Μεταβατικές Διατάξεις

43.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπα, για τα οποία εφαρμόζονται οι πρόνοιες του εδαφίου (1) του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, εκτελούσαν οποιαδήποτε υφιστάμενη πρακτική ή δραστηριότητα η οποία αναφέρεται στο άρθρο αυτό κατά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος Νόμου θα θεωρείται ότι τους έχει χορηγηθεί προσωρινή άδεια:

Νοείται ότι τα πρόσωπα που θεωρούνται ότι κατέχουν προσωρινή άδεια θα εφαρμόζουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπουν οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2002 ή άλλη ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων ή τρίτων προσώπων ή της χρήσης περιουσίας ή του περιβάλλοντος.

(2) Τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (1) υποχρεούνται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ ο παρών

Νόμος όπως υποβάλουν δήλωση στον Υπουργό ότι διεξάγουν τις πρακτικές ή δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(3) Η προσωρινή άδεια θα ισχύει μέχρι τη χορήγηση γραπτής άδειας ή μέχρι τερματισμού ή διαφοροποίησής της με ειδοποίηση που εκδίδεται με βάση το εδάφιο (4).

(4) Ο Υπουργός μπορεί, με γραπτή ειδοποίηση, να τερματίσει την προσωρινή άδεια ή να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει προσωρινή άδεια να υποβάλει, μέσα σε είκοσι μία ημέρες, αίτηση για γραπτή άδεια με βάση το άρθρο 10.