Διαδικασία παραχώρησης άδειας

10.—(1) Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης για παροχή άδειας και οι πληροφορίες που απαιτούνται θα καθορίζονται με Γνωστοποίηση του Υπουργού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι όταν ο Υπουργός κρίνει ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν είναι επαρκείς για τη λήψη απόφασης αυτός μπορεί να ζητήσει με επιστολή του προς τον αιτητή πρόσθετες πληροφορίες τις οποίες ήθελε καθορίσει στην επιστολή.

(2) Η διαδικασία για την παραχώρηση άδειας με βάση το παρόν άρθρο είναι εκείνη που περιγράφεται στο Μέρος II του Πρώτου Πίνακα.

(3) Ο Υπουργός μετά από διαβουλεύσεις με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων ή μετά από διαβουλεύσεις με τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να παραχωρεί άδειες, με βάση γενικούς όρους που έχουν ήδη εγκριθεί από την Τεχνική Επιτροπή Αδειοδότησης.