Άδεια

8. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 9, κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να-

(i) Χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο, χειρίζεται, κατέχει, παράγει, αποθηκεύει, μεταβιβάζει, διευκολύνει τη μεταβίβαση, προμηθεύει, μεταφέρει, εισάγει, εξάγει, ανακυκλώνει, επαναχρησιμοποιεί ή απορρίπτει οποιαδήποτε ραδιενεργό ουσία ή ραδιενεργό απόβλητο·

(ii) κατασκευάζει, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει, εισάγει, εξάγει, ανακυκλώνει, επαναχρησιμοποιεί ή απορρίπτει οποιαδήποτε συσκευή ακτινοβόλησης·

(iii) ανεγείρει, κατασκευάζει, χρησιμοποιεί, αποσυναρμολογεί ή κατεδαφίζει οποιαδήποτε πυρηνική εγκατάσταση ή οποιοδήποτε υποστατικό·

(iv) εκτελεί οποιαδήποτε δραστηριότητα ή πρακτική στην οποία εμπλέκονται ραδιενεργές ουσίες·

(ν) εκτελεί οποιαδήποτε δραστηριότητα ή πρακτική στην οποία εμπλέκονται συσκευές ακτινοβόλησης·

(vi) προσθέτει ηθελημένα ή χρησιμοποιεί ραδιενεργές ουσίες στην παραγωγή και παρασκευή ιατρικών προϊόντων, καθώς και εισάγει ή εξάγει τέτοια αγαθά·

(vii) προσθέτει ηθελημένα ή χρησιμοποιεί ραδιενεργές ουσίες στην παραγωγή και παρασκευή ιατρικών προϊόντων, καθώς και εισάγει ή εξάγει τέτοια αγαθά·

(viii) προσθέτει ηθελημένα ή χρησιμοποιεί ραδιενεργές ουσίες στην παραγωγή και παρασκευή καταναλωτικών αγαθών καθώς και εισάγει ή εξάγει τέτοια αγαθά·

(ix) χορηγεί ηθελημένα ραδιενεργές ουσίες σε ανθρώπους, στο βαθμό που αφορά την ακτινοπροστασία των ανθρώπων και σε ζώα προς το σκοπό ιατρικής ή κτηνιατρικής διάγνωσης, θεραπείας ή έρευνας·

(x) χρησιμοποιεί συσκευές ακτίνων Χ ή ραδιενεργές πηγές για βιομηχανικές ακτινογραφίες ή για την κατεργασία προϊόντων ή την έρευνα ή την έκθεση ατόμων για ιατρική θεραπεία και χρησιμοποιεί επιταχυντές πλην ηλεκτρονικών μικροσκοπίων

(xi) διαχειρίζεται ή σταματά τη λειτουργία μεταλλείων ουρανίου, εκτός εάν-

(α) Το πρόσωπο κατέχει άδεια που του παραχωρήθηκε από τον Υπουργό σύμφωνα με το άρθρο 10, μετά από αίτηση, η οποία περιέχει όρους που αναφέρονται στο άρθρο 12·

(β) η ειδική και η συνολική ραδιενέργεια της ραδιενεργού ουσίας ικανοποιεί τα κριτήρια ή είναι κάτω από τα καθορισμένα όρια αποδέσμευσης και ο αιτητής έχει υποβάλει γραπτώς στον Υπουργό εκτίμηση του κινδύνου από την οποία προκύπτει ότι ο κίνδυνος βλάβης που σχετίζεται με την υπό εξέταση πρακτική δε θα υπερβεί τα καθορισμένα όρια δόσεων για τη διασφάλιση της υγείας προσώπων από έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία, την προστασία της χρήσης περιουσίας ή την προστασία του περιβάλλοντος· ή

(γ) η συσκευή ακτινοβόλησης δεν μπορεί να προκαλέσει ρυθμούς δόσεων ακτινοβολίας που υπερβαίνουν το 1 μSν/h σε απόσταση 0,1m από οποιαδήποτε προσιτή επιφάνεια της συσκευής ή δεν περιλαμβάνει μέρη που λειτουργούν με ηλεκτρικό δυναμικό που υπερβαίνει τα 5 kV:

Νοείται ότι οι διατάξεις των εδαφίων (β) και (γ) του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για πρόσωπα που υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση άδειας ανέγερσης, κατασκευής, χρήσης, αποσυναρμολόγησης ή κατεδάφισης πυρηνικής εγκατάστασης.