Επιτροπή Ακτινοπροστασίας

42.—(1) Ιδρύεται Επιτροπή Ακτινοπροστασίας που στο εξής θα αποκαλείται Επιτροπή, η οποία θα συμβουλεύει τον Υπουργό για-

(α) Τη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής για θέματα ακτινοβολιών περιλαμβανομένων των εφαρμογών πυρηνικών τεχνικών και θεμάτων ασφάλειας και υγείας· και

(β) όλα τα θέματα που αφορούν τις ακτινοβολίες ή την πυρηνική ενέργεια, περιλαμβανομένων και θεμάτων πιθανής έκθεσης σε κινδύνους ακτινοβολίας που προέρχονται από πηγές εκτός Κύπρου.

(2) Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και η θητεία τους είναι πενταετής.

(3) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού Υγείας.

(4) Η Επιτροπή αποτελείται από-

(i) Τον Πρόεδρο·

(ii) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

(iii) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας·

(iv) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

(ν) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων·

(vi) έναν Εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως·

(vii) έναν Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού-

(viii) έναν Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών

(ix) έναν Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών-

(x) έναν Εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας-

(xi) έναν Εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Κύπρου·

(xii) από έναν εκπρόσωπο-

— της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας (ΠΕΟ)-

— της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου (ΣΕΚ)·

— της Δημοκρατικής Εργατικής Ομοσπονδίας Κύπρου (ΔΕΟΚ)-

— της Ομοσπονδίας Εργοδοτών Κύπρου (ΟΕΒ)· και

— του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΚΕΒΕ), ο οποίος θα υποδεικνύεται από τις αντίστοιχες οργανώσεις-

(xiii) από έναν εκπρόσωπο·

— του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου·

— της Παγκύπριας ένωσης Επιστημόνων Χημικών

— του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου·

— της Ακτινολογικής Εταιρείας Κύπρου·

— του Συνδέσμου Ιατροφυσικής και Βιοϊατρικής Μηχανικής Κύπρου· και

— του Παγκύπριου Συνδέσμου Ακτινογράφων·

ο οποίος θα υποδεικνύεται από τους αντίστοιχους Συνδέσμους·

(5) Ο Αρχιεπιθεωρητής θα προσκαλείται και θα συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

(6) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να είναι πρόσωπο με γνώσεις και εμπειρία στα θέματα με τα οποία θα ασχολείται η Επιτροπή.

(7) Οικονομικοί πόροι για τη λειτουργία της Επιτροπής θα προβλέπονται στον Προϋπολογισμό της Δημοκρατίας.

(8) Η Επιτροπή ρυθμίζει τα της λειτουργίας και της διαδικασίας της.