Διαδικασία παραχώρησης άδειας

10.—(1) Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης για παροχή άδειας και οι πληροφορίες που απαιτούνται θα καθορίζονται με Γνωστοποίηση του Υπουργού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι όταν ο Υπουργός κρίνει ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν είναι επαρκείς για τη λήψη απόφασης αυτός μπορεί να ζητήσει με επιστολή του προς τον αιτητή πρόσθετες πληροφορίες τις οποίες ήθελε καθορίσει στην επιστολή.

(2) Η διαδικασία για την παραχώρηση άδειας από τον Υπουργό με βάση το παρόν άρθρο είναι εκείνη που περιγράφεται στο Μέρος II του Πρώτου Πίνακα.

(3) Ο Υπουργός, μπορεί να παραχωρεί άδειες, με βάση γενικούς όρους που έχουν ήδη εγκριθεί από την Τεχνική Επιτροπή Αδειοδότησης:

Νοείται ότι τόσο οι άδειες όσο και οι γενικοί όροι που αναφέρονται στο παρόν άρθρο θα δημοσιεύονται με Γνωστοποίηση του Υπουργού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.