Εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας ή υποβολής δήλωσης. Δεύτερος Πίνακας

9. Δεν απαιτείται δήλωση ή άδεια όπως αναφέρεται στα άρθρα 7 και 8 του παρόντος Νόμου-

(1) Για τις πρακτικές οι οποίες αφορούν-

(i) Ραδιενεργές ουσίες, εάν οι ποσότητες δεν υπερβαίνουν συνολικά τις τιμές που περιέχονται στη Δεύτερη Στήλη του Μέρους II του Δεύτερου Πίνακα· ή

(ii) ραδιενεργές ουσίες, εάν οι συγκεντρώσεις δεν υπερβαίνουν ανά μονάδα μάζας τις τιμές που περιέχονται στην Τρίτη Στήλη του Μέρους II του Δεύτερου Πίνακα·

(iii) συσκευές που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες που υπερβαίνουν τις ποσότητες ή τις συγκεντρώσεις που καθορίζονται στις υποπαραγράφους (i) ή (ii) εφόσον-

(α) είναι εγκεκριμένου τύπου ο οποίος καθορίζεται σε Γνωστοποίηση του Υπουργού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας· και

(β) είναι κατασκευασμένες υπό μορφή κλειστής πηγής· και

(γ) δεν προκαλούν, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ρυθμούς δόσεων μεγαλύτερους του 1 μSν/h σε απόσταση 0,1m από οποιαδήποτε προσιτή επιφάνεια της συσκευής· και

(δ) οι όροι απόρριψης καθορίζονται από τον Υπουργό·

(iv) τη λειτουργία οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, για την οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόμος, εκτός από αυτές που καθορίζονται στην παράγραφο (ν) εφόσον-

(α) είναι εγκεκριμένου τύπου ο οποίος αναφέρεται σε Γνωστοποίηση του Υπουργού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας· και

(β) δεν προκαλεί, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ρυθμούς δόσεων μεγαλύτερους του 1 μSv/h σε απόσταση 0,1m από κάθε προσιτή επιφάνεια της συσκευής·

(ν) τη χρησιμοποίηση καθοδικών λυχνιών που προορίζονται για την εμφάνιση εικόνων ή άλλων ηλεκτρικών συσκευών που λειτουργούν σε διαφορά δυναμικού έως και 30kV, υπό τον όρο ότι δεν προκαλούν υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, σε απόσταση 0,1 m από οποιαδήποτε προσιτή επιφάνεια της συσκευής, ρυθμούς δόσεων που υπερβαίνουν το 1 μSv/h·

(vi) υλικά μιασμένα με ραδιενεργές ουσίες που προκύπτουν από εγκεκριμένες αποδεσμεύσεις, τις οποίες η Υπηρεσία Ελέγχου έχει ρητώς απαλλάξει από περαιτέρω ελέγχους.

(2) Για την απόρριψη, ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση ραδιενεργών ουσιών ή υλικών εφόσον υπάρχει συμμόρφωση προς τα όρια που εγκρίνονται από τον Υπουργό, ύστερα από συμβουλή της Τεχνικής Επιτροπής Αδειοδότησης, και γνωστοποιούνται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τα οποία ακολουθούν τα βασικά κριτήρια του Δεύτερου Πίνακα.

(3) Για οποιαδήποτε πρακτική η οποία καθορίζεται σε Γνωστοποίηση του Υπουργού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την οποία εφαρμόζονται τα κριτήρια 3 και 4 του Μέρους I του Δεύτερου Πίνακα.