Συμβούλιο Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας

42.-(1) Ο Υπουργός δύναται με Διάταγμα δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να συνιστά Συμβούλιο Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας, που στο εξής θα καλείται “Συμβούλιο”.

(2) Το Συμβούλιο τελεί υπό την προεδρία του Αρχιεπιθεωρητή και τα μέλη του, καθώς και η περίοδος της θητείας τους, ορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Το Συμβούλιο θα συμβουλεύει τον Υπουργό για-

(α) τη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής για θέματα ακτινοβολιών, περιλαμβανομένων των εφαρμογών πυρηνικών τεχνικών, πυρηνικής ασφάλειας και θεμάτων προστασίας της ασφάλειας και υγείας έναντι των κινδύνων από ιονίζουσες ακτινοβολίες, και

(β) όλα τα θέματα που αφορούν τις ακτινοβολίες ή την πυρηνική ενέργεια, περιλαμβανομένων των θεμάτων πιθανής έκθεσης σε κινδύνους ακτινοβολίας που προέρχονται από πηγές εκτός Κύπρου.