Υποβολή Δήλωσης

7.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 9, οποιοδήποτε πρόσωπο διεξάγει ή προτίθεται να διεξάγει πρακτικές οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, πρέπει να υποβάλλει δήλωση στον Υπουργό.

(2) Το έντυπο επί του οποίου θα υποβάλλεται η δήλωση και οι πληροφορίες που απαιτούνται θα καθορίζονται με Γνωστοποίηση του Υπουργού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.