι το προσωπικό το οποίο έχει ευθύνη για την προστασία από ιονίζουσες ακτινοβολίες είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και προσοντούχο έτσι ώστε να αντιλαμβάνεται τις υποχρεώσεις του και να εκτελεί τα καθήκοντά του με ευθυκρισία και σύμφωνα με τις καθορισμένες διαδικασίες. Η εκπαίδευσή του και ο έλεγχος των προσόντων του πρέπει να επαναλαμβάνεται περιοδικά, ανάλογα με την περίπτωση.

(9) Κάθε αδειούχο πρόσωπο, σε συνεργασία με τους προμηθευτές, εφόσον τούτο είναι λογικά εφικτό, πρέπει να ακολουθεί τις αρχές της εργονομίας κατά το σχεδιασμό εξοπλισμού, θέσεων εργασίας και διαδικασιών λειτουργίας έτσι ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ατυχημάτων.

(10) Κάθε αδειούχο πρόσωπο πρέπει να διασφαλίζει την ύπαρξη του απαραίτητου εξοπλισμού, συστημάτων ασφαλείας και διαδικασιών, τα οποία-

(α) Να μειώνουν, όσο τούτο είναι λογικά εφικτό, την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους που μπορεί να οδηγήσει σε έκθεση οποιουδήποτε ατόμου, την απώλεια χρήσης περιουσίας ή τη ραδιενεργό μίανση του περιβάλλοντος·

(β) να εντοπίζουν και διορθώνουν έγκαιρα ανθρώπινα λάθη· και

(γ) να διευκολύνουν την επέμβαση σε περίπτωση ατυχήματος.